En person med en penna i handen sitter med ett texthäfte och en dator framför sig.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning

Välkommen att söka till den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen för Linköping, Växjö, Lund och Göteborgs stift.

Från den 1 januari 2013 gäller, enligt kyrkoordningen, att behörig till tjänst som kyrkoherde är den präst som genomgått behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning och tagit ut examen. Det innebär att en av de utbildningar som fastställts av kyrkostyrelsen ska vara genomförd för att en präst ska kunna bli behörighetsförklarad som sökande till kyrkoherdetjänst. (Undantag, se nedan.) Svenska kyrkans utbildningsinstituts uppdragsutbildning vid Lunds universitet omfattar 15 högskolepoäng. Målet för utbildningen är att lägga grunden till ett ändamålsenligt och professionellt chefs- och ledarskap i Svenska kyrkan.

Kyrkligt ledarskap är en uppdragsutbildning i samverkan mellan Svenska kyrkans utbildningsinstitut och Lunds universitet.  

Innehåll

 • Organisationskunskap – om styrning och ledning av organisationer generellt och Svenska kyrkan specifikt.
 • Ledarskap i teori och praktik.
 • Arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor.
 • Kommunikation, grupprocesser, konflikthantering och verksamhetsutveckling.

Utbildningen har ett teoretiskt perspektiv med inblick i aktuell forskning inklusive utrymme för reflektion och tillämpning av teorier kring egna och andras praktiska erfarenheter.  

Målgrupp – Linköpings stift

Du som vill lära dig mer om ledarskap och är intresserad av att söka en kyrkoherdetjänst.

Behörighet

För att vara behörig att antas till kursen skall du ha varit anställd som präst i Svenska kyrkan i minst två år.

Omfattning

Utbildningen består av fyra internat om vardera tre dagar – sammanlagt 12 heldagar. Kursen omfattar 10 veckors studier – 15 högskolepoäng på avancerad nivå. I det egna arbetet ingår litteraturstudier och PM-skrivande samt aktivt deltagande i diskussioner på Studentportalen på nätet. Beräkna en arbetsdag/vecka för självstudier.     

Kostnad

Den sammanlagda kostnaden för utbildningen fördelas enligt följande:

 • Svenska kyrkan på nationell nivå bekostar utbildningen och kursledare.
 • Linköpings stift bekostar internat, resor och litteratur. Vid avbrutna studier alt ej godkänd slutexamination står arbetsgivaren för internat-, resor- och litteraturkostnader.
 • Arbetsgivaren bidrar med att deltagaren får genomgå de delar av utbildningen som är internat i sin tjänst.
 • Den enskilda prästen svarar själv, utan ersättning för inläsning och arbete med skrivuppgifter.  

Examination

Examinator vid respektive universitet är ansvarig för examinationen. I syfte att kunna tillgodoräkna sig utbildningen i en behörighetsprövning för kyrkoherdetjänst krävs godkänt resultat av samtliga delar i aktuell utbildning, inklusive den obligatoriska närvaron.  

Ansökan

Din ansökan skall bestå av följande handlingar:  

 1. Ansökningsblankett - finns i informationsfoldern som kan laddas ner från denna sida. Använd tills vidare blankett i foldern för 2024 års kurs, ny folder kommer inom kort.
 2. Ett personligt brev där du beskriver dig själv, din syn på kyrkligt ledarskap och varför du vill gå aktuell utbildning (max en A4-sida).
 3. Ett rekommendationsbrev från din närmaste kyrkoherde/chef. Insänt rekommendationsbrev är ett medgivande från din chef att du får delta i aktuell utbildning. Instruktion till detta brev finns att ladda ner längst ner på denna sida.                                                                                               

Sista ansökningsdag 15 oktober 2024. Kontakta gärna stiftsadjunkt Johan Svedberg (se nedan) redan nu om aktuell information. 

Ansökan inkluderat samtliga tre delar sänds per mail till Johan Svedberg, Linköpings stift, johan.svedberg@svenskakyrkan.se

Urval och antagning

Antagning till utbildningen görs av respektive stift.

 • Den sökande måste förklara sig beredd att i alla uppgifter tjänstgöra tillsammans med andra som vigts till ett uppdrag inom kyrkans vigningstjänst oavsett deras kön (KO 34 kap 9§).
 • Vid fördelning av platser eftersträvas en jämn könsfördelning.
 • Ledarerfarenheter och framförallt arbetsledarskap inom Svenska kyrkan.
 • Den egna reflektionen kring ledarskapet i ansökan tillsammans och resultat från ledarskapstestet samt intervju och bedömning av ledarskapskvaliteter i kyrkoherdens rekommendationsbrev.
 • Högre utbildning eller andra kompetenser av värde för kommande ledarskap.   

Tid och plats 

Kursen innehåller fyra internat på Stiftsgården Åkersberg i Höör, som är en del av examinationen och det gäller obligatorisk närvaro på samtliga delar. Slutexaminationen sker efter genomförd utbildning.  

Datum för internat samt träff i Linköpings stift meddelas så snart kursplaneringen för 2025 är slutförd.  

Medverkande

Examinator: Erik Sidenvall, adjungerad professor i kyrkohistoria vid CTR Lunds universitet.
Dessutom medverkar ett flertal gästföreläsare.
Kursansvarig: Kenneth Nordgren, rektor Svenska kyrkans utbildningsinstitut​

Kursen arrangeras i samarbete mellan Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet och Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Ladda ner informationsbroschyr med anmälningsformulär

Ladda ner en vägledning för rekommendationsbrevet

  Kontaktperson

 • Johan Svedberg

  Johan Svedberg

  Linköpings stift

  Stiftsadjunkt, Rekrytering, utbildning och utveckling av kyrkoråd och kyrkoherdar i Linköpings stift, Stab - ledningsstöd