Notlängder

Real Rhythm Cards från Music Mind Games

Ge barnen vokabulär för tonlängder. Helnot, halvnot, fjärdedelsnot, åttondelsnot och sextondelsnot är tillräckligt till att börja med. Music Mind Games ”Real Rhythm Cards” är en god hjälp i förståelsen av proportioner mellan olika notvärden.

Rytmrebus