Begravningsombud

Svenska kyrkan har i uppdrag från svenska staten att ansvara för begravningsverksamheten. Ett uppdrag som omfattar alla som bor Sverige, det vill säga även dem som inte tillhör Svenska kyrkan. För att ta tillvara dessa personers intressen utser länsstyrelserna begravningsombud.

Begravningsombud för samtliga församlingar i Linköpings kommun är:

Göran Karlsson
goran.erik518@gmail.com
070-615 00 49

Begravningsombudets uppgifter

Begravningsombudens uppgift är att granska att huvudmännen inom Svenska kyrkan använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt. Ombuden bevakar också rättigheterna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Ett begravningsombud ska bland annat:

  • Granska hur församlingarna tar tillvara intressen för personer som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Kontrollera att samråd sker med företrädare för andra trossamfund och övriga berörda parter vid anläggning, utvidgning eller väsentliga ändringar av allmänna begravningsplatser.
  • Informera de som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med andra trossamfund och berörda parter.
  • Föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål.
  • Underrätta Länsstyrelsen om eventuella brister i församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten.