Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravning

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan, kan boka en begravningsgudstjänst i kyrkan.

Lima-Transtrands församling kan erbjuda följande gravsättningsformer: Kistgravar, urngravar, minneslund och askgravplats.

Begravningstider

Begravningen kan ske tidigast veckan efter dödsfallet anmälts.

Tacksägelse

Tacksägelse, med bön, ljuständning sker i den begravningskyrkas huvudgudstjänst närmsta söndag efter begravning eller i annan lämplig huvudgudstjänst efter anhörigas önskemål.

Kistgrav

Vanligen sker en begravningscermoni i kyrkan/kapellet varefter kistan bärs ut från kyrkan/kapellet och ställs på en katafalk och rullas därefter till en förberedd grav för sänkning.

Avsked tas vanligen vid graven, då man också har möjlighet att lägga ner en blomma.

För att få kistgrav krävs att det finns en gravrättsinnehavare.

Rutiner vid jordbegravning

Dessa rutiner och etiska riktlinjer används av Lima-Transtrands kyrkogårdsförvaltning.

-Ett enkelt gravdjup är 155cm, graven grävs med maskin.

-För att inte riskera ras behöver graven stämpas. Det innebär att det sätts skivor på långsidorna som sedan spänns ut med en typ av vantskruvar.

- Graven kläs invändigt med en grön matta.

- Kistan sänks alltid med tygremmar av bärare ombytta till sedvanlig sorgeklädsel.

- Vi återfyller alltid graven direkt efter begravningen och detta sker helt öppet mot allmänheten. Anhöriga får, om de så önskar, givetvis vara med  då graven återfylls. Återfyllningen sker försiktigt med jord som först får rinna ner längs sidorna. En traktorskopa används för att fylla graven helt. Graven fylls upp med extra jord/sand som får bilda en kulle, detta kompenserar sjunkning som alltid inträffar. Vid behov sker påfyllning av mer jord. Då sjunkningen upphört sås gräs på ytan. Efter en tid sjunker alla kistor ihop. Tiden beror på kistans material och jordens beskaffenhet, från dagar till månader och ända upp till 20 år.

Urngrav

Urnsättning föregås ofta av en vanlig begravningscermoni med kista vartefter kermering sker. Tiden mellan cermonin och keremeringen kan ta upp till 3 veckor. När en urna gravsätts på  Lima-Transtrands församlings kyrkogårdar träffar de anhöriga kyrkvaktmästare och ibland även en präst utanför kyrkan/kapellet. Tillsammans hämtar man urnan som finns inne i kyrkan/kapellet. Man går gemensamt till graven, anhörig kan välja att ha klockringning och att själv bära urnan och sänka den. När urnan är sänkt och de anhöriga har gått fyller kyrkogårdspersonlen igen graven.

Askgravplats

Askgravplats med förbetald skötsel i 25 år och gravvård i form av namn på avsedd gravsten. Att välja en askgravplats innebär ett alternativ både till enskild gravplats och till minneslund.

Gravplats med begränsad gravrätt. Gravplatsen upplåts i 25 år och det finns möjlighet till förlängning och förnyelse. Upplåtelse av gravplats för upp till 2 askor. Namnet graveras in i gravstenen, som har plats för 2 namn. Anhöriga får gärna vara med vid gravsättningen.

Namninskription med den avlidnes namn graveras på gravstenen som ofattas av avtalet. Gravrättsinnehavare och besökare får bidra till smyckning med enbart snittblommor, krans och gravljus intill sin gravsten. I skötselavtalet ingår skötsel av det omgärdade gravplatsområdet. Ett upplåtelseavtal för den formen kostar 11000 skr för 25 år. Vid ytterligare gravsättning(aska 2) på askgravpatsen tas en ny avgift ut för inskription på gravanordning/sten.

Minneslund

Minneslunden erbjuder de efterlevande en plats att besöka för att hedra och minnas sina avlidna, utan krav på skötsel och tillsyn. Gravsättning i minneslunden sker anonymt.

Gravskicket minneslund- kännedom

Minneslund är en gemensam anonym gravplats. Den sköts och vårdas med daglig tillsyn och utan kostnader för de som har anhöriga gravsatta där.

Minneslunden är en plats med helt anonym gravsättning inom området och därmed finns ingen egen gravplats att besöka. Ingen får vetskap om var askan jordas, utan gravsättningen sker helt utan närvaro av anhöriga.

Efter gravsättningen utfärdas minnesblad av kyrkogårdsavdelningen. Det finns inga namnbrickor i minneslundarna med de gravsattas namn eftersom gravskicket är anonymt.

Minneslunden har en gemensam central smyckningsplats och endast där får smyckning ske. Snittblommor och ljus är tillåtna, sådeles inte krukor, kransar, marschaller och dyligt.

Ett val att tänka över

Synen på anonymiteten, minneslundens grundidé, varierar från person till person. Vissa tilltalas av tanken medan andra kan känna tvekan över att inte ha en enskild gravplats att besöka. Det är viktigt att man tänker igenom hur man ser på detta innan man väljer gravskicket minneslund.

Önskar anhöriga att den avlidne skall gravsättas i minneslund skall en blankett om medgivande för gravsättningen i minneslunden fyllas i.

Minnesgudstjänst

Vid Alla Helgons dag firas gudstjänst till minne av dem som under det gångna året avlidit. Ett ljus är tänt för var och en av de avlidna, vars namn blir uppläst. Detta gäller alla som tillhört församlingen och alla som det har varit begravningsgudstjänst för i församlingen. Inbjudan till minnesgudstjänst sker skriftligen till den som anges som närmast anhörig på begravningsbyråns anmälningsblankett.

 

 

Erbjudande

Med denna information vänder vi oss till Dig som är gravrättsinnehavare till en eller flera gravar i Lima-Transtrands församling.

Från och med 1 april 2018 gäller, att Du som behöver få hjälp med gräsklippning mm av grav, behöver ingå ett grundskötselavtal eller ett gravskötselavtal med kyrkogårdsförvaltningen.

Grundskötselavtal; i detta ingår följande:

  • Klippning av gräs på gravplatsen samt skötsel av grusgrav
  • Putsning av gräs runt gravvård och stenram
  • Enkel justering av gravvård
  • Vissna blommor i vas tas bort

Avtalet kan tecknas på ett år med automatisk förlängning (för 200 kronor) eller tre år (för 600 kronor).

Gravskötselavtal; i detta ingår, utöver det som ingår i grundskötselavtalet, plantering av blommor och en låda. avtalet tecknas på tre år (för 2400 kronor).

Teckna avtal så här: Du som vill teckna ett grundskötselavtal eller ett gravskötselavtal, hör av dig till oss via mail: info.lima@svenskakyrkan.se

Du som har ett gällande avtal om gravskötsel sedan tidigare, behöver inte teckna något nytt avtal.

Måste alla teckna avtal? Det står var och en fritt att teckna skötselavtal. Väljer Du att själv sköta graven ansvarar Du för att graven ser vårdad ut och att gräset på gravplatsen regelbundet klipps.

Bakgrunden till förändringen. Huvudmannen för begravningsverksamheten, i detta fall Lima-Transtrands församling, ansvarar för att sköta gravplatsen som helhet och se till att den hålls i ordnat och värdigt skick. Detta arbete finansieras av begravningsavgiften som alla som är skrivna i Sverige är med och betalar. Denna begravningsavgift får inte användas till skötsel av enskilda gravar, exempelvis för gräsklippning och gräsputs.

 

Med vänlig hälsning

Birgitta Arneving, Kyrkoherde, Lima-Transtrands församling, 0280-593110

Anders Bjurström, Kyrkogårdsansvarig, Lima-transtrands församling, 0280-593117

BEgravningsgudstjänstens ordning

Inledning
Psalm/Musik/Solosång
Griftetal
Bön
*Överlåtelsen
Bibelläsning
Psalm/Musik/Solosång
Begravningsbön
Herrens bön
Avslutning, alla avslutningar och avsked ser olika ut. Nedan syns två exempel.

Vid avsked på kyrkogården:
Välsignelsen
Psalm/Musik/Solosång
Avslutningsmusik
Gravsättning
Slutbön
Psalm/Musik/Solosång
Sändningsord

Vid avsked i kyrkan/kapellet:
Psalm/Musik/Solosång
Avskedstagande
Slutbön
Välsignelsen
Avslutningsmusik