Projekt 2021/2022: Alla får åka med

Avdelningen Solen

Eftersom vi började läsåret med en helt ny barngrupp ville vi ta reda på vad som 
intresserade just de barnen; vad de lekte med, hur de lekte och om våra miljöer passade 
vår barngrupp. Detta för att hitta vårt projektfokus.
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
• förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå 
rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler, (Lpfö 18, s.
13.)

Utifrån våra observationer kunde vi se att bokstäver och rollek var spår vi kunde arbeta 
med. Vi såg att hela barngruppen lekte rollekar och att de försökte hitta nycklar för att 
leka tillsammans, komma överens om vilken lek som skulle lekas men framför allt- får 
alla vara med? För att inte utesluta våra yngre barn så valde vi projektspår rolleken 
istället för bokstäver. För att ta avstamp i något reellt påbörjade vi vårt lekfokus genom 
boken Alla får åka med av Anna-Clara Tidholm och en film med samma innehåll. Med 
hjälp av bilder från boken/filmen samtalade vi med barnen kring känslor, både i leken 
men även vid samlingen. Vi har satt upp bilder från boken samt känslo-emojisar där 
barnen har kunnat samtala kring olika känslolägen. Vi har i vår vardag och mitt i leken 
stannat upp, pratat och funderat över hur man är en bra kompis. Vi har ställt oss frågor 
som: ”Vad blev bra nu?” ”Vad blev lite tokigt?” ”Hur kan vi säga om vi vill vara med?” 
”Hur ska jag säga om jag vill låna en sak?”

Vi pedagoger har vid flera tillfällen konstruerat tåg/buss-lek där alla inbjudits att vara 
med. Vi ville ge barnen möjlighet att få positiv syn på varandra, få syn på varandras 
lekstyrkor och för att vi pedagoger skulle kunna observera gruppens lek i sin helhet. För 
att göra leken mer attraktiv tillförde vi biljetter som barnen använde i lekarna. Vi ser att 
barnen skapat både tågvagnar och balansbanor genom att vi utmanat dem att skapa, 
bygga och konstruera med de möbler och material som finns.

För att synliggöra att alla får åka (vara) med har barnen tillsammans fått måla en stor blå 
lastbil, som sitter uppsatt på Solen med alla kompisarna i flaket. Barnen har fått leka rollekar med bilen och småfigurerna från boken och vi har även lekt Kims lek med materialet. Bokens sidor sitter uppsatta på väggen för att barnen ska kunna återberätta och samtala kring sagan. Uttrycken Alla får åka med och Alla får vara med har genomsyrat hela vår verksamhet. Vid möten med barn från de andra avdelningarna ser vi att barnen från Solen gärna delar med sig av sina tankar och erfarenheter kring att alla får vara med.
Barnen kunde genom att vi projicerade en tågresa följa med på resan. De samtalade kring 
vad som fanns, hur miljön såg ut kring spåret, vilka skyltar som fanns, vilka som åkt tåg på 
riktigt. Efteråt ritade några av barnen sin erfarenheter kring tåg.

Vi kan genom projektet se att alla barn fått möjlighet att vara delaktiga i leken. Vi har 
förändrat våra miljöer utifrån barnens intressen och önskemål och därmed har barnen 
fått vara delaktiga. Utifrån boken Alla får åka med har vi regelbundet samtalat kring hur 
vi ska vara mot varandra. Barnen har bland annat fått fundera på hur det känns om 
någon inte får vara med och varför hen kan bli ledsen. Barnen har med hjälp av emojis
med olika känslouttryck visat på och samtalat om känslor. Genom en linjär kalender på 
vår vägg där barnen kan se vilken månad de fyller år och en cirkulär bild där året med 
årstider och månader finns har vi gett barnen förutsättningar att utveckla förståelse för 
rum, tid och form. I projektet har barnen fått prova på olika skapandetekniker. De har 
skapat självporträtt i lera utifrån sina känslor och barnens kroppar avbildades i reell 
storlek. Barnen fick göra en stor tillsammansmålning som blev en del av vårt 
värdegrundsarbete. På målningen fanns bilder på alla barnen och mellan dem skrev vi 
ner kompisregler som vi nästan dagligen har samtalat om.