S:t Lars kyrkas historia

På 1000-talet byggdes den första kyrkan där S:t Lars kyrka idag ligger. Här får du en liten guide genom historien.

Nedslag i kyrkans histora

1000-talet

På 1000-talet byggdes den första kyrkan som var en liten enkel stavkyrka.

1100-talet

Tidigt 1100-tal byggdes en kyrka av sten. 1177 invigdes kyrktornet. Ingången var från söder.

1400-talet

En inre ombyggnad skedde på 1400-talet. Taket och delar av golvet kläddes med tegel. Det tillkom en triumfbåge och ett kryssvalv inne i kyrksalen.

1700-talet

På 1700-talet blev kyrkan för trång och 1736 byggdes ett tvärskepp för att rymma fler platser och ett vapenhus mot söder. Domprost Anders Rhyzelius ritade själv förslagen till förbättringen.

1800-talet    

På grund av skador på murverk och grunder beslöts det att bygga en ny kyrka och rivningen påbörjades 1798. Stiftsbyggmästare Caspar Seurling ritade den nya kyrkan som invigdes på nyårsdagen 1802.

Predikstolen är ritad av Carl Fredrik Beurling och donerad av mjölnarna i Tannefors. Den var då placerad mitt i koret i öster, omgiven av Pehr Hörbergs altartavlor.

Uppe i kortaket fanns fem målningar. Kyrkans stora orgel är tillverkad av den berömde orgelbyggaren Per Schiörlin. Läktarbarriären pryddes med den judiska instrumentalmusiken ”Davids orkester” målad av Pehr Hörberg.

1900-talet

I början av 1900-talet hade sprickbildningar och sättningar i murarna blivit så allvarliga att en reparation var nödvändig. Församlingen ville samtidigt förnya interiören och ge kyrkan ett högre och ståtligare torn. Arkitekt Agi Lindgren anlitades för uppdraget och kyrkan omskapades i barockstil med pilastrar och kapitäl.

Predikstolen flyttades till norra korväggen. Mitt fram i koret placerades en kopia av Thorvaldsens Kristus. I kortaket ersattes målningarna med fem tavlor av Johan Krouthèn, Herdarnas tillbedjan samt de fyra evangelisterna. Taket var fullt med målningar och mosaiker. Renoveringen var klar 1906.

I samband med den stora renoveringen 1956-58 förnyades återigen kyrkans interiör. Arkitekt Erik Lundberg gav kyrkorummet ett stramare och renare utseende.

Korväggen som är skapad av Ivan Jacobsson, fick ett helt nytt utseende. Den består av 50 ton marmor och har den uppståndne Kristus i centrum. Stenarna är satta på ett sätt som påminner om ett halster.

Hörbergs stora altarmålningar hängdes till en början över den nya korväggen, men flyttades på 1980-talet till väggarna i långhuset. Lundberg skapade även ett altare med symbolik för ”krubban”.

Under läktaren skapades mottagningsrum för t ex brudpar samt ett mindre förråd. I övrigt var det öppet under läktaren för kyrkkaffe och mindre samlingar.

1964 byttes orgelverket ut till ett Marcussen & Søn. På 1990-talet byggdes det s k bildrummet som används för kyrkkaffe och utställningar.

2000-talet

Under 2016 genomgick S:t Lars kyrka en stor renovering och efter att ha varit stängd under ett år återöppnades den vid första advent 2016.

Vad har förändrats efter renoveringen ?

Under 2016 genomgick S:t Lars kyrka en stor renovering och efter att ha varit stängd under ett år återöppnades den vid första advent 2016.