2022/2023 Jag och min förskola

Avdelningen Rubinen

Motorik, lek och rörelse
På Rubinen har vi skapat en atmosfär med rörelseglädje där vi tillsammans med barnen har gjort hinderbanor och använt musik som vår största rörelsekälla. Efteatt vi upprepade gånger uppmuntrat barnen till att göra hinderbanor tar de nu egna initiativ. Dans till musik, ute och inne, är också något som har gått från attvara pedagog-initierat till att nästan alltid vara barn-initierat. Gemenskapen verkar vara det som är viktigt för barnen här, att härma varandra och göra tillsammans. Vi märker att barnen har utvecklat sin kroppsliga kontroll 
och blivit förtrogna med den. Vilket leder till att de både vågar och kan mer. De yngsta barnen har gått från att vara tveksamma till att klättra och kliva till att våga själva utan att hålla någon i handen.

Skapande verksamhet
Under hösten iordningsställdes en miljö för skapande verksamhet på avdelningen. Syftet var att skapande skulle bli en naturlig del av den dagliga verksamheten. Här har barnen fått möjlighet att prova sig fram i utforskandet av material och tekniker. Vi har exempelvis målat med pensel, händer och i plastfickor. Deg och slime är också material som barnen fått bekanta sig med. Det märktes att detta var obekant för barnen. I början var det få som ville vara med och utforska och några iakttog det hela på avstånd. Efter att de fått möta materialet flera gånger har fler och fler velat delta aktivt. Barnen har blivit mer självständiga i ateljén och tar egna initiativ.

Språk och kommunikation
Vårt fokus har legat på våra sångsamlingar där vi använder oss av sång, rörelser och figurer/bilder. För att materialet i samlingarna ska kunna användas mer spontant och på barnens initiativ har vi skapat en ”sångvägg”. Där har vi satt upp bilder på djuren vi sjunger om, QR-koder på sångerna barnen gillar mest, samt sångpåsen med figurerna vi sjunger om. På så vis uppmuntrar vår miljö barnen att själva initiera och ta fram sångmaterialet 
vilket leder till många spontana samlingar mellan barn och mellan barn/pedagog. Barnen har genom detta utvecklat en färdighet att kommunicera genom ord och rörelser. Exempelvis blir det tydligt att de kopplar ihop sångerna med specifika rörelser då de visar rörelser ur Imse vimse spindel med sina händer när de vill att vi ska sjunga den.

Teknik och naturvetenskap
Att utforska hur enkla vardagsmaterial fungerar är något som yngre barn ofta ägnar sig åt. Utifrån detta har vi utformat våra miljöer för att utmana och stödja dem i det utforskandet. Under höstterminen satte vi upp lutande plan på en vägg där barnen provade hur olika material tog sig ner. Bilar, bollar och klossar är de material som varit mest intressanta. På förskolan har det sedan tidigare funnits en teknikvägg som nu uppdaterats och satts upp på en mer tillgänglig plats. Detta för att skapa en miljö som uppmuntrar till gemensamt utforskande. Vi har också tillfört stora plaströr i anslutning till sandlådan. Där kan barnen fortsätta att utforska lutande plan tillsammans. I vintras fascinerades barnen av snön och de gavs möjlighet att utforska dess egenskaper genom att vi tog in den på förskolan. Hur känns snön mot handen? Vad händer när vi lägger den i vatten? Barnen upptäckte att snön smält medan de åt lunch. Vi frös in vattnet tillsammans och isen som bildades har barnen efterfrågat och kunnat återkomma till.

Matematik
Färg och form är något som de yngre barnen har tagit till sig genom de äldre barnens projekt kring regnbågen och geometriska former. Detta har vi jobbat vidare med genom bland annat färgade träklossar och Duplo. Hur man kan bygga högt och stabilt är en fråga som fascinerar barnen. Vilken kloss ska jag använda näst för att bygget inte ska rasa? Sortering av våra klossar är något vi gjort dagligen då de förvaras i lådor med var färg för sig. Vi har även utmanat barnen i sortering genom färgspel. Vårt fokus har varit att skapa möjligheter för barnet att möta matematik utifrån det egna jaget. Utöver sortering av Pärlans 
material har rumsuppfattningen utmanats framförallt genom vårt motorik- och 
rörelsematerial. Barnen har där fått utforska avstånd mellan den egna kroppen och lekmaterialet. Även i byggrummet har avstånd mellan material utforskats.