Socialdemokraterna (S)

En öppen folkkyrka med framtidstro

Kyrkan ska finnas till för och vara öppen för alla – detta är en av grunderna i det vi kallar folkkyrkan. Vi vill se en öppen folkkyrka som är solidarisk med våra medmänniskor och som står upp för jämställdheten och jämlikheten. Vi vill att kyrkan är en tydlig kraft som möjliggör för fler linköpingsbor att leva ett tryggt liv där de känner framtidstro. I det arbetet vill vi särskilt framhålla dessa områden:

Stärka det sociala engagemanget

Det sociala engagemanget är mycket viktigt inom Svenska kyrkan. Att finnas till och stå upp för varandra återspeglas i det diakonala arbetet. Vi lever i en tid där klyftor mellan människor ökar och vi ser en tilltagande psykisk ohälsa. Vi vill se ett samhälle som håller ihop och ger människor hopp och framtidstro, där menar vi att Svenska kyrkan har en viktig uppgift att fylla.

Ett målmedvetet arbete för stöd och hjälp till de mest utsatta får aldrig åsidosättas.

Svenska kyrkan finns där i tider av oro, sorg och rädsla, men också i tider av glädje, skratt och gemenskap. I tider av oro behövs ett hoppfullt budskap. Socialdemokratin vill främja Svenska kyrkans roll i civilsamhället. För att utveckla verksamhet i den riktningen vill vi socialdemokrater stärka det omfattande frivilligarbetet och slå vakt om det engagemang för kyrkan som finns bland förtroendevalda på alla nivåer. I en mångreligiös kontext är det viktigt att Svenska kyrkan främjar en aktiv dialog mellan olika trossamfund.

Satsa på barn och ungdomsverksamheten

Den välkomnande folkkyrkan ska erbjuda varierad verksamhet där arbetet med barn- och unga sätts i fokus. Vi vill fortsätta stödja våra förskolor, låta konfirmationen vara kostnadsfri och utbilda unga ledare.

Kyrkan ska vara en plats där alla oavsett förutsättningar blir lyssnade på och upplever sig kunna bidra på ett meningsfullt sätt. Nya mötesplatser och nya mötesformer behöver därför utvecklas tillsammans med barnen. Barn och unga måste få särskild uppmärksamhet i kyrkans aktiviteter. Det är viktigt att betona att alla barn ska kunna delta på lika villkor. Vi ser det därför som helt nödvändigt att all barnverksamhet ska vara avgiftsfri.

Bidra till det internationella engagemanget

Vi är en enda jord, en mänsklighet som vårdar skapelsen tillsammans. Därför är det viktigt att församlingarna får stöd i sitt internationella arbete. Internationell solidaritet och ett målmedvetet arbete för stöd och hjälp till de mest utsatta får aldrig åsidosättas. Vi blir dagligen påminda om att människor, bland annat till följd av krig, förtryck, klimatförändringar och pandemier, lider nöd. Särskilt utsatta är barn. Svenska kyrkans biståndsorganisation ACT bedriver ett otroligt viktigt arbete som behöver stärkas.

TILLSAMMANS VÅRDAR VI MILJÖN OCH KLIMATET

Svenska kyrkan ska gå före och vara ledande inom grön omställning. Vi socialdemokrater har under lång tid verkat för att Svenska kyrkan ska ta sitt ansvar i miljö- och klimatarbetet. Det behövs en beslutsamhet i att ställa om verksamheten så att inga negativa avtryck på miljön eller klimatet skapas. I dessa sammanhang är det viktigt att säkerställa att kollektivavtal finns i hela entreprenadkedjan. Denna inställning ska prägla allt Svenska kyrkan gör som organisation men också vara ett förhållningssätt i kontakten med leverantörer och övriga delar av civilsamhället. Svenska kyrkan ska gå före och vara ledande inom grön omställning.

Kyrkan ska vara ett föredöme som arbetsgivare

Alla anställda i Svenska kyrkan ska ha rätt till en god arbetsmiljö, något annat kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. Vi vill att Svenska kyrkan ska bli ett föredöme när det kommer till schysta villkor, rätt till kompetensutveckling och god psykosocial arbetsmiljö. Vi vill att Svenska kyrkan ska utveckla ett demokratiskt ledarskap, vilket förutsätter jämställdhet och de anställdas delaktighet. Svenska kyrkan ska vara en arbetsgivare som sätter medarbetarnas kompetensutveckling i fokus. Ett strategiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete är av största vikt och måste utvecklas. Allt detta är viktigt för att Svenska kyrkan ska bidra till att värna den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Kärstin Brattgård

Jag vill att Svenska kyrkan ska fortsätta att ge alla människor möjlighet att växa, som individer och tillsammans med andra. Jag brinner för det internationella och sociala engagemanget, ett viktigt arbete som måste stärkas, samtidigt som vi behöver satsa mer på kyrkans verksamhet för barn och unga.  

Albert Shihadeh

Jag är stolt över att Svenska kyrkan tar sitt miljöansvar. Miljöarbetet är viktigt och något som vi alltid måste fortsätta att sätta högt upp på dagordningen. Kyrkans verksamheter ska inte sätta några negativa avtryck på miljö och klimat.

Cecilia Cras

För mig är det viktigt att Svenska kyrkan är en arbetsgivare som värnar de anställda, deras arbetsmiljö och möjligheter att utvecklas i sitt arbete. Våra medarbetare ska kunna känna stolthet över sitt jobb och trivas på arbetsplatsen.