Fördelning av KAE och KUB

Kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag för 2024 har fördelats på 75 av Linköpings stifts 282 kyrkor och kapell. Några av dessa är domkyrkan i Linköping, S:t Petri kyrka i Västervik och kyrkorna i Vårdsberg, i Värna och i Yxnerum.

Vårdsbergs kyrka utanför Linköping är en av de kyrkor som får pengar för underhåll. Det vackra taket ska läggas om.

Tisdag den 4 april 2023 beviljade stiftsstyrelsen i Linköpings stift medel till 75 av årets 96 projektansökningar. Övriga 21 får av olika skäl ingen tilldelning denna gång. Beräknad totalkostnad (BTK) för samtliga ansökningar uppgår till ca 99,76 miljoner kronor, Mkr. BTK för de projekt som har beviljats ersättning uppgår till ca 65,65 Mkr.

Till dessa projekt har ca 50,97 Mkr fördelats varav ca 41,497 Mkr utgörs av kyrkoantikvarisk ersättning, KAE och 9,48 Mkr av kyrkounderhållsbidrag, KUB dvs. ca 63 procent respektive 14 procent av BTK. Församlingarnas egen insats i dessa projekt beräknas alltså till ca 14,68 miljoner kronor, ca 23 procent av BTK, men deras sammanlagda insatser är större än så, eftersom drift och löpande underhåll inte berättigar till ersättning. Många projekt genomförs också helt utan KAE och utan KUB.

Några av de större projekt som har beviljats ersättning och bidrag är:

Domkyrkan i Linköping, renovering av torn; BTK 74,8 Mkr som beviljats ca 52,35 MKr KAE och 8,37 Mkr från 2023, 2024 och 2025 års ramar, varav ca 21,8 Mkr KAE och ca 3,4 Mkr KUB beviljas från 2024 års ram.

S:t Petri kyrka i Västervik, fasadrenovering koret, fortsättning; BTK 4 Mkr beviljas 1,59 Mkr KAE och 1,75 Mkr KUB.

Vårdsbergs kyrka, spånomläggning tjärning; BTK 2,5 Mkr beviljas 1,25 Mkr KAE och 6,25 tkr KUB.

Värna kyrka, omläggning och tjärning spåntak på långhus nordsida; BTK 1,78 Mkr beviljas 8,9 tkr KAE och 4,45 tkr KUB.

Yxnerums kyrka, tornreparation av underbrädning och omläggning av plåttak; BTK 1,36 Mkr ingen KAE på grund av begränsad tilldelning men 700 tkr KUB.

Kyrkoantikvarisk ersättning, KAE
är statens ersättning till Svenska kyrkan för vården av det kyrkliga kulturarvet. Kyrkostyrelsen fördelar totalt 460 Mkr i kyrkoantikvarisk ersättning 2024 varav Linköpings stift tilldelas 41,499 Mkr att disponera under åren 2024 och 2025. Ersättningen går till kostnadskrävande åtgärder på kyrkor, kyrkliga inventarier, klockstaplar och i vissa fall begravningsplatser och kyrkotomter.

Kyrkounderhållsbidrag, KUB
är ett inomkyrkligt utjämningsbidrag. KUB är tänkt att utgöra ett komplement till KAE för att minska församlingarnas egeninsatser. Ramanslaget till Linköpings stift uppgår till 9,58 miljoner kronor, varav högst 20 procent disponeras av stiftet till samordning av för flera församlingar/pastorat gemensamma åtgärder. 

Lista över stiftsstyrelsens beslut om fördelning

Stiftsstyrelsens villkor för KAE o KUB 2023 beslut