Kretslopp och biologisk mångfald

”Härlig är jorden, härlig är Guds himmel”. Människan är själv både en del av skapelsen, beroende av den och satt att förvalta den.” Så börjar Linköpings domkyrkopastorats miljövision.

Vårt miljöarbete

Svenska kyrkan i Linköping arbetar metodiskt för en hållbar utveckling. Vårt miljöengagemang ska genomsyra all vår verksamhet och prägla det dagliga arbetet. Vår inriktning ska vara kretsloppsprincipen, där det som utvinns ur naturen på ett hållbart sätt ska kunna användas, återvinnas eller slutgiltigt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning.

Som en del i Linköpings domkyrkopastorats miljövision ska Linköpings griftegårdsförvaltning bland annat verka för en hållbar utveckling där ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer samverkar, både lokalt och globalt.

Snittblomsodlingar

På griftegårdarna odlas snittblommor för buketter till altare och gravar. För att öka mångfald och blomningstid består dessa odlingar av en blandning av ettåriga och fleråriga växter. Odlingarna speglar hela kretsloppet, från frö till planta för att senare sluta som kompost och ny jord igen. Tack vare odlingen av snittblommor minskas onödiga transporter samtidigt som rabatterna fyller en viktig dekorativ och insektslockande uppgift.

Kretslopp och biologisk mångfald

Härlig är jorden, härlig är Guds himmel.

Målet för Linköpings griftegårdsförvaltning är att verksamheten ska gynna ett väl fungerande kretslopp, biologisk mångfald samt en god hushållning med naturresurser och energi, och länka samman det förflutna med det nuvarande för framtiden.

Vattnet och skogen – livsviktiga resurser

Idag finns automatbevattningar på alla griftegårdar i pastoratet.  För att bevattningen ska bli så effektiv som möjligt strävar vi efter att minska de ytor, tex asfaltsgångar, som inte behöver vattnas samt anpassa tiderna för bevattning till när det är som mest gynnsamt. Där vi inte kan minska asfaltytor planeras att kunna leda överskottsvattnet till magasin som sedan kan användas vid torra perioder, vatten som annars skulle gå till spillo och dräneras bort. Dessa åtgärder inkluderar även regnvatten.

I anslutning till Lilla Aska griftegård finns en skogsareal på ca 70 ha. Där bedriver Svenska kyrkan, tillsammans med en erfaren skogsentreprenör, ett skogsbruk som tar hänsyn till skogens ekologiska värden. Inom området finns flera gamla ädellövsmiljöer med lång historia av hävd och bete. Den kalkrika berggrunden skapar förutsättning för kalkkärr där det finns viktiga växtarter och sällsynta landsnäckor. Ett antal fornlämningar finns också inom området som även de kräver särskild hänsyn vid åtgärder. Närheten till staden gör att området har stor socialt värde och tack vare de vandringsleder och stigar som finns är skogen välbesökt för rekreation. 

Kompostering och jordhantering

Som ett led i vårt miljöarbete transporteras löv, blommor, växtdelar och jord från våra griftegårdar med lastbil, driven av förnybart HVO-bränsle, till Lilla Aska griftegård för kompostering. I Lilla Aska läggs materialet i kompostlimpor som vänds och bearbetas med lastmaskin. Kompostlimporna befinner sig i olika stadier, från ny insamlad kompost till kompost som legat i tre år. Efter tre år har vi färdig jord som på våren bearbetas genom ett jordsorteringsverk för att få bort stenar, plastskräp och vedartade växtdelar m.m. Ibland blandas fin sand in för att jorden ska få den rätta strukturen. Inblandning av hästgödsel, som hämtas i närbelägna stall, tillförs också sporadiskt i komposthögarna under förmultningsprocessen.

Den jord som används till rabatter och gravplatser ångas fri från ettåriga ogräsfrön med ångaggregat. För att kunna ånga den färdiga matjorden så att strukturen bibehålls och den inte blir för blöt och tung, blandas den med 50 % svart torvmull (mer brunnen mull). Jorden ångas 6 m3 i taget och temperaturen bör komma upp i ca 80 grader vilket tar ca 1 timme. All bearbetning av jord och kompost sker med maskiner drivna med HVO.

Självförsörjande på matjord

Genom hanteringen av kompost och schaktmassor är Linköpings griftegårdar helt självförsörjande på matjord. Vi har även möjlighet att erbjuda försäljning av kvalitetsjord till andra närbelägna pastorat, där vi också ibland hämtar kompost och växtavfall.

Källsortering på våra griftegårdar

Gravrättsinnehavare och andra som sköter om gravar uppmanas att källsortera avfallet som uppstår vid plantering på graven. Växter och jord sorteras för sig i uppmärkta sopkärl för komposterbart avfall och t.ex. plastkrukor och emballage sorteras för sig. Som tack för att sopsorteringen fungerar så bra har vi ställt ut jordlådor på respektive område med gratis kompostjord som kan användas till gravrabatterna. Lådorna med komposterad jord har blivit fler och utnyttjas allt oftare av de som sköter om sina gravar.

Blommorna från alla begravningar sorteras och komposteras. Vi plockar bort alla detaljer som inte går att kompostera. Plastdetaljer, glasdetaljer, hela bundna kransar samt kort och sidenband avlägsnas och läggs i containern för brännbart avfall. Övrigt, det vill säga allt växtmaterial, hamnar på kompostupplaget i Lilla Aska och blir en naturlig del av vår komposteringsprocess.