Halvårsavstämning Projekt: Hållbar utveckling 2019/2020

Grupp 2

Vårt syfte med projektet Hållbart lärande är att försöka ge barnen en förståelse för att jordens resurser är begränsade och att vi behöver ta hand om dem för att vi ska kunna fortsätta leva och må bra.

Målet var att barnen i grupp 2 detta läsår skulle få större förståelse för att vatten är en resurs. Att det bara finns en viss mängd vatten på jorden och att detta vatten ständigt rör sig runt i ett kretslopp. Detta för att sedan kunna titta närmare på hur vi människor kan påverka hur rent vårt vatten är och hur det ser ut med tillgången på rent vatten i olika delar av världen.

Under denna termin har fokus legat på att förstå begreppet kretslopp och barnen har konkret fått uppleva hur vatten kan gå från en form till en annan, liksom de fått ta del av experiment som visar på hur vatten kan röra sig in och ut från våra egna kroppar. Utöver experiment har barnen även fått se på filmer, lyssnat på musik och dansat till sånger om vattnets kretslopp. De har upprepade gånger getts möjlighet att rita sina upplevelser och tankar och vi har även varit på utflykt och upptäckt vatten i barnens närmiljö.

Vi ser att vi berört eller kommer att beröra följande målområden: 

•Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och aktivt delta i samhället.
•Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.
•Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor och natur och samhälle påverkar varandra.
•Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
•Förståelse för enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
•Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

Vilket förändrat kunnande ser vi?

FAKTA

Barnen har fått en kunskap om att vattnet rör sig runt i ett kretslopp. Att det kan övergå från en form till en annan och att det finns vatten i nästan allt, inklusive våra egna kroppar (i form av svett, kiss, tårar, snor, diarré). Under terminen har barnen tagit till sig nya begrepp så som: kretslopp, fast-, flytande- och gasform, avdunstning, ånga, hypotes

FÖRSTÅELSE

Vid våra gemensamma reflektioner med barnen har de själva kunnat återberätta vad de lärt sig och varit med om. Exempelvis genom att sätta ord på hur vattnet genom ett experiment övergått från fast till flytande form. Vi har även i vardagliga situationer utanför projekttiden sett tecken på att barnen använder sig av sin nya förståelse.

FÄRDIGHET

Vi ser att barnen utvecklats i sin förmåga att föra fram sina tankar. De säger inte automatiskt samma sak som föregående kompis under våra samtal utan vågar säga vad de själva tror och tänker. Barnen visar att de faktiskt lyssnar på vad de andra säger genom att avbryta och rätta vid behov – eller lägga till saker som den andre missat. Under terminen kan vi även se en utveckling i att barn som tidigare inte vågat/velat delta i samtal nu deltar mer aktivt. Barnen har också fått öva sig i att ställa hypoteser och att träna sig i att applicera sin kunskap om vattnets egenskaper i olika situationer.

FÖRTROGENHET

Vi tycker oss kunna se att särskilt ett av barnen uppvisar en förtrogenhet inför att värme alltid gör så att snö och is smälter. Vid flera olika tillfällen under projektet har barnet i olika sammanhang kunnat sätta ord på att det är just värmen som orsakar att något smälter. Oavsett om värmen kommer från fingrarna, munnen eller det varma vattnet i ett experiment. Ett annat barn uppvisar en förtrogenhet inför vattnets olika former.

FANTASI

När barnen har illustrerat sina hypoteser eller ritat vad som hänt i ett experiment har de gett prov på en kombination av förståelse och fantasi. De ritar något de vet och lägger till egna detaljer från sin fantasi.