Exempel på studieplan i musikteori

Musikteori tar många år att få grepp om. Arbetet med termer och musikförståelse behöver ständigt upprepas och leda mot fördjupning. Börja i det enkla. Låt musicerandet inspirera fördjupningsarbetet. Koppla hela tiden de musikteoretiska insikterna till det upplevda och det sjungna/spelade. Var lyhörd för vem som behöver en utmanande fråga och vem som behöver stöd. 

Tonhöjd 

1. Presentera tonernas namn från A till G. Det är enkelt för en lågstadieelev att relatera till alfabetet. Lägg ut bokstavskorten A till G. Avsluta med att spela och sjunga a-moll skala med tonnamn, både uppåt och neråt. Peka samtidigt på korten.

2. Upprepa steg 1. Lägg sedan A och B efter G som i C-dur skala. Presentera C-dur skala för kören. Sjung den uppåt och neråt tillsammans. Peka samtidigt på korten.

3. Introducera korsförtecken. Upprepa 1 och 2. Lägg korsförtecken före tonerna och lär barnen de höjda tonernas namn. Visa på klaviatur vad som händer när man höjer en ton. Spela/sjung skillnaden.

4. Introducera b-förtecken. Upprepa 1 och 2. Lägg b-förtecken före tonerna och lär barnen de sänkta tonernas namn. Visa på klaviatur vad som händer när man sänker en ton. Spela/sjung skillnaden.

5. Introducera återställningstecknet. Upprepa 1-4 och visa och förklara återställningstecknet.

6. Presentera 5 notlinjer och g-klaven. Inled med tonen g1. Visa även på handens fingrar (se notlinjer till hands). Visa att nothuvudet kan vara på en linje eller mellan linjer.

7. Överför stillsamt tonernas namn till de 5 notlinjerna. Gå stegvis och börja med uppåtgående steg. Det är lättast att jobba i alfabetets riktning.

8. Utvidga notomfånget på de 5 notlinjerna så att det motsvarar röstomfånget hos kören. Hänvisa till handens notlinjer när ni sjunger.

9. Introducera intervaller. Dess namn är lätta att memorera med hjälp av en intervallvisa. Det är lätt att se avstånd och mönster för intervall när man hänvisar till handens 5 notlinjer (notsystem) eller ABC-kort.

10. Introducera ackorduppbyggnad och begreppen konsonans och dissonans. Använd öronen! Analysera aktuell repertoar: Vem har tersen i ackordet? Vilken slutton har tenorerna? Har altarna och sopranerna en konsonans eller dissonans?

11. Upprepa 1-10. En påminnelse om grunderna är bra för de flesta.

TONLÄNGD OCH TAKTER
1. Lär ut termerna för helnot till och med sextondelsnot. Rita eller lägg ut Music Mind Games ”Blue Jello Rhythm Puzzles”. Lär också ut att det heter huvud, skaft och flagga/balk

2. Lär ut taktartsklappen. (Se under taktartsklapp)

3. Visa längdförhållanden mellan olika notvärden. Använd MMG ”Real Rhythm Cards” för att synliggöra detta. Lär också ut pauserna som motsvarar tonlängderna.

4. Kombinera taktartsklappen med ”Real Rhythm Cards”, dvs lägg ut de notvärden ni klappar. Håll er i början till en fyrtakt.

5. Introducera taktstreck. Upprepa moment 4 och utöka till serier om två fyrtakter.
(När ni fått nog av fyrtakt är det dags att introducera växlande taktarter.)

6. Presentera ”Blue Jello Cards”. Ni får nu tillgång till ett ljudhärmande rytmspråk

7. Lägg taktstreck på ”Blue Jello Cards” i 4/4-takt. Börja med enkla kort.

8. Använd rytmorden från ”Blue Jello Cards” och tonlängdernas namn när ni arbetar med notbild eller gehörsinlärning.

9. Upprepa alla moment. En påminnelse om grunderna är bra för de flesta.