Fördelning av KAE och KUB

Kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag för 2023 har fördelats på 82 av Linköpings stifts 282 kyrkor och kapell. Några av dessa är domkyrkan i Linköping, Vadstena klosterkyrka, Odensvi kyrka, Vinnerstad kyrka och Flisby kyrka.

Domkyrkans 107 meter höga torn ska renoveras. Foto: Royne Mercurio

Torsdag den 31 mars 2022 beviljade stiftsstyrelsen i Linköpings stift medel till 82 av årets 127 projektansökningar. Övriga 45 får av olika skäl ingen tilldelning denna gång. Beräknad totalkostnad, BTK för de projekt som har beviljats ersättning uppgår till ca 69,26 miljoner kronor, Mkr.

Till dessa projekt har ca 50,5 Mkr fördelats varav ca 41,497 Mkr utgörs av kyrkoantikvarisk ersättning, KAE och ca 9,08 Mkr av kyrkounderhållsbidrag, KUB dvs. ca 60 % respektive 13 % av BTK. Församlingarnas egen insats i dessa projekt beräknas alltså till ca 18,76 miljoner kronor, ca 27 % av BTK, men deras sammanlagda insatser är större än så, eftersom drift och löpande underhåll inte berättigar till ersättning. Många projekt genomförs också helt utan KAE och utan KUB.

Några av de större projekt som har beviljats ersättning och bidrag är:

Domkyrkan i Linköping, renovering av torn; BTK 74,8 Mkr som beviljats ca 52,35 MKr KAE och 8,37 Mkr från 2023, 2024 och 2024 års ramar.

Vadstena klosterkyrka, provrenovering av fönster; BTK 3,458 Mkr beviljas 2 Mkr KAE och 1,3 Mkr KUB.

Odensvi kyrka, omläggning och tjärstrykning av spåntak; BTK 2,313 Mkr beviljas 1,7 Mkr KAE och 380 tkr KUB.

Vinnerstads kyrka, inre renovering; BTK 1,505 Mkr beviljas 1,130 Mkr KAE.

Flisby kyrka, utvändiga underhållsarbeten; BTK 2,25 Mkr beviljas 1,125 KAE och 700 tkr KUB.

Kyrkoantikvarisk ersättning, KAE

är statens ersättning till Svenska kyrkan för vården av det kyrkliga kulturarvet. Kyrkostyrelsen fördelar totalt 460 Mkr i kyrkoantikvarisk ersättning 2023 varav Linköpings stift tilldelas 41,499 Mkr att disponera under åren 2023 och 2024. Ersättningen går till kostnadskrävande åtgärder på kyrkor, kyrkliga inventarier, klockstaplar och i vissa fall begravningsplatser och kyrkotomter.

Kyrkounderhållsbidrag, KUB

är ett inomkyrkligt utjämningsbidrag. KUB är tänkt att utgöra ett komplement till KAE för att minska församlingarnas egeninsatser. Ramanslaget till Linköpings stift uppgår till 9,58 miljoner kronor, varav högst 20 procent disponeras av stiftet till samordning av för flera församlingar/pastorat gemensamma åtgärder. 

Lista över stiftsstyrelsens beslut om fördelning

Stiftsstyrelsens villkor för KAE o KUB 2023 beslut