Våra griftegårdar

Griftegårdsenheten ansvarar för ärenden som har med begravning och gravskötsel att göra. Linköpings Domkyrkopastorat ansvarar för Centrala griftegårdarna, Lilla Aska griftegård och kyrkogården i Landeryd.

Foto: Royne Mercurio

Centrala griftegårdarna

De centrala griftegårdarna består av sex griftegår­dar som successivt vuxit fram sedan den första - Gamla griftegården - anlades 1811. Griftegårdarna som ligger i omedelbar anslutning till varandra vid Malmslättsvägen i centrala Linköping har uppkallats efter väderstrecken; Norra och Nya norra griftegården, Östra, Södra och Västra griftegården.

Sammantaget rymmer de centrala griftegårdarna cirka 12 000 gravplatser; såväl kistgravar, urngravar och kolumbarium som minneslundar.

Var och en av de centrala griftegårdarna har en egen karaktär. Ritningen till den äldsta delen gjordes av Sveriges genom tiderna främste trädgårds­arkitekt, Fredrik Magnus Piper, som även skapat Hagaparken och delar av Drottningholmsparken.

Gamla griftegården är ett stycke levande kulturhis­toria där många välkända Linköpingsprofiler fått sin sista vila under vackra, uttrycksfulla gravstenar med personliga inskriptioner.

Ladda ner en karta över de centrala griftegårdarna.

Foto: Royne Mercurio

Landeryds kyrkogård

Landeryds kyrkogård är vår minsta och samtidigt äldsta begravningsplats; en genuin och högt belägen landsbygdskyrkogård med en vacker lands­ortskyrka och vid utsikt över ett levande kulturland­skap. Både kyrkan och kyrkogården har anor från medeltiden. 

Landeryds kyrkogård som ligger sex km sydost om Linköpings centrum, nära den forna farleden Stån­gån, består av en äldre och en nyare del. Sammantaget finns cirka 1 000 gravplatser; kistgravar, urngravar och en minneslund. Den gamla delen kringgärdas av en gammal stenmur.

Föreskrifterna för en askgravlund är att gravsättning av aska sker i löpande ordning i en gemensam kollektiv yta, anhöriga får vara med vid gravsättning. Ett löv i mässing med namn, födelse och dödsår sätts upp i den gemensamma gravvården som trädet utgör. Anhöriga får sätta snittblommor under hela året i vaserna i dammen, och gravljus under perioden allhelgonadag till påsk på anvisad plats. All annan utsmyckning och blommor, ljus på ej anvisad plats tas bort av personalen.

Ladda ner en karta över Landeryds kyrkogård.

Foto: Royne Mercurio

Lilla Aska griftegård

Lilla Aska är en naturskön griftegård i en levande kulturbygd nära Slaka samhälle, cirka sju km syd­väst om centrala Linköping; en lugn och rofylld miljö i ett böljande parklandskap med stora, fria gräsytor och en damm som sommartid fylls av näckrosor.

Griftegården som som anlades 1972 på mark som tidigare tillhört Lilla Aska Gård utökades när kapell­krematoriet byggdes 1989 och rymmer idag drygt 3 000 gravplatser; såväl kistgravar och urngravar som minneslund och askgravlundar. Här finns även en muslimsk begravningsplats där den gravsatte är vänd mot Mecka.

Gårdens tidigare mangårdsbyggnad, Askagården, används som lokal för minnesstunder.

Ladda ner en karta över Lilla Aska griftegård.

Kontakta griftegårdsexpeditionen

Öppettider
10.00-12.00 och 13.00-15.00
Telefon: 013 - 30 36 00
Ågatan 40, Linköping
linkoping.expeditionen@svenskakyrkan.se