Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK)

1. Varför ska man rösta på er nomineringsgrupp i stiftsfullmäktigevalet i september?
Fisk är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp, som verkar utifrån liberala och frisinnade värderingar för att Svenska kyrkan skall fullgöra sitt uppdrag att sprida evangelium om Jesus Kristus. Inför kyrkovalet har vi tagit fram ett handlingsprogram där vi i tolv punkter talar om vad vi vill arbeta för.

Den första punkten är arbete för en öppen och fördomsfri kyrka med öppenhet och tolerans på alla nivåer. Det är uttryck för det kristna kärleksbudskapet och det tål att betonas. Vår andra punkt i programmet är mycket konkret. Vi vill att du själv ska kunna välja den församling du vill tillhöra. I dag får du bara vara medlem i den församling där du bor, detta vill vi ändra på. Att rösta på Fisk ska innebära att resurserna ska läggas där verksamheten bedrivs, det vill säga i församlingar/pastorat och stift. Svenska kyrkan ska förbli en kyrka, där den enskilde medlemmen har en tydlig möjlighet till påverkan på besluten. Vi motsätter oss en sammanslagning av stift.

2. Vilken är den viktigaste frågan för Linköpings stift de kommande fyra åren?
Den viktigaste uppgiften för stiftet är att vara ett stöd för de enskilda församlingarna/pastoraten och att vara en inspiratör i kyrkans viktiga utvecklingsarbete.

3. Vad är den största utmaning Svenska kyrkan generellt står inför, och vad vill ni göra åt den?
Den största utmaningen för Svenska kyrkan är att öka kunskapen om vad det är att vara troende och vad du får ta del av när du är medlem. Det finns ingen enkel lösning för detta, men grunden är att kyrkan och dess verksamhet ska uppfattas som angelägen för medlemmarna och för samhället. Egentligen borde förutsättningarna för detta vara goda, eftersom Svenska kyrkan är en rikstäckande och stor aktör i civilsamhället.

Det kanske är för höga trösklar för att besöka söndagsgudstjänsten. Därför är de kyrkliga handlingarna viktiga och de måste kännas välkomnande, eftersom många människor, som annars inte besöker kyrkan så ofta, kommer till dessa. Inte minst viktig är dopgudstjänsten och samtalen inför den. Musikgudstjänsterna bidrar till att öka intresset för kyrkan. Slutligen behöver kyrkan etablera goda kontakter med skolor och kyrkobyggnaderna vara öppna för besök och enskilda andakter. Kort sagt ska kyrkan möta människorna där de står och lära ut att vi tillsammans ska vara bärare av den kristna tron.

4. Vad gör ni för att föryngra och få in nya representanter?
Vi har aktivt strävat efter att få in även yngre kandidater på våra listor och det har vi till viss del lyckats med. Det viktigaste är dock att de kandidater som ställer upp känner engagemang för sitt uppdrag, oavsett fysisk ålder.

Programmet i sin helhet finns på Fria liberaler i Svenska kyrkan