Centerpartiet

En öppen folkkyrka, tillgänglig för alla

ÖPPEN, NÄRA OCH MEDMÄNSKLIG

Du ser Mikaelskyrkan, den vackra röda byggnaden i trä, sädesmagasinet från 1700-talet som 1972 blev församlingskyrka i Ryds församling nu i Domkyrkopastoratet.

Mikaelskyrkan har alltid varit en öppen kyrka. Under decennier har människor kommit hit från olika länder, med olika språk, olika kultur, människor i alla åldrar: unga studenter, barn, konfirmander, körsångare, äldre… en gränsöverskridande och generationsöverskridande kyrka och församling. Här har alla varit välkomna! Vem man än är har man fått vara ”vara som man är”. Mångfalden, mänskligt, etniskt och socialt, har bejakats.

Idag är utanförskapsområdena i Sverige en stor utmaning.

Att utlandsfödda söker sig till människor från samma land, kultur och religion är inte konstigare än att utvandrarna från Sverige till USA bosatte sig i Svenskbygderna i Minnesota, byggde sin kyrka och gav varandra stöd i ”Nya världen” eller att många som flyttade från landsbygden i Sverige för ca 100 år sedan in till städer och förorter ofta kom till samma bostadsområden. Segregation? Uppdelning, ja, men också av godo! Men idag tvingar ofta bostadsbrist och arbetslöshet människor bo i samma område. Integration är processer som tar tid. Ojämlikheten stor. Mikaelskyrkan har ett budskap till oss alla: vi lever i en mänsklig mångfald. Men också i en enhet i Jesus Kristus. Han sändes till världen, till den enda mänsklighet Gud skapat.

Mikaelskyrkan är en bild av Tron, Hoppet och Kärleken i en tid av stora utmaningar. En öppen, nära och medmänsklig kyrka och församling med ett budskap till alla människor:

”Vem Du än är, hur Du än har det, är Du sedd, bekräftad och älskad av Gud”.

Närodlad politik

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi tror att beslut blir bättre när makten växer underifrån. I över hundra år har handlingskraft, sunt förnuft och ansvarstagande varit vår modell. Centerpartiets historia börjar med den självägande bonden. Frågan hur landsbygdsbefolkningen kunde forma sin egen framtid är grunden till vår existens. Med åren breddades partiet. Böndernas bästa blev till alla småföretagares bästa, till barnfamiljens, pensionärens eller studentens bästa.

Vårt arv påminner oss om hur viktigt det är att vara rädd om miljön och använda våra resurser ansvarsfullt. Det går att bruka, utan att förbruka. Den inställningen var inte bara självklar, utan livsnödvändig, för de som grundade vårt parti.
I dag ser samhället annorlunda ut än när vi bildades. Vi har kvar våra rötter och vi har fortfarande fötterna på jorden, men vi har växt och utvecklats. Vi har en politik för hela landet och alla människor som bor här. Vi har en berättelse om närodlad politik.

Som den folkrörelse vi är har Centerpartiet alltid varit engagerat både i samhälle och i kyrka. Och vårt engagemang har varit betydelsefullt. Att kvinnor kan vigas till prästämbetet har resulterat i att vi idag har en jämn könsfördelning bland våra präster. Att samkönade par kan vigas i Svenska kyrkan, att 16-åringar har rösträtt i kyrkovalet och att kyrkan varit delaktig i arbetet med att välkomna nysvenskar är några exempel där vårt arbete gett resultat.

Engagemang för framtiden

Kyrkovalet handlar om att utse personer som kan och vill ställa sitt engagemang, sin erfarenhet och sin kompetens till Svenska kyrkans förfogande. Inom Centerpartiet finns många människor med ett stort engagemang för en demokratisk folkkyrka, öppen och närvarande i hela landet med lokala församlingar som grund och för att bevara och utveckla det kulturarv som finns i kyrkobyggnader, på våra kyrkogårdar och i musik och kyrkokonst.

Inför kyrkovalet 2021 ställer Centerpartiet upp som nomineringsgrupp i Svenska kyrkan. Vårt valprogram lyfter värderingar och idéer för en livskraftig kyrka och fungerar som vägledning för Centerpartiets kandidater och förtroendevalda i kyrkovalet och under den kommande mandatperioden.

En röst på nomineringsgruppen Centerpartiet i kyrkovalet är en röst på kandidater med engagemang för en hållbar kyrka där människor kan växa – nära dig.

Centerpartiets värdegrund

Alla människors lika värde är grunden för Centerpartiets politik. Det gäller i samhället i stort och det gäller i vårt engagemang inom Svenska kyrkan.

Människors olikhet är en rikedom. Varje människa är unik och har samma rättigheter och samma skyldigheter, oavsett kön, livsåskådning, funktionsvariationer, sexuell läggning, boende, etnisk eller social bakgrund. Mänskliga fri- och rättigheter har inga gränser, varken kulturella, nationella eller geografiska. Vi tror på varje människas förmåga att själv forma sin egen framtid.

Centerpartiets uppgift är att utgå från olika förutsättningar och utmaningar i olika delar av landet. Vi verkar för en bra balans mellan stad och landsbygd. Alla ska kunna leva och förverkliga sina drömmar oavsett var man vill bo. Därför behöver det lokala perspektivet stärkas. Vi kallar det närodlad politik.

Människan är en social varelse. Det är när vi samarbetar - lokalt och globalt - som det går att åstadkomma förändringar. Tillsammans blir vi starkare.

Människan är en del i ett ekologiskt sammanhang och har en särställning då hon som ingen annan levande varelse har kraft och kunskap att förändra naturen och omskapa sin värld. Vi har att bruka, utan att förbruka, jordens resurser. Detta ansvar sträcker sig över generationer. Det handlar både om rättvisa och om respekt för våra barn och barnbarns frihet.

Centerpartiets vision för Svenska kyrkan

Kyrkan är en plats där vi stimulerar varandra att växa till de människor vi innerst inne är. Därför är det viktigt att stärka det lokala engagemanget i församlingen och förvalta kyrkan på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. Tillsammans kan vi få hela landet att leva. Den lokala församlingen är den grundläggande enheten i vår kyrka. Församlingsbor lokalt väcker egna och närodlade visioner om hur vi kan leva tillsammans.

För mig är kyrkan en plats som finns där för oss alla, i varje skede av livet. I stunder av lycka och glädje, men också i den bottenlösa sorgen. Kyrkorummet och all den verksamhet som kyrkan bedriver runt om i landet är för väldigt många ett självklart inslag i vardagen. En plats där man hittar styrka, gemenskap, trygghet och värme

Annie Lööf

En öppen folkkyrka - tillgänglig för alla

Svenska kyrkan finns i hela landet. Kyrkorna på landet liksom kyrkorna i staden kan alla på sitt sätt ge minnesvärda stunder. Genom julotta och körsång, dop och förväntansfulla konfirmander, bröllop med glada människor, begravning med högtidlig musik och avsked av någon älskad eller gudstjänst en vanlig söndag.

Genom omsorg om människor och i samarbete med andra bidrar Svenska kyrkan till samhällsutvecklingen. Vi som kyrka är närvarande i vardagen och finns på plats för människor såväl i glädje som i kris, sorg och katastrof.

Vi vill att vi i Svenska kyrkan ska bidra till social omsorg om människor. Det kan ske på samhällets uppdrag som utförare eller som en kraft som tar vid när samhällets ansvar upphör eller resurserna sviker. Centerpartiet värnar och vill utveckla det ideella engagemanget för medmänskliga gärningar som finns inom Svenska kyrkan och bland många kyrkotillhöriga. Detta gäller inte minst i vår tid, en tid då många människor är arbetslösa, ensamma och känner utanförskap. Vi ska stödja de nyanlända så att de integreras i samhället. Svenska kyrkan ska vara en medmänsklig bas och trygg famn i en orolig värld – en brygga mellan människor.

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Genom sitt internationella arbete, ACT, kan Svenska kyrkan i samverkan med andra kyrkor och organisationer arbeta långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor runt om i världen samt agera snabbt vid humanitära katastrofer. Svenska kyrkans internationella arbete ska vara en kraft för fred, försoning och hållbar utveckling. Svenska kyrkan i utlandet, SKUT, är viktig för många som bor och vistas utanför Sverige. Dels som gudstjänstfirande församling med diakonalt arbete liksom sitt hjälpande arbete för dem som hamnat i fängelse eller blivit sjuka.

Församling som utgångspunkt

Församlingen är grunden i kyrkans arbete, samtidigt som den är en del av en rikstäckande folkkyrka. Centerpartiet vill värna och stärka demokratin i Svenska kyrkan. Den lokala församlingen ger bäst möjlighet till engagemang. Beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Förändringar inom församlingen ska växa underifrån. Centerpartiet ser positivt på att kyrkan tar tillvara möjligheten att nybilda församlingar då samhällets struktur förändras och för att stärka det lokala engagemanget.

Svenska kyrkan – en plats där människor kan växa

”Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.”
/ Ur Kyrkoordningen

I varje människas liv ryms vardag och fest, sorg och glädje, stunder av ensamhet och upplevelser man vill dela med andra. Svenska kyrkan ger utrymme för allt detta och ska erbjuda en gemenskap där människor får stöd att utvecklas. Var och en ska kunna växa som människa och ha möjlighet att hitta mening i sitt liv. Kyrkans uppgift är att hjälpa och stärka människor. Det handlar i djupaste mening om livskraft och livskvalitet.

Genom vårt engagemang inom Svenska kyrkan vill vi verka för följande:

Mötesplatser för gemenskap - Gudstjänst

Församlingen ska vara en mötesplats för inspiration, erfarenhetsutbyte och mångfald där människor känner sig välkomna och väl bemötta. Människor ska bli sedda och bekräftade. Den som lever med någon form av funktionsvariation ska kunna delta i kyrkans gudstjänstliv.

Därför vill Centerpartiet att:

 • Svenska kyrkans gudstjänster ska beröra, ge fördjupning och livsmod samt präglas av delaktighet, gemenskap och glädje.
 • Svenska kyrkans alla präster ska ha fortsatt vigselrätt. Alla par som önskar ska kunna gifta sig kyrkligt.
 • Den omfattande kör-verksamheten som finns inom Svenska kyrkan är en folkrörelse som ska stödjas och utvecklas. Körsång är ett slags förkunnelse och en källa till glädje och gemenskap.
 • Kyrkan ska vara en aktiv och positiv kraft på sociala medier för att möta människors oro och funderingar och erbjuda gemenskap och utveckling.

Kyrkan genom hela livet – Undervisning & Mission

Svenska kyrkan har historiskt format stora delar av det svenska samhället med den kristna traditionen och har ett fortsatt ansvar för detta. Svenska kyrkan finns för människor i olika situationer, mitt i livet genom sitt engagemang och som en samverkanspartner i samhället.

Därför vill Centerpartiet att:

 • Barns och ungas idéer ska få ta plats i församlingens verksamhet. Barnets bästa ska vara ett perspektiv på allt som händer i församlingen och barnkonse-kvensanalys ett verktyg för detta.
 • Svenska kyrkan ska ha fortsatt samverkan med skolor, högskolor, sjukhus och fängelser för att möta människor i olika situationer.
 • Det ideella engagemanget ska värnas och utvecklas för ökad delaktighet, både i gudstjänstliv och i annan församlingsverksamhet.
 • Svenska kyrkans internationella arbete (ACT) ska bidra till fred, försoning, rättvisa och hållbar utveckling, genom ömsesidigt utbyte och samverkan för en bättre värld.
 • Svenska kyrkan ska utrusta sina lokaler med digitala lösningar för att framtidssäkra verksamheten för att öka tillgängligheten och t.ex. livesända kyrkliga handlingar.

En kraft i det öppna samhället - Diakoni

Diakoni är att hjälpa i handling utan någon annan avsikt än att ge kraft och stöd till människor. Vi tror på människans inneboende förmåga och vilja att påverka sitt liv. Diakonin vill också se människan i sin helhet och möta alla hennes livsvillkor. Vi hjälper inte människor för att de är kristna, utan vi hjälper människor för att vi är kristna.

Svenska kyrkan ska vara öppen och finnas för alla. Särskilt de som är utsatta, ensamma eller på flykt. Kyrkan ska tydligt bemöta främlingsfientliga, odemokratiska krafter och tendenser. Genom församlingens lokala arbete kan Svenska kyrkan bidra till ett öppet samhälle och vara en kraft för förbättrad integration, för förståelse och tolerans. Vid kriser och katastrofer ska kyrkan kunna ge stöd och förmedla framtidstro.

Därför vill Centerpartiet att:

 • Svenska kyrkan med kraft ska verka för alla människors lika rättigheter och värde samt bejaka öppenhet och tolerans. Det kan ske genom egen verksamhet och som en tydlig röst i debatten.
 • Församlingarna kan och bör driva sociala verksamheter och har en tydlig roll i den lokala utvecklingen. Det kan t.ex. handla om förskola, äldreboende, hemtjänst men också arbete tillsammans med nyanlända, aktiviteter som främjar integration eller är riktade till de som idag är arbetslösa.
 • Svenska kyrkan ska satsa på diakoni i samverkan med kommuner/regioner, näringsliv och det civila samhället för att bryta ensamheten och utanförskapet. Diakonins effekter och trovärdighet ökar i samverkan med andra aktörer som stöttar utsatta människor.

Förvaltarskap för en hållbar miljö

Centerpartiets miljöarbete bygger på övertygelsen om att god miljö och ekonomisk utveckling går hand i hand. Oavsett om det handlar om att sopsortera, handla klimatsmart, bygga energisnålt eller välja en miljöbil så gör det skillnad för miljön. Det ska vara enkelt att leva miljövänligt. Svenska kyrkan ska vara en stark och känd aktör inom miljöarbetet och arbeta aktivt för omställning till ett hållbart samhälle, lokalt och globalt.

Därför vill Centerpartiet att:

 • Svenska kyrkan ska förvaltas på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt och ha tydliga och mätbara miljömål.
 • Arbetet med miljödiplomering i Svenska kyrkan ska fortsätta. Som en del i det arbetet ska kyrkan arbeta med att kartlägga och granska hur leverantörer och samarbetspartners arbetar med miljö och arbetsmiljö för att kunna göra aktiva val i sina upphandlingar. Svenska kyrkan bör välja lokalproducerade livsmedel.
 • Den biologiska mångfalden ska värnas för att rädda och skydda unika och utrotningshotade arter. Jord- och skogsbruk ska förvaltas på ett ansvarsfullt och miljömässigt hållbart sätt och göra oss mer oberoende av fossila bränslen.
 • Svenska kyrkans lokaler ska ställas om till miljöanpassade och effektiva energisystem. Kyrkan ska satsa på förnyelsebara energikällor som vindkraft och solenergi. Laddstolpar ska finnas tillgängliga vid våra kyrkor och samlingslokaler.

Kyrkan som kulturbärare

Kyrkorna är vårt gemensamma kulturarv. Kyrkor i alla delar av landet bör hållas levande så långt det är möjligt. Bäst sker detta genom att de används. Kyrkobyggnaderna har samlade kulturvärden som visar hur samhälle och kultur har utvecklats i mer än tusen år. Även vår tid ska få ge avtryck i kyrkorummen, utifrån samtidens behov och tankesätt.

Därför vill Centerpartiet att:

 • Våra kyrkor hålls öppna och tillgängliga för användning så mycket som möjligt.
 • Kyrkobyggnaderna och dess miljöer ska skyddas, värnas och utvecklas för att hållas levande till kommande generationer.
 • Kyrkogårdarna, som för många är en viktig plats för stillhet och eftertanke, vårdas och är tillgängliga.
 • Kyrkans kulturliv ska utvecklas. Musik, bildkonst, dans, teater, litteratur och övrig kultur berikar församlingslivet.

Arbetsmiljö och jämställdhet

Svenska kyrkans församlingar ska vara goda arbetsgivare som följer de regler och rekommendationer som finns och ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet med jämställdhetsfrågor är också en viktig del inom Svenska kyrkan.

Därför vill Centerpartiet att:

 • Det ska finnas tydliga ansvars- och rollfördelningar mellan förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare i församlingar och stift. Varje enhet ansvarar för att ta fram en tydlig ansvarsfördelning.
 • Svenska kyrkan ska vara en förebild inom arbetsmiljö. Genom kvalitetsarbete ska bl.a. frågor kring mobbning, sexuella trakasserier, säkerhet och ensamarbete behandlas så att arbetsmiljön förbättras.
 • Svenska kyrkan ska kontinuerligt arbeta med ett aktivt ledarskap, kompetensutveckling och förebyggande av ohälsa.
 • Lämplig fortbildning ges till anställda som arbetar på kyrkogårdarna, då de ofta
  möter människor i svåra situationer och sinnesstämningar.
 • Svenska kyrkan verkar för ökad jämställdhet mellan könen när det gäller
  ledarskap samt i alla förekommande yrkesgrupper och deras löneavtal.

Hans Eneroth

Varför kandiderar du till valet?
Jag vill fortsätta att bidra till Svenska kyrkan i Domkyrkopastoratet och Linköpings stift utifrån min erfarenhet som präst och som förtroendevald efter ca 25 år i Stiftsfullmäktige och Stiftsstyrelse (tre perioder), Domkyrkorådet och Kyrkofullmäktige, Förste vice ordf. kyrkofullmäktige i Domkyrkopastoratet, vice ordf Stiftsgårdsstyrelsen, Kontaktperson med Landeskirche Thüringen m.m. Efter pandemins prövningar arbeta för Hopp och Framtidstro i kyrka och liv.

Vad har du för relation till kyrkan?
Präst i Svenska kyrkan blev mitt yrke och mitt liv. En djup relation, en väg med Gud och människor i världen. Prästvigd 1975 för Stockholms stift, från 1980 kyrkoherde 28 år i Vist-Vårdnäs pastorat, kontraktsprost i 19 år, vik. präst på Gran Canaria, SKUT, på US, i Mjölby, Kinda och Borensbergs pastorat m.m. Tradition och förnyelse i arbetet med gudstjänst, program om livsfrågor m.m.

Vilka frågor känner du extra starkt för?
Alla möten med människor i livets alla skiften. Konfirmand- och ungdomsarbete: Viktigt med konfaläger i olika former (som i mitt fall): cykelläger på Gotland, Gransnäs, vinterläger, resor till Berlin och Taizé.
Viktigt för mig: Dop, vigslar och begravningar, predikan, gudstjänstutveckling, körsång, kyrkomusik m.m. Utbildnings- och arbetsmiljöfrågor. Kyrkans roll i samhället. Teologi. Ekumenik, ordf. i Linköpings Ekumeniska Råd (LER) m.m. Centerns kyrkopolitik med öppna folkkyrkan alltid en hjärtefråga.

Göran Gunnarsson

Varför kandiderar du till valet?
För mig är kyrkan betydelsefull och det är en glädje att kunna få ta min del av ansvaret. 

Vad har du för relation till kyrkan?
Jag är uppväxt i en landsortsförsamling utanför Linköping, Vårdnäs. Vilket ju var en annorlunda miljö med en annan närhet både till grannar men också i hela lokalsamhället där kyrkan var en aktiv och nära del i våra liv. Sen har jag levt hela mitt vuxna liv i Linköping. Här blev jag snabbt aktiv i min församling, Ryd genom att vara kyrkvärd och ledamot i kyrkorådet. 

Vilka frågor känner du extra starkt för?
Eftersom jag i en annan del av mitt nuvarande liv är ordförande i Östergötlands Museum ligger vårt kulturarv, i vilket Svenska Kyrkan är en omistlig del, mig varmt om hjärtat. I vårt kulturarv finns inte bara värnet av många vackra kyrkbyggnader utan kanske främst medlemmarnas delaktighet och ansvar för verksamheten i vår församling/ lokalsamhälle.

Elisabeth Lietha

Varför kandiderar du till valet?
Jag kandiderar till kyrkovalet för att verka för en kyrkan som fortsätter att vara en kraft för det öppna samhället. För en kyrka som finns på de ensamma, de utsatta och de på flykts sida. För en kyrka som fortsätter driva frågorna om jämställdhet och alla människors lika värde och rättigheter.

Vad har du för relation till kyrkan?
Min relation till kyrkan handlar om tron, om gemenskap och sammanhang. Men även om kulturhistoria, värderingar och samhällsbyggande.

Vilka frågor känner du extra starkt för?
För mig är kyrkans förmåga att vara en tydlig röst mot främlingsfientlighet och för förståelse och tolerans extra viktigt för mig. Jag vill att man i kyrkan ska vara välkommen oavsett etnicitet, sexuell läggning, könsuttryck eller funktionsvariation.

Emelie Gustafsson

Varför kandiderar du till valet?
Kyrkan är en viktig aktör i vårt samhälle. Jag vill arbeta för att kyrkan ska vara inkluderande och jämställd. Det ska vara lätt att komma i kontakt med kyrkans verksamhet.

Vad har du för relation till kyrkan?
För mig är kyrkan en trygg följeslagare som har funnits med mig genom hela livet. Där har jag funnit gemenskap genom barngrupper, körsång, kyrkomusik och träffar för utlandssvenskar.

Vilka frågor känner du extra starkt för?
För mig är alla människors lika värde mycket viktigt. Kyrkan ska vara en plats där varje individ får vara sig själv och utvecklas efter bästa förmåga. Det är också viktigt att vi tar hand om kyrkans kulturarv. Vi ska värna våra kyrkobyggnader och bevara och utveckla musik och kyrkokonst.

Richard Kullberg

Varför kandiderar du till valet?
Kyrkan har alltid stått öppen och erbjudit stöd när det stormat kring mig. Jag kandiderar i valet eftersom jag vill bidra till att kyrkan fortsätter att vara en viktig del av vårt samhälle.

Vad har du för relation till kyrkan?
För mig är kyrkan en plats förknippad med trygghet, avkoppling och där man får vårda själen och sinnet men också en plats för personlig utveckling. En plats dit jag alltid sökt mig när det har varit mycket i vardagen. Gift i Linköpings Domkyrka och en son som är döpt i Sankt Lars. 

Vilka frågor känner du extra starkt för?
Kyrkan behöver jobba mer med ungdomsfrågor och tydligt visa att man välkomnar alla, oavsett ursprung! I högstadiet var kyrkan på orten den “enda ungdomsgården”, en god kraft i lokalsamhället som kyrkan verkade i, det tror jag kyrkan i Linköping behöver bygga vidare på.