Projekt 2022/2023: Utforska matematiskt

Avdelningen Diamanten

Utifrån ett stort intresse för regnbågar i barngruppen bestämde vi oss för att låta vårt matematiska fokus ta en början i den. Vi ville ta reda på VAD med regnbågen som fascinerade barnen. Vi tillförde material som gjorde att barnen kunde utforska regnbågen på olika sätt. I byggmiljön kunde de utforska regnbågens färg och form med regnbågsklossar. I ett par av miljöerna erbjöds sortering av färg på olika sätt och i olika material. I rolleken tillförde vi färgglada tylltyger och i ateljén har vi erbjudit kollage, akvarell, oljepastell och akryl. Barnen själva har fått blanda de färger de behövt för att måla. Från barnens håll har mycket fokus lagts på att lära sig färgernas ordning i regnbågen. Så fort vi erbjudit ett nytt material eller skapande så har ett aktivt samarbete 
och problemlösning uppstått kring detta.

Utforskandet av regnbågen fick i början av våren ett sidospår. Regnbågens form av en halvcirkel, som när den speglas blir en cirkel, hade under hösten uppmärksammats och utforskats av barnen. Vi hade även fört in geometriska former i barnens lekmiljö tillsammans med ett nytt ljusbord. När barnen sedan togs med på en spontan jakt efter geometriska former utomhus tog intresset skruv och har sedan dess varit ett levande fokus på avdelningen. Under våren har barnen gått på fler jakter efter former, både inne och ute. Barnen har fått möta de vanligaste geometriska formerna, nämligen cirkel, kvadrat, rektangel, triangel, halvcirkel, oval, och hexagon. De har tecknat dem, format dem i lera, tränat på att skriva orden, fått fler material i byggmiljön, läst böcker som handlar om former och utifrån dessa sedan gjort filmer med hjälp av appen Puppetpals. 
Alla Diamantens barn fick ta del av dessa egenskapade filmer på en exklusiv filmvisning med popcorn.

Barnen har utmanats i att använda sig av geometriska former som en väg in i tecknandet. När de har uttryckt att de velat teckna något men att de inte vet hur så har vi bett dem titta efter former i det de velat rita av. De har även fått tillgång till en bok som heter ”Konst genom enkla geometriska former”. De har visat stort intresse för detta och har ritat både utifrån boken och ur egen fantasi. I skrivande stund har vi även börjat arbeta med mönster. Barnen utforskar och försöker förstå vad det är som kännetecknar ett mönster. Detta gör de i olika material och tekniker som tex vid ljusbordet, i sorteringen, pappersmosaik i ateljén och med klossar och Lego i konstruktionsmiljön.

Vi ser att barnen genom att få träna på att blanda färg blivit säkrare på grunderna i färglära. De har väglett varandra i detta och har blivit mer och mer självständiga. De har i arbetet med regnbågen även utforskat dess form och har mött begrepp som halvcirkel, båge och cirkel. I lekmiljöerna har de utforskat matematiska begrepp så som mängd, form, storlek, nyans, ordningsföljd, design, mönster m.m.

Barnen har fått ta del av demokratiska processer och uppmuntrats till aktivt samarbete i olika situationer, tex när vi introducerat ett nytt lekmaterial. Vi ser hur barnen hjälper och stöttar varandra och ställer retoriska frågor för att komma fram till lösningar. Vi ser att de lyssnar mer aktivt på varandra och har blivit bättre på att föra fram egna åsikter. De fördelar arbetet och driver problemlösning mer självständigt. Vi har sett att barnen använder sig av matematiska strategier för att lösa problem. Till exempel har de sett till att alla får lika många av något genom att gruppera det som ska delas. De har även använt jämförelseord som större, mindre, många, uppe, nere, tung m.m.

Barnen visar en förståelse för de geometriska formerna genom att benämna dem och uppmärksamma dem i alla olika sammanhang. De har noterat allt - från formen på smörgåsarna vid mellanmålet till former som de sett i bilderböcker. De använder begreppen för att beskriva hur saker ser ut. Vi upplever att detta gett en extra dimension i deras sätt att uppleva sin omvärld. De har haft en utmaning i att förstå skillnaden på kvadrat och rektangel och har efter aktivt utforskade och jämförelser nu förstått detta. Några kan uttrycka att kvadraten är ”fyra lika sidor” och att rektangeln har två korta och två långa sidor. Några har också uttryckt det som särskiljer oval och cirkel, ’’oval är som ägg, cirkel är som 
en pannkaka’’. Barnen börjar se vad som karaktäriserar ett mönster. De börjar förstå att det krävs en upprepning och de utforskar detta i de olika lekmiljöerna.

Barnen har uttryckt stolthet över sitt eget kunnande. Tex när någon äntligen knäckt sax-koden eller faktiskt efter mycket träning lyckats skapa en regnbåge. Vi har under året fått höra många olika barn utropa ”Titta jag KAN, eller titta jag KUNDE!” Vi har sett en större självständighet och kreativitet i de olika miljöerna och tolkar detta som att barnen är trygga i vad de kan och vad de kan förvänta sig av de olika materialen som erbjuds och därför kan ta ut svängarna mer.