Projekt 2021/2022

Avdelningen Vingen

Årets projekt på avdelningen Vingen har kretsat kring balans och rörelse. Syftet har 
varit att barnen ska lära känna sin kropp och begreppet balans samt erfara hur det 
känns i kroppen när de balanserar. Vi ville även ta reda på barnens tankar om vad 
rörelse är. Vår tanke var att vi under detta projekt skulle beröra flera mål från 
läroplanen Lpfö 18, så som:

• naturvetenskapliga undersökningar, tex hur hittar jag jämvikten.
• språk, använda och förstå begrepp så som jämvikt, stabilitet, balans och 
tyngdpunkt.
• teknik, tex när barnen bygger balansbanor.
• motorik/koordinationsförmåga och kroppsuppfattning
• Samarbete

Vi har under läsåret tillfört flera platser att träna motoriken på utomhus. Det har satts 
upp stockar både på höjden och längden som barnen balanserat på. Det har ordnats 
med brädor och bildäck som kunnat förvandlas till balansbanor. Barnen har fått 
uppleva balans på olika sätt genom både kortare och längre lärprocesser.
Barnen har, genom att gå balansgång på olika underlag, fått möjlighet att träna sina 
motoriska färdigheter. De har utmanats i att försöka känna vad de gör för att kunna 
hålla balansen. Har de armarna på något speciellt sätt? Hur känns det i kroppen? De 
har tittat på varandra och satt ord på vad de ser.

Barnen har genom naturvetenskapliga undersökningar utmanats i att bygga och prova på 
olika tekniker, material och redskap, både inom- och utomhus. De har fått göra byggen 
med hjälp av äpplen och rundstavar. Inomhus har de fått pröva om det går att måla 
samtidigt som man ska gå på prickar som är utplacerade på ett papper på golvet. De har 
fått prova sina teorier om de exempelvis kan göra en gungbräda av en planka och pröva 
sig fram till en lösning som fungerar. Genom att barnen fått vara delaktiga i skapandet av 
hinderbanor har de övat sig i att instruera sina kompisar, följa instruktioner samt att delge 
varandra sina tankar om hur ett bygge kan bli stabilt. Vi har sett att barnen har 
samarbetat väl med gemensamma konstruktioner samt vid byggen av balansbanor. 
Barnen har med egna ord förklarat och berättat sina tankar kring balans och rörelse. 
Vi har sett att en del barn som varit lite försiktiga i början blivit mer trygga och vågat 
utmana sig själva mer. Glädjen har inte gått att ta miste på när barnen upptäckt att de kan 
och vågar. Barnen har blivit förtrogna med hur de ska parera sin kropp när de 
balanserar. Vi har sett att barnen har hjälpt varandra genom att berätta hur de kan göra 
med sin kropp för att hålla balansen. Barnen har byggt banor av olika material, både inne 
och ute och ändrat dem vartefter vad som fungerar eller inte. 

Hos de äldsta barnen har vi sett en förståelse i vad balans är. ”När det är saker på båda 
sidorna och de väger lika” (barnet visade genom att sträcka armarna rakt ut åt sidan). Ett 
barn uttrycker när de rullar balanskudden mellan sig: ”Den måste rulla som en cykel, 
annars säger det bang och den vippar.” Vi har även sett en förståelse hos de äldsta 
barnen i vad stabilitet innebär. Ett barn berättade vid ett bygge med rör: ”Det är bättre ta 
de kortare högst upp istället för de långa- det blir mer stabilt då.” Ett annat barn berättar 
när de rullar ett bildäck på gården att: ”Ju bredare däck, ju stadigare är däcket.” Vid 
byggandet av en snögubbe uttrycker ett barn: ”Vi behöver stabilisera den för att den ska 
ligga kvar.” Vi kan se att det finns fantasi genom att på en rörelsedetektivrunda i vår 
närmiljö säger ett barn: ”Vi kan ta kort på en sandsil för den rör sig”. På frågan; ”På vilket 
sätt rör den sig?” svarar barnet: ”När man skakar på den så rör den sig.” I projektet har 
barnen kommit i kontakt med och själva formulerat begrepp som balans, jämvikt, 
stabilitet, stadig, vinglig och skranglig. De har ideligen tränat på turtagning och 
samarbete.