Sverigedemokraterna (SD)

Sverigedemokraterna och Svenska kyrkan - Ett bevarande av tron och kulturarvet

Kyrkan och kristendomen har varit sammanflätade med den svenska nationen och staten omkring 1 000 år. Även om mycket har förändrats under den tiden så har kärnan i tron och Svenska kyrkans arbete kvarstått som en väldigt viktig del. Sverigedemokraterna menar på att under de senaste decennierna så har Svenska kyrkan mer och mer frångått den roll som kyrkan bör ha och sysslat med sådant som inte tillhör kärnverksamhet, och därigenom skadat förtroendet för sig hos allmänheten samt dess medlemmar. Att en sådan gammal och viktig institution aktivt tar avstånd från delar av den tro som ligger till grunden för kyrkans existens samt en alienering av dess numera före detta supportrar är beklagligt.

Alltmer ses Svenska kyrkan syssla med politiserad opinionsbildning i exempelvis frågor om migration och klimat som inte har någon direkt koppling till kyrkans verksamhet. Att färre ser religion och tro som något viktigt i dagens samhälle är en stor utmaning för kyrkan. Därför är det mäkta förvånande att Svenska kyrkan aktivt ser till att de människor som faktiskt ser tro som något viktigt lämnar Svenska kyrkan på grund av att man ej längre vill bidra till ett samfund som politiseras alltmer. Vi i Sverigedemokraterna vill se en minskad politisering av Svenska kyrkan och att aktivt arbeta för att medlemsantalet ska kunna öka, inte minst från de som beslutat att lämna Svenska kyrkan.

Det finns exempel från Linköping som innefattar medial rapportering om att Svenska kyrkan skyddat illegala invandrare, och på så sätt har man bidragit till att försvåra för lagar och regler att upprätthållas. Händelser som dessa gör det lätt att förstå varför medlemmar lämnar Svenska kyrkan trots sin kristna tro. Dessa händelser är en direkt bidragande faktor till medlemstapp och försvårar i längden Svenska kyrkans arbete och de resurser som står till förfogande. Då blir slutresultatet att kyrkor måste rivas, förtroendet blir fortsatt mindre och kärnverksamheten blir i slutändan svår att genomföra.

Sverigedemokraterna vill se en återgång till den kärnverksamhet som Svenska kyrkan kan och är bra på, att värna om de medlemmar som finns kvar och locka tillbaka dem som lämnat. Verksamheten ska innefatta gudstjänster, mission, själavård och mycket mer därtill. Prioriterat är även ett omhändertagande av det kyrkliga kulturarvet genom exempelvis utökat underhåll av våra kyrkor, däribland vår fina domkyrka som är en viktig symbol både för Svenska kyrkan samt Linköping som stad. De fastigheter, mark och kyrkor som ägs av Svenska kyrkan skulle kunna vara en stor och viktig framtida del av den moderna Svenska kyrkan men då krävs en stark och självsäker grund i dess tro och verksamhet. Vidare är det viktigt att utöka verksamheten för att få den yngre generationen intresserad av kyrkan och kristendomen för att säkerställa en framtid för den kristna tron genom det som vi i Sverigedemokraterna verkar för.

Sverigedemokraterna tror på en kyrka som bibehåller och värnar dess identitet till kristendomen och dess budskap. En kyrka som arbetar med den verksamhet som den historiskt har gjort även i modern tid. En kyrka som ser efter vårt kulturarv och sina medlemmar. En röst på Sverigedemokraterna försäkrar att Svenska kyrkan är en kyrka med kristen tro och tradition i fokus.

Ivan Rådström

Jag heter Ivan Rådström och är 20 år gammal och representerar Sverigedemokraterna i Linköpings domkyrkopastorat inför kyrkovalet 2021. Religion har alltid fascinerat mig och jag blev på riktigt troende genom mitt engagemang i scouterna som barn. Jag har Gottfridsberg som hemförsamling och studerar till socionom på heltid vid Linköpings Universitet.
Det jag vill åstadkomma med mitt arbete inom Svenska kyrkan genom Sverigedemokraterna är att bevara de centrala delarna av den kristna tron och dess traditioner. Kyrkan i nutid skiljer sig mycket från förr sett till hur samhället runt om ser ut, och det behöver man givetvis beakta. Däremot är det viktigt att man inte sätter delar av tron på undantag till förmån för alltmer politisering av kyrkan. Jag vill arbeta för att Svenska kyrkan ska ha en långsiktig plan för medlemsvård, samtidigt som man lockar nya medlemmar och har en stark och självsäker anknytning till kristendomen genom kärnverksamhet. En röst på mig är en röst för kristen tro och tradition.