Jag och min förskola 2022/2023

Avdelningen Stjärnan

Verksamheten har genomsyrats av vårt arbete med att skapa en trygg miljö och hållbara relationer. Anknytning och introduktion av förskolan har ständigt varit i fokus.

Under våren fördjupade vi arbetet med språk och kommunikation genom ramsor, att ge tillbaka dokumentationen till barnen och att utmana barnen mer motoriskt. Vi såg ett stort intresse hos barnen att klättra, hoppa och balansera. Vi utvecklade våra innemiljöer och tillförde material så att vi kunde bygga motorikbanor. Efter halvårsavstämningen valde vi som fördjupning att utmana barnen i motoriska grundrörelser vilket vi nu gjort i våra innemiljöer. I vårt uterum finns material som barnen själva kan bygga och utmana sin motorik med. Vi ser att barnen utmanar sig själva och lyckas.

Barnen möter matematik i alla våra miljöer. De utforskar volym, antal, kategorisering, lägesbegrepp och färg. Vi har jobbat mycket med att ge tillbaka dokumentation till barnen. Vi använder oss av bilder och minns och reflekterar tillsammans med barnen. Det finns bilder på väggarna och samma bilder har vi även i nyckelringar. De kan barnen använda sig av för egen del 
och för att bjuda in varandra till reflektion. Vi har även filmat vår verksamhet och sedan projicerat detta på väggen. Barnen var väldigt förtjusta i att se sig själva och det blev bra lärtillfällen för oss pedagoger att se vår verksamhet utifrån och det samspel som finns mellan både barn och barn och barn och pedagog. Barnen har börjat fråga efter varandra både vid fruktsamling och vila.

Ända sedan introduktionen i augusti har barngruppen visat stort intresse för böcker, både att titta själva och bli lästa för. Vi ser att barnen har fått en vidare uppfattning om sin omvärld. De frågar efter varandra och vi kan samtala om händelser de erfarit genom böcker eller på förskolan och koppla det till livet utanför. När vi tex projicerat olika djur kunde fler barn berätta att de sett djuret någon annanstans och redogöra för händelser kring det. Det blev inte bara barn-till-pedagog-dialog utan flera barn var med i samtalet. Vi ser att barnen i sina lärprocesser testat olika materials egenskaper. Vi ser också att de testat varandra genom att puttas, skrika högt och göra samma ”bus” som vi 
pedagoger försökt reglera. Vi ser också stor glädje och omsorg i deras möten med varandra.

I vår ateljé har vi mött olika årstider, högtider och färger. Vi har introducerat olika material och tekniker. Att limma och måla med pensel har verkligen lockat barnen. Vi ser en väldigt nyfiken och engagerad barngrupp. Vi upplever att vad vi än introducerar vill de vara delaktiga. Vår reflektion till deras nyfikenhet och engagemang är att vi pedagoger har ett tillåtande och inkännande förhållningssätt.

Vi ser en stor utveckling i barnens samspel med varandra. De har bjudit in varandra till lek, tröstat varandra, lekt omsorgslekar, hjälpt varandra med praktiska saker, frågat efter varandra samt inspirerat varandra till lek och utforskande. Vi ser en barngrupp som är trygga med varandra, oss och våra miljöer och rutiner. Deras språk och språkförståelse har ökat och de har flera sätt att kommunicera med oss pedagoger och sinsemellan. Vi ser även att barnens tillit till sin egen förmåga speglar sig i vår vardag. De vill testa och prova olika moment själva och finner glädje och stolthet i när de får göra det och lyckas. Vi ser att barnens introduktionsår har gett goda avtryck i deras förtrogenhet med förskolan.