Foto: Andreas Thalenius

Val av grav

På Lindome kyrkogård finns möjlighet att välja mellan olika begravningssätt.

Gravar och gravsättning

Kremering innebär att kistan med den avlidne bränns till aska och sedan gravsätts. Vid en jordbegravning sänks kistan ner i en grav. För jordbegravning (kista) krävs en gravplats med gravrätt, medan det för kremering finns fyra olika alternativ – gravplats med sten (urngravplats), askgrav, minneslund eller askgravlund.

Jordbegravning

Kistan gravsätts med minst en meter jord över. Storlek och utseende på gravstenen kan väljas beroende på i vilket kvarter graven finns och efter godkännande av Lindome församlings begravningsverksamhet.
Vid jordbegravning kan kistan sänkas med en kistsänkare. För gravar med ram kan kistsänkare inte alltid användas. Kontakta vaktmästare för mer information.

Urngrav

Vid kremation ska urnan nedsättas inom ett år. Det finns gravar med plats för flera urnor. Dessa gravar har ofta mindre, liggande eller stående gravstenar. Urnor kan i de flesta fall även sättas ner i jordgravar.
Oftast är anhöriga med vid nedsättandet av stoftet och om det finns önskemål kan även en präst närvara.

Dessa två gravskick, jordbegravnng och urngrav, medför gravskötsel beroende på planteringsyta mm. Det är gravrättsinnehava­ren/na som ansvarar för skötseln under 25 år. Gravskötsel kan även köpas av Lindome församling eller av någon annan.

Askgrav

Askgrav är en slags gemensam grav med plats för två urnor. Mot en avgift ingår en färdig plats med namnplatta och skötsel i 25 år, där man inom sitt område kan sätta t ex blomstervas, ljus eller mindre vinterkrans. Avgiften är fn 7 500 kr.

Minneslund

Stoftet gravsätts utan närvaro av anhöriga, på plats inom en bestämd yta. Det finns en gemensam plats för stillhet, blommor, ljus mm. Detta begravningssätt med­för inget ansvar för skötsel eller några kostnader.

Askgravlund

Askgravlunden är en relativt ny begravningsplats öster om kyrkan. Den påminner om minneslunden, med den skillnaden att anhöriga kan närvara vid nedsättandet av urna. Dessutom tillkommer en kost­nad, ca 2 500 kr för namnplatta. Blommor, ljus och vinterkrans placeras på gemensam plats som sköts av begravningsverksamheten.

På Lindome kyrkogård finns möjlighet att välja mellan dessa fem begravningssätt.

Framtida gravrätt

Vissa återlämnade ramgravar/grusgravar kan man bli gravrättsinnehavare för i förtid. 

Utöver detta finns ytterligare ett gravskick i Sve­rige som innebär att man sprider stoftet i hav eller på mark efter godkännande av Länsstyrelsen.

 

Försommar Minneslunden Foto: Camilla Kjellman