Frimodig kyrka

För världens liv

Frimodig Kyrka har sin utgångspunkt i ett engagemang för den kristna tron och för Svenska kyrkan, utan kopp­lingar till något parti eller någon intressegrupp. Vi vill låta kyrkan vara kyrka.

Frimodig Kyrkas representanter är tydligt förankrade i det vanliga kyrkolivet på gräsrotsnivå. Vi värnar församlingar­nas gudstjänstliv, diakoni, undervisning och mission. När andra tror på stordrift och centralisering håller vi den gudstjänstfirande lokala församlingen högt.

Vi vill ge de lokala församlingsråden i Linköpings domkyrkopastorat större inflytande och också ställa större ekonomiska resurser till deras förfogande. När pastoratet under pandemin gick med överskott med åtskilliga miljoner ville vi att det skulle komma de lokala församlingarna till godo.

Vår vision är att Svenska kyrkan ska

  • leva ett församlingsliv där högmässan står i centrum,
  • se sig som en del av Kristi kropp, sänd till mänsklighetens frälsning och världens nyskapelse,
  • i sina beslutande organ stå fri från allt inflytande från de politiska partierna,
  • samarbeta med andra i den världsvida kyrkan och sträva efter kyrkans synliga enhet,
  • förkunna, utforma sina gudstjänster, undervisa och lägga upp sin verksamhet med utgångs­punkt i Guds Ord och kyrkans bekännelseskrifter.

Vi vill att de gudstjänstfirande församlingarna ska få den plats i pastoratets verksamhet som tillkommer dem enligt klassisk kyrkokristen tro och enligt Svenska kyrkans grundläggande dokument. Nu finns de gudstjänstfirande församlingarna, det trogna kyrkfolket, inte med i verksamhetsplaner eller i det strategiska tänket.

Vi vill låta prästerna vara präster så som präster brukar vara i kristna kyrkor, inte behandlas som vanliga lönearbetare i en samhällsinstitution vilken som helst.

Svenska kyrkan måste inse allvaret i att leva i ett sekulariserat samhälle och att vara en minori­tet. Gudstjänstlivet måste värnas och ges större både ekonomiska och personella resurser. Det behövs en satsning på undervisning för alla åldrar.  

Vi vill att pastoratets kyrkor ska stå öppna så mycket som möjligt, inte minst när de flesta är lediga, alltså kvällar, lördagar och söndagar.

Vi vill skapa ”böneplatser” vid varje kyrka, tillgängliga för bön och tillbedjan också när kyrkorna är låsta, till exempel nattetid.

Vi vill arbeta aktivt med insikten att kyrkan är sänd till världen för att ge världen och mänskligheten himmelskt liv och salighet, både nu (till del) och efter döden (fullt ut). Vi vill aktivt arbeta för att detta himmelska liv och sanningen om Gud ska bli levande verklighet för allt fler.

Vi vill att Svenska kyrkan ska ta till sig att svenska folket inte längre firar gudstjänst (80 % av alla söndagliga huvudgudstjänster i Svenska kyrkan har färre antal deltagare än 20) och att vi snart är i minoritet (bara 54 % av alla människor i Linköping är idag ”kyrkotillhöriga”).

Svenska kyrkan ska inte vara inkrökt i sig själv, utan leva utåtriktat. Det handlar bland annat om diakoni för de verkligt utsatta och om mission bland både sekulariserade människor och människor av annan tro.

Svenska kyrkan måste bryta med resterna av statskyrkosystemet. Vi behöver ett valsystem som främst är ett personval. Riksdagens Lag om Svenska kyrkan måste avskaffas och partipolitiseringen brytas. 

Vi läser hur de politiska partierna, särskilt det största, stolt berättar att man tagit över Svenska kyrkan och att det är deras värderingar som nu dominerar i de beslutande organen. De är något annat än vad en kristen kyrka bekänner sig till i sina trosbekännelser. Vi vill att kyrkan ska vara kyrka, inte en institution som producerar en religiös spegling av sin samtid eller präglas av rådande politiska eller moraliska värderingar.

Här liksom i många andra frågor kan Svenska kyrkan lära av andra kristna kyrkor både inom och utan­för Sverige.

Vi längtar efter att den Helige Ande ska förnya Svenska kyrkan med sin eld och sina gåvor, med ett rikt sakramentalt liv, med levande bön och med människor som är berörda av Gud.

Den kursiverade texten återger vad ledamöter i Frimodig Kyrka motionerat om eller på annat sätt tagit upp i kyrkofullmäktige i Linköpings domkyrkopastorat och i Linköpings stift stiftsfullmäktige under den innevarande mandatperioden, 2018-2021.

Vi har också aktualiserat ett antal mindre frågor, till exempel om begravningstider också på kvällar och lördagar, om anläggandet av en ”kistminneslund” i Linköping, om lokala församlingsblad i stället för reklambladet ”Liv & Längtan”, om internationella studieresor, om stiftets skogsbruk och om åtgärder för att flytta resor från landsväg till den miljövänliga järnvägen.

På Frimodig kyrkas valsedel till kyrkofullmäktige i Linköpings domkyrkopastorat står

  • Niklas Adell, född 1949, präst med fyrtio års erfarenhet som församlingspräst i ett av Linköpings ytter­kantsområden
  • Ulla Lindskog, född 1947, barnläkare, med dr, engagerad i Svenska kyrkan sedan ungdomen, en tid verksam i södra Afrika
  • Martin Kjellgren, född 1972, historiker, fil dr, engagerad i Svenska kyrkan sedan barnsben, förtecknar för närvarande de historiska böckerna i kyrkorna i Linköpings och Växjö stift
  • Urban Ingelsson, född 1980, ingenjör, fil dr i Electronics and Computer Science
  • Catharina Kjellgren, född 1940, tidigare rektor, numera pensionär, engagerad i Svenska kyrkan sedan barnsben