Foto: Bilden är Ai-genererad

Fred bygger vi tillsammans

– Att odla vänskap, bygga tillitsfulla relationer och goda strukturer för samverkan är något av det viktigaste vi kan göra för att skapa trygghet i vår stad. Ett sådant arbete är inte gjort i en handvändning utan kräver tid, engagemang och uthållighet från alla inblandade, menar domkyrkolektor Johannes Zeiler. 

Det så kallade påskupploppet i Linköping under våren 2022 blåste nytt liv i arbetet för dialog och samverkan mellan Linköpings kommun, Polismyndigheten, Svenska kyrkan och de tre muslimska församlingarna i Linköping. Sedan dess möts företrädare från dessa sammanhang regelbundet till samtal och gemensam reflektion över viktiga samhällsfrågor i syfte att lära känna varandra och gemensamt agera för ökad trygghet och social sammanhållning.

Metodiken är enkel. Gruppen tillämpar ett ambulerande värdskap. Polishuset, Stadshuset, Kyrkan och Moskén utgör gruppens självklara möteslokaler och på agendan står dagsaktuella frågor. Ömsesidigt lärande, ökad förståelse för varandras uppdrag och en gemensam vilja att tillsammans bidra till det goda samhället står högt på gruppens dagordning.

– Här kommer alla möjliga frågor upp på bordet, också sådana ämnen som kan vara känsliga och konfliktfyllda, berättar Katja Wiebe som arbetar som integrationspedagog i Skäggetorps församling. Allt från svårigheten att hitta lokaler för att utöva sin tro, till varför man ska gå och rösta när det är allmänna val. Ibland hettar samtalen mellan oss till på riktigt, som den gången då frågan om vardagsrasism kom upp på agendan, eller hur det är att vara tonårsförälder och att våga sätta gränser.

Under hösten 2023 gjorde delar av gruppen sällskap med motsvarande dialoggrupper i Norrköping och Motala på en resa till Luton, norr om London i Storbritannien. I drygt två decennier har nätverket Luton Council of Faith verkat för ökad förståelse, tillit och gemenskap mellan människor av olika tro och tradition. Luton är en av landets mest mångkulturella och socialt utsatta städer. Samhällsutmaningarna är många och svåra. Trossamfunden engagerade sig därför tidigt i arbetet för social sammanhållning, ökad dialog och samverkan mellan olika samhällsaktörer. Inte minst prioriteras arbetet bland barn och unga. Arbetet i Luton har på många sätt varit mycket framgångsrikt. Flera initiativ, inte minst den lokala polismyndighetens sätt att arbeta och organisera sig, har erhållit nationell uppmärksamhet. Myndigheter, trossamfund, föreningar och nätverk har gemensamt värnat ytor för lyhörd och ömsesidig dialog samt gemensamma aktiviteter/aktioner i syfte att motverka missförstånd, polarisering, och oroligheter.

– För oss som fick förmånen att följa arbetet på plats i Luton blev det tydligt att alltsammans i grund och botten handlar om ett viktigt fredsarbete på kort och lång sikt, påpekar Johannes Zeiler. Det blir extra viktigt i den tid vi lever i just nu med ökad polarisering och där ett högt tonläge lätt bidrar till missvisande förklaringsmodeller och förenklade slutsatser.

Det är ett arbete som bedrivs på daglig basis och som ställer stora krav på alla inblandade parter. Pågående krig och konflikter i andra delar av världen får direkta avtryck i människors vardag i Luton och kan snabbt skapa spänningar i närområdet. Vi fick själva bevittna hur företrädare från de olika trostraditionerna i dialog med den lokala polismyndigheten mitt under pågående sammanträde fick hantera ett mycket känslosamt meningsutbyte om det pågående kriget i Gaza. Det var ett sammanträde som gjorde starkt intryck på den svenska gruppen och som både gav uttryck för djup smärta, helt olika ståndpunkter i själva sakfrågan och som samtidigt präglades av en grundläggande respekt och ett ansvar för bibevarat lugn i staden.

Domprost Mattias Bähr, som själv deltog på resan till England och som varit pådrivande i att vidareutveckla domkyrkopastoratets engagemang för interreligiös samverkan är hoppfull inför framtiden.

– Det blir så tydligt att har man en god dialog i lugna tider och bygger upp ett förtroende hos varandra som går på djupet är det lättare att mötas när samhällskriser och orostider är i antågande, säger Mattias Bähr.

Liknande kopplingar mellan det globala och det lokala blir också tydliga i vår svenska kontext i Linköping. Svenska kyrkan i Linköping har ju varit engagerad i denna typ av samtal och gemensam samverkan under nästan två decennier.

– Vår dialog kommer att fortsätta, säger Katja Wiebe. Det kan handla om att anordna meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga, besöka varandras heliga rum eller att anordna föräldrautbildningar och generationsöverskridande mötesplatser.

Text: Royne Mercurio (ur Liv & Längtan Nr 3 2024)