Projekt 2022/2023: Utforska matematiskt

Avdelningen Vingen

Avdelningen Vingen
Tidigt såg vi ett intresse för mönster av olika slag hos många av barnen och började fundera på hur vi skulle kunna låta dem utforska detta vidare. Vi valde att smalna av vårt fokus och låta dem möta geometriska former. Vi startade upp genom att gå på ”spaning” i våra lekmiljöer samt närmiljön. På våra spaningar har vi låtit digitalkameran vara ett verktyg och ett sätt för barnen att möta teknik på ett enkelt sätt. Vi har övat i att mötas och samtala om vad vi gjort, hur vi tänker, vad vi sett och hur vi ska gå vidare. Utifrån samtalen har vi sett att barnen gett varandras tankar plats och deras delaktighet i projektet har fört oss vidare.

Vi kan se en förståelse hos flera barn för de olika geometriska formerna och barnen ser dem i våra olika miljöer. De letar efter formerna både inom- och utomhus, de bygger formerna med olika material, uppmärksammar oss pedagoger när de hittar formerna och benämner dem rätt. Förståelsen för former har ökat och vi tycker oss se ett större intresse av att få mer kunskap om andra former än de geometriska vi jobbat med. Vi kan också se att barnen gjort kopplingar till tredimensionella former. För att visa att de menar en rektangel hör vi barnen förklara Den har en lång sida och en kort sida. Barnens ordförråd har ökat kring matematiska begrepp och de använder dem i vardagliga situationer. Vi pedagoger är lyhörda, medforskande och ger möjligheter och fart åt utforskandet genom öppna frågor. Miljön, den tredje pedagogen, låter barnen fortsätta sitt utforskande och möjlighet att själva leda sitt lärande.

Barnen är förtrogna med formen triangel och de berättar att Den är som en segelbåt, som ett segel. Barnen använder sina tidigare erfarenheter och gör kopplingar med den nya kunskapen. De delger varandra och vidgar varandras vyer. Barnen använder fantasin och leker med ord som tex; En cirkelrektangel, en trerektangel.

Utifrån samtalen med barnen väcktes ett intresse för att se hur långa de olika 
formerna/föremålen var. De ville pröva att mäta med kroppen och pedagogerna erbjöd även linjaler, måttband samt tumstock. Det gav en ytterligare fördjupning av projektet där längd och siffror blev ett spår. Vi ser att barnen intresserar sig för bokstäver och mäter längden på namnen, letar efter bokstäver de har i sina egna och kompisarnas namn och jämför vilka bokstäver som är lika/olika.

Flera barn har i sitt byggande börjat följa instruktioner och ritningar där en början, en mitt och ett slut är avgörande. Barnens samspel har lett till lärande och en glädje över att lyckas tillsammans. Kroppen och rörelsen har varit till stor hjälp i utforskandet. I våra samtal med barnen kan vi tydligt se att projektet varit levande både på och utanför förskolan.