Västerlanda kyrkogård

Kyrkogårdens olika delar har alla sin historia.

Här finns även askgrav.

Kyrkogårdens äldsta del är den del som är närmast kyrkans södra sida. En utvidgning skedde 1859 söderut och invid dåvarande kyrkogård. 1898-1900 fyllde man ut och jämnade denna del, och tog då bort de gravvårdar som fanns. I stort sett har denna del sett ut på samma sätt sedan slutet av 1700-talet. Denna del utökades 1921 med 15 m åt söder.

Den del av kyrkogården som ligger norr om kyrkan (mot Lilla Edet), på samma plan som och intill kyrkan, gjordes i ordning 1926.

Den nedre (norra) delen av kyrkogården, nedanför stentrappan, invigdes 1938. Kanske var det här som en tidigare kolerakyrkogård var belägen, vilken invigdes 1834.

Den del som vetter mot landsvägen har järnstaket med järngrindar, vilka är utförda av smeden Alfred Johansson (1858-1940).

Platsen där Västerlanda kyrka står kan ha varit en hednisk kultplats. Något som tyder på det är att skålgropar är ristade i berget, väster om kyrkan.

Mer information om Hjärtums och Västerlandas kyrkor och kyrkogårdar finns i följande böcker:

Hjärtums och Västerlanda kyrkor, Maj-Brit Wadell, Almqvist & Wiksell, Stockholm 1968.

Hjärtum-Västerlanda Inlands Torpe, häradshistorik, L.M. Svenungsson, Uddevalla 1960.