Gravrätt

Upplåtelse av gravrätt

Huvudmannen upplåter rätt till gravplats i samband med ett dösfall. Det går inte att i förväg teckna en gravrätt.

Gravrättsinnehavarens ansvar för gravplatsen

Innehavaren av gravplatsen ska hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. De anhöriga kan välja att själva sköta graven eller köpa tjänsten av griftegårdsförvaltningen. Det finns avtal för grundskötsel och skötsel av gravrabatt med vårblommor, sommarblommor och vinterdekorationer. 
Väljer man att sköta graven själv bör man komma ihåg att en gravrabatt kräver regelbunden tillsyn. Hela planteringsytans bredd, inte bara området framför stenen, behöver rensas fri från ogräs vid ett flertal tillfällen under säsongen och gräset behöver kantklippas.

Utövande av gravrätt

Gravrätt får utövas bara av den som i gravboken är antecknad som innehavare av gravrätten. Det finns inget hinder för att flera står antecknade som innehavare.

När gravrättsinnehavare har avlidit får dock den eller de som ordnar med gravsättningen utöva de befogenheter som tillkommer en gravrättsinnehavare i samband med gravsättning av den avlidne gravrättsinnehavaren. Ny/nya gravrättsinnehavare ska utses av dödsboetinom sex månader efter dödsfall/ gravsättning.

Anmälan av gravrättsinnehavare

Dödsboet ska så snart som möjligt, dock senast inom sex månader efter dödsfall/gravsättning, anmäla till huvudmannen vem eller vilka som ska antecknas som gravrättsinnehavare.

Förbehållsplats

I de fall där det inte finns någon som kan eller vill teckna sig för gravrätten anses gravrätten återlämnad till upplåtaren. Upplåtaren är skyldig att behålla gravplatsen i minst 25 år från gravsättning och under denna tid kan inte någon ny gravsättning ske på platsen (gravfrid). Gravanordning behöver bara behållas om kostnaden för skötsel av gravplatsen betalas.

Gravrättstid

Gravrätt upplåts för en tid av 25 år. Därefter kan förnyelse av gravrättstiden ske.

Gravrättsavgift

Upplåtelse för 25 år i samband med gravsättning är avgiftsfri. Vid förnyelse av gravrätt utgår avgift enligt fastställd taxa.

Upplåtelse till annan än församlingsbo

Huvudmannen kan upplåta gravplats till annan än församlingsbo om tillgång på gravmark så medger.

Intrång vid gravsättning

Gravrättsinnehavaren är skyldig att tåla det intrång på gravplatsen som föranleds av gravöppning eller annat tillfälligt arbete på angränsande gravplatser.

Kontakta griftegårdsexpeditionen

Öppettider
10.00-12.00 och 13.00-15.00
Telefon: 013 - 30 36 00
Ågatan 40, Linköping
linkoping.expeditionen@svenskakyrkan.se