Kulturvårdsplan och gravvårdsmanual

Inom Linköpings griftegårdar finns en kulturvårdsplan och en gravvårdsmanual.

I kulturvårdsplanen står vad som är viktigt att spara och gravvårdsmanualen beskriver gången för hur vi hanterar stenar m.m. på gravar som återlämnas eller återtas.

Kulturvårdsplanen går ut på att så långt som möjligt försöka bevara det månghundraåriga kulturarv som våra begravningsplatser utgör. Att ärva, förvalta och överlämna ska vara ledorden. 

System för bedömning av gravstenar

Vad gäller kulturarvet i form av gravstenar på återläm­nade gravar så bedöms de enligt tre kategorier utifrån kulturvårdsplanen; mycket värdefulla, värdefulla och övriga. De som bedöms som ”mycket värdefulla” bevaras för framtiden på plat­sen som kulturgravar. Det som ska bevaras ska även vårdas och tas om hand. Varje år görs således en kulturgravsinventering som resulterar i en åtgärdsplan.

De stenar som bedöms som ”värdefulla” används som hyrstenar på något av våra kulturgravskvarter och de stenar som bedöms som ”övriga” säljs till en administrativ kostnad och kan efter omslipning användas på en ny gravplats. Den som är intresserad av att hyra eller köpa en återbrukssten är välkommen att kontakta griftegårdsexpeditionen.Den som är intresserad av att hyra eller köpa en återbrukssten är välkommen att kontakta griftegårdsexpeditionen.

Återställning av grusgravar

Ännu ett led i griftegårdens kulturvårdande arbete är att återställa grusgravar på de äldre delarna av våra griftegårdar. Gravplatsernas ytskikt av gräs byts ut mot gårdsgrus.

Här hittar du våra planer och manualer för vårt arbete med natur-, kultur- och gravvårdsarbete:

Kulturvårdsplan

Natur och kulturvårdsplan

Gravvårdmanual