Gravskick

Jordbegravning eller kremering? Egen grav eller aska som sprids? Många berättar för sina anhöriga om hur och var de vill bli begravda i framtiden. Om en avliden person inte har berättat, eller lämnat några önskemål efter sig, får de anhöriga ta ställning till en bra lösning.

Det finns olika sätt att gravsättas på:

Kistgrav

Kistgravar med plats för två kistor ovanpå eller bredvid varandra finns på samtliga våra begravningsplatser. Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravvård och plantera på gravplatsen samt ansvarar för dess skötsel.

Kistgravkvarter Centrala griftegårdarna

Urngrav

Urngravar för gravsättning av en eller flera askurnor finns på samtliga våra begravningsplatser. De anhöriga deltar oftast vid gravsättning. Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravvård och plantera på gravplatsen samt ansvarar för dess skötsel.

Både kistgravar och urngravar upplåtes med gravrätt som gäller i 25 år  och kan därefter förnyas mot en ny avgift.

Urngravar Lilla Aska

Minneslund

Minneslundar är ett gemensamt, anonymt gravområde där askurnor av lättförgängligt material gravsätts av personalen utan att läget markeras. Minneslundar finns på samtliga våra begravningsplatser. Eftersom en minneslund ska förbli anonym är det inte tillåtet för anhöriga att delta då askan grävs ner i jorden. Minneslunden har en gemensam smyckningsplats där anhöriga endast får smycka med snittblommor i griftegårdens vaser och gravljus på särskilt anvisad plats. Upplåtes utan gravrätt. 

Minneslund Lilla Aska

Askgravplats

På Norra centrala griftegården finns en askgravplats avsedd för gravsättning av askurna. Här finns möjlighet att gravsätta en eller flera askurnor. Som anhörig har du en fast plats att besöka men behöver inte ta ansvar för någon gravskötsel. Här gäller strikta restriktioner gällande gravanordning och gravplatsens utsmyckning. Platsen upplåts mot en avgift med begränsad gravrätt i 25 år med möjlighet till förnyelse mot en ny avgift. I upplåtelsen ingår kostnader för urnan, namnskylt med gravyr och montering samt skötseln. Anhöriga får själva smycka med snittblommor samt gravljus.

Askgravplatser Centrala griftegårdarna

Askgravlund

Askgravlunden ett gemensamt gravområde där askurnor av lätt förgängligt material gravsätts av personalen utan att läget markeras. Askgravlundar finns i Lilla Aska och på Landeryds kyrkogård. Till skillnad från en minneslund får anhöriga närvara vid gravsättningen av askan. Den avlidnes namn graveras på en namnbricka som monteras på den gemensamma gravvården. Man betalar endast en engångskostnad per gravsättning för urnan, namnskylt med gravyr och montering samt skötseln av den gemensamma gravvården. I likhet med minneslunden får de anhöriga endast smycka med snittblommor i griftegårdens vaser och gravljus på särskilt anvisad plats. Upplåtes utan gravrätt.

Askgravlund Lilla Aska

Kolumbariet

Kolumbariet på Linköpings centrala griftegårdar är ett alternativ till urngraven; en sluten nisch i en mur för maximalt fyra askurnor. De avlidnas namn kan graveras på en platta som fästs på nischens lucka. Plats i kolumbariet, som ligger i anslutning till Uppståndelsens kapell, upplåtes med begränsad gravrätt i 25 år och kan därefter förnyas mot en ny avgift. Griftegården ansvarar för kolumbariets skötsel och anhöriga får endast smycka med snittblommor samt gravljus på för det avsedd plats. När gravrätten har upphört gravsätts askan i Västra minneslunden på Centrala griftegårdarna som är närmast möjliga gravplats. En notering om detta görs i gravboken. 

Kolumbarium Uppståndelsens kapell

De flesta begravningsplatser är allmänna – för alla

I Sverige är de flesta begravningsplatser så kallade allmänna begravningsplatser. Oftast ligger dessa platser på kyrkans mark. Den som är folkbokförd i Sverige har efter sin död rätt till en gravplats i 25 år, utan extra kostnad. Ofta kan de anhöriga förnya en gravrätt efter dessa 25 år.

Askan kan strös på andra platser

Det är möjligt att strö den dödas aska någon annanstans – över jord eller vatten. Ansök hos Länsstyrelsen, som fattar beslut. Platsen ska vara lämplig och askan måste hanteras på ett värdigt sätt.

Begravningen ska äga rum inom en månad

Begravningslagen säger att den döda måste kremeras eller gravsättas senast en månad efter dödsfallet. Om kroppen kremeras ska askan gravsättas inom ett år efter kremationen.

Om det finns särskilda skäl att vänta längre, går det att begära anstånd hos Skatteverket.

Den döda kan begravas på en annan ort

De flesta begravs på den ort där de bodde innan de avled, eller på orten där de föddes. Om det finns plats, går det bra att begrava den döda på en ort där hen inte var folkbokförd.

De anhöriga får göra mycket – men inte allt

De anhöriga får välja eller tillverka kista eller urna, samt gravsten eller annan gravanordning. Det finns regler om material och mått, så kontakta först huvudmannen om du själv vill tillverka, måla eller dekorera kistan eller urnan.

De anhöriga får däremot inte:

  • förvara aska i hemmet

  • dela upp askan utan särskilt tillstånd från Länsstyrelsen

  • öppna grav på allmän begravningsplats

  • gräva ner eller strö aska i minneslund

  • strö eller gräva ner aska på annan plats än begravningsplats utan tillstånd från länsstyrelsen

  • flytta gravsatt stoft eller aska utan huvudmannens tillstånd

     

Gravrättsinnehavarens ansvar

Här kan du ladda ner ett informationsblad där du kan läsa om ditt ansvar som gravrättsinnehavare. Bladet finns på flera språk.

Svenska

English

Arabic

Vietnamese

Välja gravsten

Att välja gravsten är inte alltid så lätt. Vad som avgör vilket val man till sist gör är högst privat, baserat på känsla, kunskap och ekonomi. Vi vill gärna öka kunskapen om vilka alternativ som finns till att köpa nytt.

Kontakta griftegårdsexpeditionen

Öppettider
10.00-12.00 och 13.00-15.00
Telefon: 013 - 30 36 00
Ågatan 40, Linköping
linkoping.expeditionen@svenskakyrkan.se