Foto: Daniel Lönnbäck

Fond

Linköpings stifts fond består av inkomster från försäljning av fastigheter och grus- och bergtäkter. Pengarna är placerade i en blandfond.

Prästlönefonden i stiftet består av försäljningslikvider från sålda prästlönefastigheter och intäkter från täktverksamhet (grus och berg mm). Värdet är ca 150 miljoner kronor som är placerade i en blandfond med varierande andel aktie/räntebärande papper.

Stiftet har ett gemensamt, av stiftsfullmäktige antaget placeringsreglemente som också följer de etiska placeringsreglerna antagna av Svenska kyrkan på nationell nivå.

Egendomsutskottet har därutöver ett styrdokument för hela sin verksamhet innehållande policys för förvaltningen. Målsättningen för fondförvaltningen är att generera en utdelningsbar årlig real avkastning om ca 2,5 procent förutsatt att landets inflationsmål klaras.

De senaste 10 åren har fonden i genomsnitt genererat ett årligt överskott om 10 miljoner motsvarande 6 procents avkastning. Ärenden rörande fondförvaltningen handläggs av enhetschefen på egendomsförvaltningen. I egendomsutskottet finns ett placeringsråd.