Fria liberalerna i Svenska kyrkan (FiSK)

Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK samlar liberaler, även de som inte tillhör något politiskt parti att vara förtroendevalda i Svenska kyrkan.

Vi i FiSK verkar utifrån våra liberala och frisinnade värderingar för att Svenska kyrkan fullgör sitt uppdrag att sprida evangelium om Jesus Kristus. Vi vill säkerställa att anställda, ideellt engagerade och förtroendevalda i kyrkan möter alla människor med en öppen och välkomnande attityd.

Fisk-symbolen är erkänd i alla kyrkor. Den var symbol för de första kristna och är fortfarande ett viktigt kristet tecken. Denna symbol har vi med stolthet gjort till vår.

Vi har ett handlingsprogram i 12 punkter. Om du är intresserad så kan du läsa det på vår hemsida.

Här är fyra punkter ur handlingsprogrammet, som vi särskilt vill lyfta fram:

En öppen och fördomsfri kyrka 

Vi i FiSK tror att alla människor är skapade till Guds avbild och därför okränkbara. 

FiSK vill därför att kyrkan ska vara en tydlig röst i arbetet med att skapa ett samhälle fritt från diskriminering och där de mänskliga rättigheterna värnas. En kyrka som står upp för allas lika värde, möter alla med respekt och kärlek. 

FiSK arbetar för att öppenhet och tolerans ska genomsyra samtliga nivåer i Svenska kyrkan liksom i kyrkans internationella arbete. 

FiSK kämpar mot rasism, diskriminering och homofobi. Det skall vara självklart att alla par, som önskar vigas kyrkligt, ska mötas välkomnande i alla församlingar.

Du ska själv kunna välja den församling du vill tillhöra

FiSK vill att du själv ska kunna välja vilken församling, som du vill tillhöra. Idag kan du bara vara medlem där du bor och är folkbokförd. Att styra medlemskapet till en plats är inte den frihet som FiSK står för.  FiSK anser, att det är viktigt, att du ska kunna vara aktiv och verka i den församling där du känner dig hemma. Ett friare medlemskap ger ett mer levande medlemskap.

Ökad kunskap om kristen tro i samhället

Det är roligare att vara kristen när du vet vad det handlar om. Svenska kyrkan har ett stort ansvar att sprida kunskap om kristen tro och kristna värderingar. FiSK anser att något av det viktigaste vi gör i kyrkan är arbetet med barn och unga. Religion och religiösa människor marginaliseras mer och mer i dagens samhälle och religion reduceras till att vara en privat angelägenhet, som helst ska döljas när det är en kraft och aktör som är viktigt för hela samhället.

Att barn och unga får positiva erfarenheter och kontakter med kyrkan är viktigt. Strategier och sammarbete behövs för att nå barn och unga i särskilt utsatta områden Kyrkan är en av samhällets sammanhållande länkar som alltid finns där i glädje och sorg. 

FiSK prioriterar konfirmandarbetet, och strävar efter att lägerkostnader för konfirmandens familj är så låga som möjligt. Det är viktigt att ge de unga positiva erfarenheter och upplevelser av tro och kyrka samt att grunden läggs för ett fortsatt engagemang i församlingen efter konfirmationstiden.

Kyrkan är kallad till socialt ansvar och tar vara på ideella insatser

FiSK vill att Svenska kyrkan ska ta ett socialt ansvar och stå upp för de mest utsatta i samhället. Kyrkan ska inte göra skillnad på människor utan istället göra skillnad för människor. 

Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete, som för ut evangeliet såväl i ord som i handling. I kyrkans sociala arbete är både anställda och volontärer viktiga aktörer. 

Svenska kyrkans roll i civilsamhället är ofta betydelsefull, ibland som initiativtagare men ofta också som samverkansaktör.

Ideella insatser från volontärer är nödvändiga om Svenska kyrkan fortsättningsvis ska kunna klara av sitt uppdrag. För att volontärernas ideella engagemang ska hålla hög kvalitet vill FiSK satsa på att kyrkan ger dem möjlighet till utbildning och handledning för sina uppgifter.