Foto: Magnus Aronson

Präst

Vill du följa människor från livets början till dess slut? Fira gudstjänst, döpa, konfirmera, viga och begrava?

"En präst skall predika Guds ord och förvalta sakramenten, leda församlingens bön och tillbedjan i gudstjänsten, undervisa och utöva själavård och så vara en herde för Guds hjord.

En präst skall i sitt ämbete leva som Kristi tjänare, öppen för människors behov och i sitt sinne vara vänd till Gud och hela skapelsen. Med trohet och klokhet skall prästen ge Guds folk vad de behöver för att renas och mogna i tron, så att Guds kärlek blir synlig i världen.”

Ur vigningsordningen

Präst i Svenska kyrkan i Linköpings stift

Varje år visar ca 15 personer intresse för att i framtiden bli diakon eller präst i Svenska kyrkan i Linköpings stift. Under höstterminen bestämmer vi en tid för ett enskilt samtal. Då gör vi en första kartläggning inför en eventuell lämplighetsprövning.  I början av januari får du via e-post samtliga ansökningshandlingar som ska vara stiftet tillhanda senast 1 mars. Därefter fattar biskopen beslut om vilka sökande som får gå vidare till en lämplighetsprövning under sommaren.  De som går vidare deltar i juni månad i en gruppraktik och kallas därefter till enskilda samtal med stiftets biskop och antagningsgrupp. I slutet av augusti meddelar biskopen dig sitt beslut.

För att vara behörig att delta i stiftets gruppraktik och antagningsförfarande ska du ha studerat religionsvetenskap/teologi i minst två terminer, under en längre tid regelbundet firat gudstjänst i en församling samt påbörjat/fullgjort Kyrkans grundkurs.

Lämplighetsprövning

Lämplighetsprövning sker i Linköpings stift genom gruppraktik med efterföljande antagningskonferens. I Linköpings stift hålls gemensam gruppraktik och antagningskonferens för dem som söker att bli diakon eller präst. Intresseanmälan inför antagning skickas in efter kontakt med rekryteringsansvarig. 

För att vara behörig att delta i gruppraktik och antagningskonferens gäller följande:

  • Genomfört samtal med rekryteringsansvarig
  • Genomgått kyrkans grundkurs (Tro och liv vid Vadstena folkhögskola) eller har motsvarande kunskap
  • Har ett regelbundet gudstjänstliv i Svenska kyrkan sedan minst två år tillbaka
  • Har läst 60 högskolepoäng
  • Är medlem i Svenska kyrkan
  • Är döpt  
  • Är beredd att förklara sig beredd att tjänstgöra med andra inom vigningstjänsten oavsett kön

Att bli präst

För att bli präst krävs att du har en magisterexamen i teologi eller religionsvetenskap och att du antas som prästkandidat i ett stift. Därpå följer ett års avslutande studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Mötesplats mellan stift och student - MSS

För att bli antagen till pastoralteologiska utbildningar för blivande kyrkomusiker, församlingspedagoger, präster och diakoner krävs att du har deltagit i Mötesplats mellan stift och student under åtta till tio dagar.

Andlig vägledning för dig som är under utbildning

Som diakon- och prästkandidat i Linköpings stift har du möjlighet att under din tid från antagning till vigning få andlig vägledning. En andlig vägledare är en person som slår följe med dig under studieåren för att stödja ditt liv med Gud.