Projekt

Vi lär genom projekt

Vi lär genom Projekt!

Att arbeta projektinriktat innebär att man bearbetar och fördjupar ett ämnesområde under en kortare eller längre tid.

Barn lär sig och uppfattar sin omvärld med alla sinnen ständigt och jämt. Med ett projektinriktat arbetsätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

Det finns många olika utgångspunkter för ett projektarbete. Det kan vara lek, en fundering eller ett problem som barnen ställts inför. Det kan också vara något som vi vuxna vill tillföra barngruppen.

Barnen ska i projektarbetet få uppleva glädje, känna skaparlust och få möjlighet att utveckla fantasin.

Förskolan Himlalivs pedagogiska verksamhetsidé

Pedagogisk idé