Projekt 2021/2022: Alla får åka med

Terminsavstämning avdelningen Solen

Vi startade höstterminen på Solen med en helt ny barngrupp med 10 barn. Under augusti och en bit in i september observerade vi barngruppen i sin helhet och barnen individuellt. Våra frågeställningar var då

-vad intresserar barnen.

-vad leker barnen med?

-hur leker barnen?

-passar våra miljöer denna barngrupp?

Utifrån dessa observationer kunde vi se två tydliga spår: bokstäver och rollek. Det var främst de äldre barnen födda på vårkanten som visade intresse för att skriva sitt namn, titta på bokstavstavlorna, skriva i skrivbok osv. Vi såg dock att HELA barngruppen lekte rollekar, Vi kunde se att de försökte hitta nycklar för att leka tillsammans, komma överens om vilken lek som skulle lekas men framför allt- får alla vara med?

För att inte utesluta våra yngre barn så valde vi därför projektspår rolleken. För att ta avstamp i något reellt så påbörjade vi vårt lekfokus genom boken ”Alla får åka med” av Anna-Clara Tidholm. Vi tittade tillsammans med barnen på filmen med samma innehåll. I filmen såg barnen tydligare figurernas känslolägen. Med hjälp av bilder från boken/filmen samtalar vi med barnen kring känslor- både i leken men även vid samlingen.  Vi har vid vår samlingsmatta satt upp bilder från boken samt känslo-emojis där barnen kan samtala kring de olika känslolägen.

Vi pedagoger har vid flera tillfällen konstruerat tåg/buss-lek där alla inbjudits att vara med. Detta för att barnen ska få positiv syn på varandra, få syn på varandras lekstyrkor samt för att vi ska kunna observera gruppens lek i sin helhet. För att göra leken mer attraktiv har vi tryckt biljetter som använts vid dessa tillfällen och som sedan också funnits tillgängliga som material i miljön på avdelningen.

Barnen tillsammans har fått måla den stora blå lastbilen, den sitter nu uppsatt på Solen med alla kompisarna i flaket. Vi vill synliggöra "Alla får åka med". Barnen har även fått rolleka med bilen och småfigurerna från boken. Vi har även lekt Kims lek med materialet. 

Bokens sidor sitter uppsatta på väggen för att barnen ska kunna återberätta och samtala kring sagan. Uttrycken "Alla får åka med" och "Alla får VARA med"  genomsyrar hela vår verksamhet. Vid möten med andra barn ser vi att Solen-barnen gärna delar med sig av tankar och erfarenheter kring att alla får vara med. 

I slutet på terminen bjöd vår ateljerista in till tågresa. Via en projicerad film på väggen fick våra barn resa och samtidigt se rörlig film. Barnen samtalade med varandra kring vad de såg, vilka skyltar som fanns, hur miljön såg ut kring spåren, vilka som åkt tåg osv. Några barn ritade sedan i ateljén sina erfarenheter kring tåg.

Genom arbetet på Solen och vårt projekt har våra barn fått förutsättningar att utveckla:

-"nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära" (Lpfö -18).
Genom vårt projekt har alla barn fått möjlighet att vara delaktiga i leken. Våra miljöer har förändrats utifrån barnens intressen och önskemål, t.ex så kan barnen nu leka veterinär/djurskötare i rolleken. Vi är noggranna med att tillföra, inte ta bort. Vi valde att starta terminen med liten mängd material för att sedan kunna fylla på just utifrån barnens önskemål.

-"förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler"(Lpfö-18). Utifrån boken "Alla får åka med" samtalar vi regelbundet varje dag om hur vi ska vara mot varandra. Hur det känns som någon inte får vara med. Varför en kan bli ledsen osv. På vår samlingsvägg har vi emojis med olika känslouttryck där barnen ofta visar på och samtalar kring känslor.

•" förståelse för rum, tid och form" (Lpfö -18)
Vi har en linjär "kalender" på vår vägg där barnen kan se vilken månad  de fyller år. Vi har även en cirkulär bild där barnen kan se året med årstider och månader. Varje dag vid lunchsamlingen talar vi tillsammans kring vilken veckodag det är, genom bildstöd också vad som händer under dagen. 

-"intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap" (Lpfö -18)
Barnen erbjuds i vår miljöer skrivbok, alfabetstavlor, barnens namn uppsatta, bokstavskrabbor. Under våren kommer vi att tillföra ytterligare skrivmaterial (bl.a skrivkort, magnetbokstäver)

Områden vi känner att vi skulle kunna arbeta mer medvetet:

• "förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen" (Lpfö -18)  
Vi kan bli bättre på att synliggöra och sätta ord på vad som är teknik och varför.