Om oss

Diakonicentrum drivs av Linköpings domkyrkopastorat. Diakonicentrum vill stödja och hjälpa människor i utsatta situationer.

Vi arbetar främst inom fyra olika områden:

  • Bokad migrationsmottagning
  • Diakonalt utvecklingsarbete
  • Asyl och migrationfrågor
  • Mänskliga rättighetsfrågor

Bokad  migrationsmottagning

Vi har bokad migrationsmottagning i S:t Lars kyrka och i Skäggetorps kyrka. Här hjälper vi personer juridiskt med deras migrationsärenden.

Diakonal utveckling

Diakonicentrum söker genom dialog mellan Svenska kyrkan, frivilligorganisationer och andra myndigheter hitta områden och frågor där man kan samverka, samordna och utveckla det diakonala och sociala arbetet.

Flykting och Asylfrågor

Diakonicentrum arbetar med att ge stöd och rådgivning till asylsökande i deras ärende. Men vi arbetar också med att stötta andra människor som i sin tur försöker hjälpa asylsökande.

MÄNNISKORÄTTSFRÅGOR
Diakonicentrum arbetar med rättighetsbaserad diakoni som utgår från de rättigheter som vi människor har, tex FN:s mänskliga rättigheter men också särkilda rättigheter man har i Sverige, Linköpings kommun eller i svenska kyrkan.

Vi vill bevaka att de mänskliga rättigheterna inte kränks i svenska kyrkan eller i Linköping. Inom detta område kan vi exempelvis lyfta frågor som rör rätt till sjukvård, bostad, mat skola, HBTQ eller rätten att inte bli diskriminerad.

Diakonal utveckling

  • Arbetar du med sociala eller diakonala frågor och vill hitta samarbetspartners?
  • Kommer du i kontakt via ditt arbete med människor som är i behov av någon form av stöd eller rådgivning?
  • Vill du vara med och utveckla det diakonala arbetet i tillsammans med Svenska kyrkan?
  • Skulle du vilja veta mer vad Svenska kyrkan erbjuder för diakonalt arbete?
  • Vet du inte vart du ska vända dig med dina frågor?

Ibland kan det vara svårt att hitta rätt person i stora organisationer. Vem ska man vända sig till och prata med? Vem har ansvar för vilket område?

Diakonicentrum arbetar med att underlätta för olika myndigheter, frivilligorganisationer, föreningar, kyrkor etc att sprida väsentlig information till berörda i våra organisationer. Men också att bygga nätverk med olika samhällsaktörer som arbetar professionellt och ideellt med sociala frågor.

Vi på Diakonicentrum vill vara en naturlig och enkel port in i Svenska kyrkan för myndigheter såväl som föreningar. Vi tror att om man samordnar och samverkar kring dessa frågor kan man åstadkomma så mycket mer tillsammans.

Därför vill Diakonicentrum gärna komma i kontakt med dig som är intresserad av att bygga nätverk och relationer samt utveckla diakonalt arbete.

Diakoni - medmänsklighet på kyrkiska

Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet är det kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer.

Diakonins uppdrag är att ge människor i samhällets marginal plats i församlingens mitt. Diakonin handlar även om att arbeta för alla människors rätt till frihet från förtryck. Diakoni är solidaritet med de svaga.

Diakoner arbetar liksom präster under tystnadsplikt. De besöker äldre och sjuka, ordnar sorgegrupper och samtalar med enskilda personer om livets glädje och besvär. Diakoni kan också innebära att kyrkan möter missbrukare och deras anhöriga för att ge stöd och hjälp.

Det kan handla om att starta samtalsgrupper för våldsutsatta kvinnor och män och hjälpa familjer ur krissituationer som drabbar föräldrar och barn. Ibland kan församlingarna även ge ekonomisk hjälp till behövande.

Diakoni 
är 
medmänsklig omsorg,
grundad i Kristi kärlek,
uttryckt i kyrkans liv
och vill
genom barmhärtighet
och solidaritet
möta människor
i utsatta livssituationer.

Diakonemblemet

Diakonerna i Svenska kyrkan känns igen på sina diakonemblem i form av ett kors omslutet av en cirkel och i mitten av korset en duva med en olivkvist i näbben.

Diakonerna har, liksom präster och biskopar, skjortor med ett vitt "frimärke" under hakan. Diakonernas skjortor är alltid gröna, dock kan diakoner bära vit skjorta med frimärke till kaftan.

Diakon som yrke

Diakon är i Svenska kyrkan en del i det treledade ämbetet tillsammans med biskop och präst. Diakonerna har högskoleutbildning inom socialt arbete eller omvårdnad. Till denna kommer en ettårig diakonutbildning och praktik.

Vad är diakonalt utvecklingsarbete?

Ordet diakoni kommer från grekiskans diakonia och finns nämnt i nya testamentet. Ordet översätts vanligen till olika former av tjänst och gäller även Jesu tjänande. Diakoni kom att ligga till grund för ett kristet ideal om att leva i Jesu efterföljd, det vill säga att gälla var och en som kallar sig kristen. Ordet diakoni kom att också förknippas med ett särskilt uppdrag i församlingen, som innebar fattigvård, ekonomisk förvaltning och undervisning.

Ordet diakoni som vi känner det, har sin huvudsakliga historia i de tyska diakoniinstutionerna på 1800-talet. I och med välfärdsstatens framväxt har diakonins betydelse och innebörd ändrats ett flertal gånger. Det är dock viktigt att komma ihåg att liksom välfärdsstaten fortsätter att förändras behöver kyrkans diakoni också förändras.

Diakoni handlar om ett tjänande här och nu, och kan därför inte vara statiskt. Det måste följa sin tid och sitt sammanhang och också utgå i förhållande till annan verksamhet som erbjuds (eller inte erbjuds) i välfärdssamhället. Därför måste det diakonala arbetet ständigt uppdateras.

För Linköpings del handlar det om att se på vilket sätt diakoni ska gestaltas så att det är relevant för de människor som vistas här, just nu. Hur ser samhället ut; vad bärs människor av och vad tynger? Vilka styrkor finns i staden och var brister det? Det är ett ständigt pågående arbete.

Vill du veta mer vad Linköpings diakonicentrum gör i det diakonala utvecklingsarbetet, ge tips på aktuella frågor som diakonicentrum bör beakta eller om du företräder en organisation som skulle vilja samverka med Linköpings diakonicentrum.

Kontaktuppgifter

Bokad migrationsmottagning
Måndagar 13.00-16.00 i S:t Lars kyrka
Torsdagar 09.30-12.30 i Skäggetorps kyrka

Bokning görs på telefon 013-30 35 06 eller 013-30 35 07 eller via mail linkoping.diakonicentrum@svenskakyrkan.se.

Välkommen till Diakonicentrum!