Halvårsavstämning ht 2022: Utforska matematiskt

Avdelningen Vingen

Syftet med läsårets projekt är att barnen ska få närma sig och fördjupa sig i området matematik på ett utforskande och lekfullt sätt.

I läroplanen står det att:

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar” (Lpfö 18)

Tidigt såg vi ett intresse för mönster av olika slag hos många av barnen och började fundera på hur vi skulle kunna låta dem utforska vidare kring detta. För att projektet inte skulle vara för stort valde vi att smalna av och låta dem möta geometriska former. Vi startade upp genom att gå på ”spaning” i våra miljöer samt närmiljön. På våra spaningar har vi låtit digitalkameran vara ett verktyg och ett sätt för barnen att möta teknik på ett enkelt sätt. Vi har övat i att mötas och samtala om vad vi gjort, hur vi tänker, vad vi sett och hur vi ska gå vidare. Utifrån samtalen har vi sett att barnen ger varandras tankar plats och deras delaktighet i projektet har fört oss vidare. 

Vi kan se en förståelse hos flera barn för de olika geometriska formerna och barnen ser dem i våra olika miljöer. De letar efter formerna både inom- och utomhus, de bygger formerna med olika material, uppmärksammar oss pedagoger om alla ställen de hittar formerna på och benämner dem med deras rätta benämning. Förståelsen för former har ökat och vi tycker oss se ett större intresse av att få mer kunskap om andra former än de geometriska vi jobbat med. För att visa på att de menar en rektangel hör vi barnen förklara Den har en lång sida och en kort sida. De har fått redskap för att kunna sätta ord på vilken form de menar. Barnens ordförråd har ökat kring matematiska begrepp och de använder dem i vardagliga situationer. Vi pedagoger är lyhörda, medforskande, ger möjligheter och fart åt utforskandet genom öppna frågor. Miljön, den tredje pedagogen, tillåter till fortsatt utforskande och barnen kan själva leda sin kunskapsinlärning. 

Barnen är förtrogna med formen triangel och de berättar att Den är som en segelbåt, Som ett segel. Barnen använder sina tidigare erfarenheter och gör kopplingar med den nya kunskapen. De delger varandra och vidgar varandras vyer. I samtalen lockar det till att få ny kunskap, att få veta mer. Barnen använder fantasin och leker med ord som tex; En cirkelrektangel, En trerektangel. Utifrån samtalen med barnen väcktes ett intresse för att se hur långa de olika formerna/föremålen var. De ville pröva att mäta med kroppen och pedagogerna erbjöd även linjaler, måttband samt tumstock. Det gav en ytterligare fördjupning av projektet där längd och siffror blev ett spår.

Vi ser att barnen intresserar sig för bokstäver och mäter längden på namnen, letar efter bokstäver de har i sina egna och kompisarnas namn och jämför vilka bokstäver som är lika/olika.