Projekt 2021/2022 Balans

Terminsavstämning för Ängelns projekt

När vi startade upp projektet  var vår tanke att vi skulle jobba med att undersöka hur barnen i sin fria lek fördelar maktpositionen mellan sig samt hur de förhåller sig till dessa positioner utifrån ett genusperspektiv. Men vi insåg att det var svårt att göra något konkret med barnen och valde därför en tid in i terminen att byta projektspår till något vi sett barnen vara intresserade av.

Syftet med läsårets projekt är att barnen ska lära känna sin kropp och begreppet balans samt erfara hur det känns i kroppen när de balanserar. Vi fick hjälp med att få flera ställen att träna motoriken på utomhus. Det sattes upp stockar både på höjden och längden som barnen balanserar på. Det fixades brädor och bildäck som kunde förvandlas till balansbanor.

Under projektets första termin har barnen getts möjlighet att utveckla: 

•motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning
Genom att gå balansgång på stockar och annat, både inom- och utomhus har barnen utmanats motoriskt. De har utmanats i att försöka känna vad de gör för att kunna hålla balansen. Har de armarna på något speciellt sätt? Hur känns det i kroppen? De har tittat på varandra och satt ord på det de ser.

•förmåga att reflektera och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
Genom att barnen provat sina teorier om t.ex. de kan göra en gungbräda av en planka har de prövat sig fram till en lösningen som fungerar. Barnen har delgett varandra sina tankar om hur ett bygge kan bli mer stabilt. 

•förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av  olika tekniker, material och redskap
Genom att utmanats både inom- och utomhus med att bygga har barnen fått prova på olika tekniker, material och redskap. Utomhus har de byggt hinderbanor med stockar, brädor och bildäck och de har gjort gungbrädor. De har fått göra byggen med hjälp av äpplen och rundstavar. Inomhus har de provat balansbanor som både de själva  men även pedagogerna byggt. Barnen har byggt torn med hjälp av klossar och rör och i ateljén har olika byggen och tekniker med lera gjorts. Barnen har även fått prova om det går att måla samtidigt som man ska gå på prickar som är utplacerade på ett papper på golvet.

•förmåga att samarbeta
Genom bygget med äpplen och rundstavarna som var ett tillsammansbygge har barnen samarbetat. Vi har även sett samarbete vid både byggen av balansbanor och när kompisarna behövt en hjälpande hand då de balanserar.

Andra områden som inte erbjuds i projektet finns i den övriga verksamheten

Vilket förändrat kunnande ser vi?

Vi ser att en del barn som var lite försiktiga i början är mer trygga och vågar utmana sig själva mer. Barnen har blivit förtrogna med hur de ska  parera med sin kropp när de balanserar. De bygger banor av olika material och testar och ändrar dem vartefter vad som fungerar eller inte. 

Vi ser en glädje hos barnen när de upptäcker att de kan själva och deras självkänsla växer.

Hos de äldsta barnen kan vi se en förståelse i vad balans är. ”När det är saker på båda sidorna och de väger lika” (barnet visar genom att sträcka armarna rakt åt sidan. Vi ser även en förståelse hos de äldsta barnen i vad stabilitet innebär. Ett barn berättar vid ett bygge med rör: ”Det är bättre ta de kortare högst upp istället för de långa- det blir mer stabilt då.” Ett annat barn berättar när de rullar ett bildäck på gården att ”Ju bredare däck, ju stadigare är däcket.”

Vi har sett hur barnen hjälper varandra med att balansera och bygga byggen så de blir stabilare.

Vi har berört ord som balans, jämvikt och stabilitet.

Utvecklingsområdet att inventera miljöerna inom- och utomhus tillsammans med barnen har inte gjorts i den utsträckning vi hade tänkt oss. Vi har dock utformat utomhusmiljön utifrån de intressen vi tidigt såg- att balansera. Till viss del har vi ”lyssnat in” barnen även inomhus då deras intressen medfört till tillägg av material i inomhusmiljön.