Frimodig kyrka

1. Varför ska man rösta på er nomineringsgrupp i stiftsfullmäktigevalet i september?
Frimodig kyrka har sitt ursprung i ett engagemang för just Svenska kyrkan och den kristna tron, utan kopplingar till något parti eller intressegrupp. Vi vill låta kyrkan vara kyrka. Vi vill värna församlingarnas diakoni, undervisning och mission. När många andra tror på stordrift och centralisering värnar vi den gudstjänstfirande församlingen.

Vår vision är att Svenska kyrkan ska:

  • Se sig som en del av Kristi kropp, sänd till mänsklighetens frälsning och världens nyskapelse.
  • Samarbeta med andra i den världsvida kyrkan och sträva efter kyrkans synliga enhet.
  • Förkunna, utforma sina gudstjänster, undervisa och lägga upp sin verksamhet med utgångspunkt i Guds Ord och kyrkans bekännelseskrifter.

2. Vilken är den viktigaste frågan för Linköpings stift de kommande fyra åren?
Att stötta stiftets gudstjänstfirande församlingar och deras andliga liv och ta det gudstjänstfirande folket på allvar i allt det som görs, också på stiftsnivå. Stiftet är en gemenskap kring dess biskop, detta måste tydliggöras mer. Mycket av det som sker på nationell nivå och i Kyrkans Hus i Uppsala hör mer hemma i stiften och på stiftsnivå. Stiftsorganisationen kan och behöver slimmas; den ska inte vara som i ett företag eller i ett regionförbund. Till omsorgen om församlingarna hör att undvika församlingssammanslagningar och storpastorat.

3. Vad är den största utmaning Svenska kyrkan generellt står inför, vad vill ni göra åt den?
Svenska kyrkan måste inse allvaret i att leva i ett sekulariserat samhälle och att vara en minoritet. Gudstjänstlivet måste värnas och ges större både ekonomiska och personella resurser. Det behövs en satsning på undervisning för alla åldrar. Svenska kyrkan ska inte vara inkrökt i sig själv, utan leva utåtriktat. Det handlar om diakoni för de verkligt utsatta och om mission bland både sekulariserade människor och människor av annan tro.

Svenska kyrkan måste bryta med resterna av statskyrkosystemet. Vi behöver ett valsystem som främst är ett personval. Riksdagens Lag om Svenska kyrkan måste avskaffas och partipolitiseringen brytas.

4. Vad gör ni för att föryngra och få in nya representanter?
Personval i stället för partilistor skulle på sikt underlätta rekryteringen av unga förtroendevalda i Svenska kyrkan.  

Mer information finns på Frimodig kyrka