Halvårsavstämning ht 2022: Utforska matematiskt

Avdelningen Molnet

Under spaningstiden uppmärksammade vi hur kompisarna på Molnet såg sin omgivning och beskrev den på olika sätt. De pratade t ex om flygplan som var väldigt högt upp och såg små ut för att de var så långt borta, eller åt vilket håll man går om man ska komma till skogen, lekplatsen eller hem? Vad står det på skyltarna? Vilka siffror har husen?
Vi bestämde oss för att undersöka detta vidare. Hur tänker de?

Våra övergripande mål från läroplanen blev därför:
Förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar (Lpfö18, s 14)
Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld (Lpfö18, s 13)

Vi startade projektet med en skattjakt. Genom att följa olika kartor tog vi oss till en hemlig plats. En grupp hade en ljudkarta(röstmemo i telefonen) där en röst talade om stegvis hur de skulle gå. Två grupper hade kartor med fotografier och ytterligare en grupp hade en snitslad bana. Slutmålet var gemensamt (en lekplats) och där kompisarna fick i uppdrag att söka reda på ett kryss någonstans på lekplatsen där en skatt (guldklimpar) var gömd. Dagen efter återberättade kompisarna händelsen vid samlingen och fick rita och berätta hur just de följde kartan. Vi såg i bilderna hur de på olika sätt uppfattat symboler, adresser, skyltar, avstånd och tid. 

Lite senare tillförde vi pilar, fotsteg, kartor i inomhusmiljöerna för att se om/hur kompisarna på Molnet själva kunde skapa kartor och väganvisningar till varandra. I samtal om kartorna dök det upp många frågor om vad färger och tecken betydde.

I samband med att vi läste boken ”Kvällen när pappa lekte” av Ulf Stark har vi lekt ”Gömma nyckel”, både inomhus och utomhus. Inomhus med en nyckel och utomhus med en guldklimp. Leken blev väldigt omtyckt och har lekts många, många gånger. Det är roligt att få leta, gömma och berätta om det bränns eller är kallt där kompisarna letar.

På kartorna har kompisarna fått leta reda på var Himlaliv och sina egna hus finns och markerat dessa. Några kunde sin adress och vilken siffra det var på huset, medan några kompisar fick ta reda på det tillsammans med förälder eller pedagog. I gruppen blev det en upptäckt att se hur olika långt alla har för att komma till förskolan, någon har lång väg medan en annan bor nästan granne med Himlaliv. För några kompisar blev det även en upptäckt att deras egna hus låg nära varandra. Vi har förstått genom flera föräldrar att det har frågats efter adresser och kartor hemma och att det blivit samtal om hur långt det är till olika släktingar och vänner. 

Avstånd och tid har varit begrepp som återkommit. Hur lång tid det tar att ta sig till olika platser verkar vara det sätt som gör att kompisarna förstår och kan jämföra avstånd. Vid några tillfällen har en slags ”Robotlek” återkommit. Då ska man styra varandra för att ta sig till något bestämt ställe. I ”Robotleken” visar man med kroppen hur kompisen ska ta sig fram och vi har inte sett så mycket användande av pilarna och fotstegen som vi trott i leken på förskolan.

Några kompisar fick vid ett tillfälle göra en egen fotokarta på väg till en lekplats en bit bort. Det var intressant att följa resonemanget kring vad som kunde fotograferas eller inte. Kommer äpplet ligga kvar där på vägen nästa gång, eller borde vi fotografera något annat som sitter fast? Fotokartan fick sedan några andra kompisar på Molnet följa. De som följde kartan var bra på att se symboler på skyltar och föremål på bilderna. De jämförde och såg olikheter och likheter i bilderna jämfört med verkligheten.

Ett visst intresse för att följa ritningar och instruktioner i t ex legobygge har vi också sett. De har byggt en del miljöer i lego och annat konstruktionsmaterial.

Vi funderar på vilken fortsättning och vilken väg projektet ska ta? I gruppen finns ett intresse för symboler och hur de kan tolkas. Det finns även intresse för lekar där man guidar varandra.

När vi pedagoger dyker ner i läroplanen lite mer ser vi att det är betydligt fler läroplansmål som vi arbetat med under projektet hittills. Här beskrivs det i korthet (målen är kursiv text): 

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla…

• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar, 

Samtala om att följa en karta. Hur gjorde vi/ni? Hur ska vi göra en ny karta till våra kompisar? Vilket är det bästa sättet?

• fantasi och föreställningsförmåga, 

Skatter, vem har gömt dem och varför? 

• motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande, 

Hur leker man robot? Hur rör man sig då?

• förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

• intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Att få rita sin egen karta. Hur kan jag berätta i ord och bild för att någon annan ska förstå? Vad betyder olika skyltar? Vilken siffra sitter på ditt/mitt hus?

• förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

Hur förstår gruppen avstånd? Man kan se på en karta men också få en känsla när man reser hur lång tid olika avstånd tar.

• förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och 

• förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Vi ser att de läroplansmål som inte berörs i vårt projekt kommer gruppen till del genom övrig verksamhet på förskolan.

Kompisarna på Molnet har fått upp ögonen för och börjar utveckla en förståelse för att vår omgivning kan beskrivas och förklaras på olika sätt, genom bilder, foton, kartor, ledtrådar. Genom samtal och aktiviteter har gruppen tillägnat sig faktakunskap om bl a färger och symboler på kartor. De övar (för att nå färdighet) på att själva kunna göra så att någon annan ska förstå en vägbeskrivning och komma till rätt ställe. Genom lek och fantasi kring skatter, kartor och gömmalekar blir kompisarna engagerade i hur platser beskrivs och hur de kan ge varandra ledtrådar. Hela projektet mynnar ut i att alla ska känna sig förtrogna med/ha fått erfarenheter av avstånd- och tidsuppfattning, vägbeskrivningar och kartor.

Himlalivs utvecklingsområde detta läsår är Kulturell mångfald och Hållbar utveckling. 

Läroplanens inledande kapitel säger att ”Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar.”(Lpfö18, s 6).

I samband med att vi läste boken ”Kvällen när pappa lekte” av Ulf Stark fick gruppen samtala om hur det är i olika familjer och om vuxna brukar leka. Vilka erfarenheter bär vi med oss? Vad är lika eller olika i våra familjer?
Det blev också ett tillfälle att låta gruppen erfara en klassisk lek, som nog lektes betydligt oftare för 40 år sedan i Sverige.

Enligt Lpfö18, s 9 ska utbildningen ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.
Varje vecka besöker hela eller delar av gruppen på Molnet skogen eller någon lekpark i vårt närområde. När vi har tittat på kartor över vår del av Linköping kan vi tillsammans konstatera att det finns många grönområden/skogsdungar/fotbollsplaner nära oss. Kompisarna kopplar kartbilden till verkligheten och pratar om hur bra det är med naturområden nära där vi bor och är. När vi går till eller från skogen/lekplatsen blir det ofta tillfälle att plocka skräp och prata om allemansrätten. Vad får vi göra i naturen/vårt område? Hur tar vi hand om vår närmiljö? Vilka djur och växter finns här?

Hur gör man en egen karta? Rita själv, fotografera, ge ledtrådar…