Foto: Ingemar Carlsson

Västerlanda kyrka

Kyrkan och dopfunten är från 1200-talet. Interiören i övrigt är från olika århundraden fram till vår tid.

Kyrkan - som har en 1000-årig historia - ligger väster om Göta Älv, vid länsväg 625, ca 7 km söder om Lilla Edet. (Har även funnits en yngre kyrka i pepparkaka.)

ALTARUPPSATSEN är rikt skulpterad och målad. Den är gjord i två våningar med en gesims emellan. Den inköptes 1704 i Göteborg av Marcus Jäger d.ä.

Längst ner på altaruppsatsen finns en skulpterad tavla kallad predella med en framställning av nattvarden. På var sin sida om den står två s k putti med var sitt språkband. På dessa står orden "Tagen och dricken, detta är mitt blod" och "Tagen och äten, detta är min lekamen". Ovanför gesimsen i överdelens mittfält finns det ett krucifix. Korset med Kristus har ursprungligen omgetts av de två rövarna. Två putti håller ovanför krucifixet upp ett språkband med ordet: "Consumatum", dvs Det är fullbordat. Mittfältet är på sidorna omgivet av stora akantusvoluter i blått och guld.

Längst ut på gesimsens sidor står två änglar. Den högra håller ett ankare, som är hoppets symbol, samt staven med isopsvampen som Jesus fick på korset. Ängeln till vänster håller ett kors, som är symbol för tron, och svärdet eller lansen med vilken krigsmännen stack upp Jesu sida. Längre upp på akantusornamentiken finns två putti som blåser i basun. Altaruppsatsen krönes med den uppståndne Kristus med en korsfana. Under honom står följande ord: "Jag far upp till eder fader och min fader, till eder gud och min gud".

Vid restaureringen 1955 framtogs resterna av de ursprungliga färgerna och även texterna på altaruppsatsen.

PREDIKOSTOLEN blev inköpt 1751 och är troligen tillverkad av Michael Schmidt. Den är målad 1756 av Lars Holm. I speglarna på predikstolen har placerats skulpturer av Kristus och de fyra evangelisterna med respektive symboler. Johannes Döparen samt en apostel med en bok finns på trappupp-gångens speglar. Ljudtaket krönes av en bild på Kristus där han står på draken, och på dess ytterkant står en basunblåsare. På gesimsens fris står: "Hörer I himlar och tu jord, fattat med öronen, ty Herren talar". Esa. 1; v 2. På predikstolens portal står årtalet 1757 och på dess baksida står orden: "Genom Mose är lagen given, nåd och sanning är kommen genom Jesus Kristus". Joh. 1. Vid portalens vänstra sida är en änglafigur med en segerpalm placerad. Före restaureringen 1954-1955 stod den under predikstolen.

Noteras bör att predikostolen är placerad på kyrkans södra långvägg, till skillnad från de flesta andra kyrkor som har sin predikostol vid norrväggen - detta kan vara ett arv från den gamla norska tiden.

I kyrkans nordöstra fönstersmyg står en Kristusfigur gjord av trä. I vänstra handen håller figuren ett korskrönt klot. Denna figur dateras till 1650-talet och man anser att den härrör från en av eld förstörd altaruppsats i Lagmansereds kyrka. Skulpturen skänktes på 1940-talet till Västerlanda kyrka av skrothandlaren A P Svensson. Han hade funnit den i ett skrotlass från Bollebygd.

NUMMERTAVLAN är från 1700-talets mitt. Överst en blomsterkorg, under en snäcka. På sidorna blommor insatta i ett frodigt akantusverk.

DOPFUNTEN är gjord av sandsten och är från medeltiden. Den dateras till 1200-talet och är liksom dopfunten i Hjärtums kyrka troligen från Västergötland. Att dopfunten är tillverkad på 1200-talet framgår bl.a. av den har ett urtappningshål i botten. Detta förbjöds på Laterankonsliet 1248 därför att vattnet förstörde kyrkans golv, isbildning.

Nuvarande ORGEL är från 1971 och byggd av Grönvalls orgelbyggeri i Lilla Edet. Dessförinnan fanns en orgel byggd av Magnussons orgelbyggeri i Göteborg 1896.

Kyrkan har två KYRKKLOCKOR båda gjutna 1898. Den mindre är gjuten av en äldre klocka som troligen var från 1502.

LJUSBÄRAREN är skänkt av sykretsen i Västerlanda församling och invigdes på påskdagen 1987.

Ambon är tillverkad och skänkt av Karl Erik Gustavsson från Svenseröd. Den används som talarstol under gudstjänsterna. Invigd på påskdagen 1987.

VOTIVSKEPP i kyrkan skänks år 1850. Ytterligare ett votivskepp, Galathea, skänktes 2010 av sjökapten Åke Olsson.

Mer information om Hjärtums och Västerlandas kyrkor och kyrkogårdar finns i följande böcker:

Hjärtums och Västerlanda kyrkor, Maj-Brit Wadell, Almqvist & Wiksell, Stockholm 1968.

Hjärtum-Västerlanda Inlands Torpe, häradshistorik, L.M. Svenungsson, Uddevalla 1960.

Dopfunt
Orgelfasad