Barn i väntan - Barn i start

Att leva i krig, tvingas lämna sitt hem och fly till ett främmande land är påfrestande för både barn och vuxna. BIV/BIS är ett sätt att hjälpa dessa familjer till en bra start i det nya landet.

Barnen lever i ovisshet om sin framtid. Får vi vara kvar? Måste vi åka tillbaka? Barnen lär sig språket snabbare och genom skolan integreras de fort in i samhället. För föräldrarna tar det längre tid. Därmed befinner sig barn och föräldrar i olika faser. De kan tvingas fungera som stöd och tolk för sina föräldrar. För att inte belasta föräldrarna väljer många barn att inte berätta om sin oro och sina känslor Av de barn och familjer som deltar

i BIV/BIS har de flesta bott i krigsdrabbade länder. Alla dessa förutsättningar kan påverka barns psykiska hälsa och välbefinnande.

Vad är BIV/BIS?

BIV (Barn i väntan) är en gruppverksamhet som riktar sig till barn i asylsökande familjer. BIS (Barn i start) är motsvarande för barn i familjer som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige. BIV/BIS vänder sig även till ensamkommande barn och ungdomar. Verksamheten är kostnadsfri för deltagarna och religiöst och politiskt obunden. Syftet med BIV/BIS är att stärka barnets identitet och självkänsla. BIV/BIS ger barnet möjlighet att lära sig mer om sig själv och förstå vad som händer inombords och ger barnet redskap att uttrycka sina känslor. Genom dessa insatser och genom verksamhet riktad även till föräldrar och syskon ges hela familjen möjlighet att utvecklas och stärka de positiva banden mellan familjemedlemmarna. Mest glädjande för oss är det stora gensvar vi fått från barnen och deras familjer för BIV/BIS. Det har känts mycket tillfredsställande att metoden har fungerat så väl och att vi har kunnat se goda resultat. Att se så många barn växa som personer och våga tro på sig själva ger en enorm glädje. Ett av barnen beskrev att själva syftet med kursen var: ”att ge varandra glädje”.

Lena Sjöberg, 013-24 26 68
lena.sjoberg1@svenskakyrkan.se