Ekonomiska bidrag

För enskilda personer liksom för organisationer finns möjlighet att ansöka om pengar. Läs om vilka möjligheter som finns.

Enskilda personer

har möjlighet att söka bidrag ur följande stiftelser.

Domkapitlets stiftelser

Emeriti- och fattigkassan
Pengar tilldelas sökande präster/prästkandidater i Linköpings stift vid särskilda behov. Situationen ska vara prekär. Någon form av redogörelse angående den sökandes ekonomiska situation krävs. Utdelning sker under hela året.   

Stipendie- och lånemedelsfonden
Pengar tilldelas sökande präster/prästkandidater i Linköpings stift som behöver bidrag för att gå någon kurs, vidareutbildning eller åka utomlands för att studera något som har med arbetet eller utbildningen att göra. Utdelning sker under hela året.​  

Stiftelsen Linköpings domkapitels samfond för behövande präster, anhöriga eller efterlevande
Pengar utdelas till behövande präster, anhöriga eller efterlevande till präster som verkat inom Linköpings stift. I praktiken utdelas hela den utdelningsbara summan till prästänkor. Utdelning sker i samråd med Stolplyckestiftelsen.  

Läs mer om Stolplyckestiftelsen

Stiftelsen Linköpings domkapitels samfond för teologiestuderande
Pengar utdelas till teologie studerande som studerar till präst. Stipendierna ska delas ut till studerande som har behov av ekonomiskt stöd och har för avsikt att tjänstgöra inom Linköpings stift. Utdelning sker i stort sett endast vid domkapitlets sammanträde i juni och december varje år.

Stipendiat, som efter avslutade teologiska studier inte begagnar möjligheten att inträda som präst i Svenska kyrkan och Linköpings stift, är skyldig att återbetala erhållet belopp.  

Stiftelsen Linköpings domkapitels samfond för studerande
Pengar utdelas till universitetsstuderande* från Linköpings stift. Stipendierna ska delas ut till skötsamma studerande som har behov av ekonomiskt stöd. Utdelning sker vid domkapitlets sammanträde i juni och december.

 *) Här avses studerande som genomgått grundskola och gymnasieskola till största delen inom Linköpings stift.

Till ansökan ska fogas personbevis, redogörelse för den ekonomiska situationen, styrkt meritförteckning och intyg från universitetet. Om sökanden har något engagemang i någon av Svenska kyrkans församlingar kan intyg därom bifogas.

Ansökan gällande domkapitlets stiftelser skickas till:
Linköpings stift, Domkapitlet, Box 1367, 581 13 Linköping
E-post: linkopingsstift@svenskakyrkan.se  

​Övriga stiftelser

Olof och Maria Nordsjös fond stiftelse
Pengar utdelas till ungdomar som önskar utbilda sig till ungdomsledare i Svenska kyrkans tjänst inom Linköpings stift. Meriterande är varmt intresse för gymnastik och sund idrott.

Ansökan skickas till:
Linköpings stift, Box 1367, 581 13 Linköping
E-post: linkopingsstift@svenskakyrkan.se  

Organisationer

Har din organisation ett ändamål eller verksamhet som kan bidra till Linköpings stifts vision ”Levande församlingar” samt har en tydlig koppling till Svenska kyrkan?

Då kan du/ni söka ekonomiskt bidrag från Linköpings stiftsorganisation.

Bidragsansökningar för 2025 ska vara stiftsorganisationen till handa senast den 31 maj 2024.

Stiftsstyrelsen fattar preliminärt beslut om fördelning av bidrag i oktober och slutgiltigt beslut fattas i november av stiftsfullmäktige.

Ansökan ska ske på nedanstående blankett.

Ansökan om stiftsbidrag