Jord

Jordbruksförvaltningen består av en jordbruksförvaltare och en förvaltningsassistent som handlägger frågor rörande köp och försäljning av jordbruksmark, arrenden, övriga upplåtelser och markintrång mm. Linköpings stift förvaltar ca 6 000 ha jordbruksmark med 48 gårdsarrenden och ca 140 sidoarrenden. Dessutom finns drygt 300 övriga upplåtelser.
 
Strategin är att bibehålla och utveckla de långsiktigt utvecklingsbara jordbruken genom produktionshöjande och miljöförbättrande investeringar. Syftet är att på sikt kunna bibehålla och höja den långsiktiga avkastningen på dessa gårdar. Avyttring genom anbudsförsäljning av vissa arrendefria och icke utvecklingsbara gårdar görs efter en noggrann dispositions-genomgång i egendomsutskottet. Stiftet bedriver inte något jordbruk i egen regi utan all jordbruksmark är upplåten med fri brukningsrätt. Förvaltningen omsätter drygt 17 miljoner kronor (exklusive reavinster från fastighetsförsäljningar) varav 7 miljoner i vinst.