Foto: Emanuel Eriksson

Herdabrevet

"Levande tillsammans med Kristus – om en kyrka i rörelse" är titeln på tidigare biskopen Martin Modéus, och hela stiftets, herdabrev. I boken beskriver biskopen sju rörelser som kyrkan är inne i och som är på väg att förvandla kyrkan i övergången från 1900-talets statskyrka till en gemenskap som vittnar om Guds storhet mitt i vardagen.

Sju rörelser som förändrar kyrkan

I sitt herdabrev beskriver Martin Modéus sju rörelser som är en sammanfattning av den utveckling som är central för att komma framåt i förnyelse i Svenska kyrkan. Levande församlingar är visionen för Svenska kyrkan i Linköpings stift, de sju rörelserna är strategin.

Första rörelsen: Hållningen – från missmod till hopp

Andra rörelsen: Kyrkotillhöriga – från brukare till bärare

Tredje rörelsen: Församlingsbilden – från verksamhetsproducent till gemenskap i liv

Fjärde rörelsen: Anställda – från utförare till möjliggörare

Femte rörelsen: Verksamheten – från uppdelning till generationsöverskridande

Sjätte rörelsen: Möjligheterna – från enhetlighet till mångfald

Sjunde rörelsen: Gudstjänsten – från fokus på gudstjänstens ordning till fokus på gudstjänstens gemenskap

När dessa rörelser genomsyrar kyrkans arbete närmar vi oss visionen Levande församlingar.

Hur kan jag läsa boken?

Herdabrevet (utgivet på Artos & Norma) går att beställa på Bokhandeln Arkens webbshop www.arken.se eller köpa i butiken i Lund, Kyrkogatan 4 och butiken i Uppsala, Linnégatan 1 A.

Herdabrevet finns också som talbok, utgiven av MTM, Myndigheten för tillgängliggörande av medier. Du hittar den här.

Herdabrevet finns i PDF-format. Klicka på länken längst ned på sidan. Där finns också en lyssningsbar pdf.

Linköpings stifts kyrkosynsarbete - ett långsamt, långsiktigt och lyssnande gräsrotsprojekt

Tidigare biskopen Martin Modéus herdabrev, som kom ut på våren 2016, är ett tydligt uttryck för stiftets kyrkosynsarbete. Men detta arbete påbörjades innan brevet kom ut och fortsätter nu när brevet är publicerat.

Under åren 2011-15 arbetade Martin Modéus fram fyra häften med tema Kyrkosyn, Relationer, Gudsrikesvisionen och Tecken. Biskopen kommenterade i samband med presentationen av det sista häftet:

Processens långsiktighet och brokighet har gjort att många har varit med och gett inspiration i arbetet. Ibland har det varit formella samtal och seminarier, ibland har lösa tankar visat sig vara mycket värdefulla. Många, många som jag mött under dessa år har på något sätt, ofta utan att veta om det, varit delaktiga, eftersom tankar och idéer som skymtat fram i samtal har gett mig nya perspektiv.

Denna uttalade eller outtalade delaktighet är viktig, eftersom herdabrevet inte bara ska vara mitt utan vårt, ett tänkande som stiftet varit delaktigt i. Eftersom jag nu kommer att intensifiera arbetet med herdabrevet, på den grundval som dessa artiklar är, tar jag tacksamt emot alla synpunkter och reflektioner kring vad som står i artikeln. Synpunkterna har betydelse för inriktningen av stiftets framtida arbete.

År 2016 presenterades så herdabrevet. Arbetet går vidare i stiftet i olika former och herdabrevets tankar integreras i nya församlingsinstruktioner.