Linköpings domkyrkopastorat

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon: +46(13)205000 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravrätt


Upplåtelse av gravrätt

Huvudmannen upplåter rätt till gravplats i samband med ett dösfall. Det går inte att i förväg teckna en gravrätt.

Gravrättsinnehavarens ansvar för gravplatsen

Innehavaren av gravplatsen skall hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick.

Utövande av gravrätt

Gravrätt får utövas bara av den som i gravboken är antecknad som innehavare av gravrätten. Det finns inget hinder för att flera står antecknade som innehavare.

När gravrättsinnehavare har avlidit får dock den eller de som ordnar med gravsättningen utöva de befogenheter som tillkommer en gravrättsinnehavare i samband med gravsättning av den avlidne gravrättsinnehavaren. Ny/nya gravrättsinnehavare ska utses av dödsboetinom sex månader efter dödsfall/ gravsättning.

Anmälan av gravrättsinnehavare

Dödsboet skall så snart som möjligt, dock senast inom sex månader efter dödsfall/gravsättning, anmäla till huvudmannen vem eller vilka som ska antecknas som gravrättsinnehavare.

Förbehållsplats

I de fall där det inte finns någon som kan eller vill teckna sig för gravrätten anses gravrätten återlämnad till upplåtaren. Upplåtaren är skyldig att behålla gravplatsen i minst 25 år från gravsättning och under denna tid kan inte någon ny gravsättning ske på platsen (gravfrid). Gravanordning behöver bara behållas om kostnaden för skötsel av gravplatsen betalas.

Gravrättstid

Gravrätt upplåts för en tid av 25 år. Därefter kan förnyelse av gravrättstiden ske.

Gravrättsavgift

Upplåtelse för 25 år i samband med gravsättning är avgiftsfri. Vid förnyelse av gravrätt utgår avgift enligt fastställd taxa.

Upplåtelse till annan än församlingsbo

Huvudmannen kan upplåta gravplats till annan än församlingsbo om tillgång på gravmark så medger.

Intrång vid gravsättning

Gravrättsinnehavaren är skyldig att tåla det intrång på gravplatsen som föranleds av gravöppning eller annat tillfälligt arbete på angränsande gravplatser.

kontakta griftegårdsexpeditionen

Öppettider
10.00-11.45 och 13.00-15.00

Telefon: 013 - 20 51 75

Ågatan 40, Linköping

linkoping.griftegard2@svenskakyrkan.se