Dagordning för stiftsfullmäktige 16 oktober 2020

§1. Öppnande av sammanträdet
§2. Upprop
§3. Utseende av två justerare, tillika ev rösträknare
§4. Tid och plats för justering
§5. Godkännande av dagordning
§6. Biskopen informerar
§7. Utdelning av stipendium för 2019 ur Biskop Martin Lönnebos kulturstiftelse, Dnr S 2020-0245, Sts § 70
§8. Presentation av årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2019 för Linköpings stift, Dnr S 2020-0179, Sts § 64
§9. Revisionsberättelse avseende årsredovisningen för Linköpings stift och
stiftsstyrelsens förvaltning
§10. Presentation av årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2019 för
prästlönetillgångarna i Linköpings stift, Dnr S 2020-0156, Sts § 66
§11. Revisionsberättelse avseende Prästlönetillgångarna i Linköpings stift och
stiftsstyrelsens förvaltning
§12. Stiftsfullmäktiges presidiums förslag till val av revisor för perioden 2020–2022, Dnr S 2019-1110
§13. Svar på motion rörande främjande av livsmiljöer för vildbin, Dnr S 2018-0830
§14. Svar på motion rörande digitalt system för information om och i Linköpings stift, Dnr S 2019-0129
§15. Svar på motion rörande höjd ambitionsnivå i konfirmandarbetet, Dnr S 2020-0124
§16. Svar på motion rörande böneplats vid varje kyrka, Dnr S 2019-0792
§17. Svar på motion rörande ekonomiska medel till söndagar och lördagar, Dnr S 2019-0793
§18. Svar på motion rörande plats för stiftsfullmäktiges sammanträden, Dnr S 2019-0795
§19. Svar på motion rörande kyrkans resebyrå, Dnr S 2019-0794
§20. Svar på motion rörande stiftets kyrktåg, Dnr S 2019-0796
§21. Fyllnadsval efter Johan Broman, Dnr S 2020-0844
§22. Förslag om stiftsfullmäktiges sammanträdesdatum 2021
§23. Stiftsdirektorn informerar om pågående omorganisation av stiftsorganisationen
§24. Förslag om fullmakt för stiftsstyrelsen att försälja fastigheten Aposteln 3,
Linköping, dvs den sk domprostgården, Dnr S 2020-0815
§25. Förslag om fullmakt för stiftsstyrelsen att bevilja lån till stiftelsen Gransnäs
ungdomsgård, org nr 826500-2421, Dnr S 2020-0813
§26. Förslag om fullmakt för stiftsstyrelsen att bevilja lån till Linköpings stifts
folkhögskolestiftelse Vadstena folkhögskola, org nr 924000-0118,
Dnr S 2020-0814
§27. Förslag om tillkommande bidrag till stiftelsen Gransnäs ungdomsgård, org nr
826500-2421, Dnr S 2020-0849
§28. Middagsbön

Ajournering av sammanträdet för enskilda överläggningar i nomineringsgrupperna och lunch 12.30. Sammanträdet föreslås återupptas kl 13.30.

§29. Beslut om årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2019 för Linköpings stift
§30. Beslut om ansvarsfrihet för 2019 avseende Linköpings stift
§31. Beslut om årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2019 för
prästlönetillgångarna i Linköpings stift
§32. Beslut om ansvarsfrihet för 2019 avseende prästlönetillgångarna i Linköpings stift
§33. Beslut rörande revisor för perioden 2020–2022
§34. Beslut rörande livsmiljöer för vildbin
§35. Beslut rörande digitalt system för information om och i Linköpings stift
§36. Beslut rörande höjd ambitionsnivå i konfirmandarbetet
§37. Beslut rörande böneplats vid varje kyrka
§38. Beslut rörande ekonomiska medel till söndagar och lördagar
§39. Beslut rörande plats för stiftsfullmäktiges sammanträden
§40. Beslut rörande kyrkans resebyrå
§41. Beslut rörande stiftets kyrktåg
§42. Beslut rörande fyllnadsval
§43. Beslut rörande stiftsfullmäktiges sammanträdesdatum 2021
§44. Beslut rörande fullmakt för försäljning av fastighet
§45. Beslut rörande fullmakt för beviljande av lån till stiftelsen Gransnäs
ungdomsgård, org nr 826500-2421
§46. Beslut rörande fullmakt för beviljande av lån till Linköpings stifts
folkhögskolestiftelse Vadstena folkhögskola, org nr 924000-0118
§47. Beslut rörande tillkommande bidrag till stiftelsen Gransnäs ungdomsgård, org nr 826500-2421
§48. Information om kommande sammanträden under 2020
§49. Övriga frågor
a) Inlämnade frågor
b) Interpellationer och motioner
c) Information om pågående ärenden
d) Andra övriga frågor
§50. Avslutning