Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Evangelium, evangelisterna och symbolerna

En ängel, ett lejon, en oxe och en örn - det är symbolerna för de fyra evangelisterna och finns ofta avbildade i våra kyrkor.

Vad betyder evangelium?

Evangelium kommer från det gre­kis­ka or­det eu­angéli­on och betyder glatt budskap, glädjebud eller goda nyheter. Evangelium är kärnan av den kristna trons innehåll, ”glädje­bu­det om Je­sus Kristus”. De fyra första böcker i Nya Testamentet kallas för evangelierna och återger berättelserna om Je­su liv. Evangeliet en­ligt Mat­teus, respektive Mar­kus, Lu­kas och Jo­han­nes är fyra oli­ka sammanfattande ver­sio­ner­na av evan­ge­li­et så som de uppfattar det. Att använda or­det evan­ge­li­um för själva skrif­ter­na går till­ba­ka till 100-ta­let.

Vilka var evangelisterna?

Vilka var då de fyra som enligt kristen tradition ska ha nedtecknat Nya Testamentets fyra första böcker?

  • Matteus var en tulltjänsteman och en av Jesus tolv lärjungar. Evangeliet skrevs på 70-talet e. Kr. "Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga." (Matt 6:34, ur Bergspredikan)
  • Markus var en nära medarbetare till aposteln Petrus. Evangeliet skrevs omkring 70 e. Kr. ”Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son.” (Mark 1:1)
  • Lukas var en grekisk läkare och medarbetare till aposteln Paulus. Evangeliet skrevs förmodligen på 80-talet e. Kr. "Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien." (Luk 2:1-2, början på Julevangeliet)
  • Johannes var en fiskare och en av Jesus tolv lärjungar (ej att förväxla med Johannes döparen). Evangeliet skrevs förmodligen på 90-talet e. Kr. Johannes lär även ha skrivit Johannes brev och Uppenbarelseboken. "Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom." (Joh 3:16-17, Lilla Bibeln)

Evangelisternas symboler

De fyra evangeliernas författare har varsin symbol eller väsen som anknyter till profeten Hesekiels syner i Gamla testamentet (Hes 1:4f) och även återfinns i Uppenbarelseboken (Upp 4:7).

  • Ängeln (Matteus) eller egentligen den bevingade människan är en symbol för att Gud blir människa.
  • Lejonet (Markus) är en symbol för kunglig makt.
  • Oxen (Lukas) är en symbol för bön och offer.
  • Örnen (Johannes) är en symbol för inspirationen av den Helige Ande.

 

De fyra evangelisterna och dess symboler, gestaltade av Erik Lundberg i S:t Lars kyrka.