Fördelning av KAE och KUB för 2025

Stiftsstyrelsen i Linköpings stift beslutade tisdag den 9 april om fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) och kyrkounderhållsbidrag (KUB) för 2025. Statens kyrkoantikvariska ersättning har varit densamma sedan 2009 och motsvarar inte behoven. Flera projekt blir utan pengar och därmed byggs sakta men säkert en underhållsskuld upp.

Linköpings stift består av församlingarna i Östergötland och norra Småland och samlar 260 kyrkor. Inför 2025 har stiftsstyrelsen 41,5 miljoner kronor kyrkoantikvarisk ersättning att fördela för vård och underhåll av kyrkobyggnader. Från församlingarna har det inkommit ansökningar gällande 84 kyrkor. Medlen räcker endast till ett 50-tal av dessa. För att täcka alla behov hade ytterligare 12 miljoner kronor behövts.

”Den kyrkoantikvariska ersättningen urholkas för varje år. Den har varit på samma nivå sedan 2009 och är inte indexreglerad. Ekvationen går inte ihop, en underhållsskuld byggs sakta men säkert upp”, säger stiftsantikvarie Niclas Fredriksson och fortsätter:

”Just nu pågår omfattande och kostsamma reparationer på Domkyrkan och Vadstena klosterkyrka. Det bidrar också till att ansökningar måste flyttas fram. När vård och underhåll av kyrkor skjuts på framtiden riskerar de framtida åtgärderna att fördyras eftersom tidens tand gnager och förfallet fortsätter.”

Några projekt som får ersättning:
Åsbo kyrka. Tjärstrykning och omläggning av spån på torntak. Totalkostnad 2 830 000 kronor. Har beviljats 2 122 500 kronor i KAE vilket motsvarar 75 procent. Kyrkans egeninsats: drygt 700 000 kronor.

Källstad kyrka. Åtgärder på tak, fönster och fasad. Totalkostnad 4 550 000 kronor. Har beviljats 3 037 500 kronor i KAE vilket motsvarar 66 procent. Kyrkans egeninsats: drygt 1,5 miljoner kronor.

Åtvids Stora kyrkas torn behöver åtgärdas. Men det får vänta. Foto: Katarina Sandström Blyme

Insatskort och undanförselplaner. Ett arbete som går ut på att förbereda vilka kulturhistoriskt värdefulla föremål som ska räddas, skyddas och eventuellt föras bort i händelse av bränder, katastrofer, krig m m. Arbetet utförs av stiftsorganisationen. Totalkostnad 1 225 000 kronor. Har beviljats 1 100 000 kronor i KAE vilket motsvarar 90 procent.

Två av de projekt som inte får ersättning:
Åtvids Stora kyrka. Reparation av tornspira.
Virserums kyrka. Fasadreparationer.

”Staten och kyrkan är eniga om att kyrkorna och kulturarvet är en tillgång för hela befolkningen. En annan av många positiva effekter med den kyrkoantikvariska ersättningen är att hantverkare upprätthåller och genererar nya kunskaper om material och metoder för vård och underhåll av många andra typer av byggnader och kulturarv”, säger Niclas Fredriksson.

Församlingarna genomför också många åtgärder helt utan KAE och KUB.

KAE och KUB, vad är vad?

Kyrkoantikvarisk ersättning, KAE är statens ersättning till Svenska kyrkan för vården av det kyrkliga kulturarvet. Kyrkostyrelsen fördelar totalt 460 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning 2025 varav Linköpings stift tilldelas 41,5 miljoner kronor att disponera under åren 2025 och 2026. Ersättningen går till kostnadskrävande åtgärder på kyrkor, kyrkliga inventarier, klockstaplar och i vissa fall begravningsplatser och kyrkotomter.

Kyrkounderhållsbidrag, KUB är ett inomkyrkligt utjämningsbidrag. KUB är tänkt att utgöra ett komplement till KAE för att minska församlingarnas egeninsatser. Ramanslaget till Linköpings stift uppgår till 8,4 miljoner kronor, varav högst 20 procent disponeras av stiftet till samordning av för åtgärder som är gemensamma flera församlingar/pastorat.

Länk till lista över stiftsstyrelsens beslut om fördelning

Länk till stiftsstyrelsens villkor för fördelningen av KAE och KUB