Foto: Daniel Lönnbäck

Fond

Prästlönefonden i stiftet består av försäljningslikvider från sålda präslönefastigheter och intäkter från täktverksamhet (grus och berg mm). Värdet är ca 160 miljoner kronor som är placerade i aktier, räntebärande papper samt strukturerade kapitalplaceringsprodukter.

Stiftet har ett gemensamt placeringsreglemente med en etisk policyinrikting antaget av stiftsfullmäktige. Egendomsutskottet har därutöver ett styrdokument för hela sin verksamhet innehållande policys för förvaltningen. Målsättningen för fondförvaltningen är att generera en utdelningsbar årlig vinst om ca 2,5 % förutsatt att landets inflationsmål klaras.

I genomsnitt de senaste 10 åren har fonden genererat ett årligt överskott om 10,7 miljoner motsvarande 5,8 %. Ärenden rörande fondförvaltningen handläggs av egendomsförvaltningen. Egendomsutskottet har inom sig också ett placeringsråd.