Foto: Leif Antonsson

Hjärtums kyrkas interiör

Altarbord, murat av tegel och vitputsat, tillkom 1961-1962, skivan av svart polerad kalksten. Altaruppsatsen utgöres av en arkitektonisk uppbyggnad med fyra målade träreliefer insatta i ett rikt dekorerat, förkroppat och profilerat ramverk.

Predella med nattvardsframställning. Till höger därom en sköld med det bennetska vapnet, till vänster en sköld med det macleanska vapnet. Över predellan altar-uppsatsens huvudscen, Korsfästelsen flankerad av två par vridna kolonner, mellan vilka står evangelistfigurer, till vänster Matteus, till höger Johannes. Däröver gravläggningen. Till vänster om denna evangelisten Marcus, till höger Lucas.

Den översta reliefen återger Kristi uppståndelse. Altaruppsatsen krönes av Kristus med korset, trampande på ormen. Han är omgiven av tvenne allegoriska figurer på brutna gavelstycken. Den vänstra, Tron, håller fram en kalk och ett kors, den högra, Hoppet, ett ankare och en duva. Altaruppsatsen är målad i ljusa, lätta toner av blått, rött och grönt med inslag av vitt och guld samt en del kraftigare, mörka accenter. Listverk i benvitt med svag marmorering.

Enligt uppgift skall altaruppsatsen ha skänkts till kyrkan av friherrinnan Maclean, f Ascheberg. Gåvan skall ha varit en gengåva till församlingen, som låtit Ströms ägare för sin egen del sätta upp en läktare i kyrkan.

Predikstol uppsatt vid södra väggen, består av korg, ljudtak, trappa med bröstning samt prästbänk med gavelkrönt portal. Korgen har sexsidigt plan. Barriären indelad i fyra fält, skilda åt av volutformade pilastrar. Korgen avslutas nedtill av en kraftig bladvulst, under vilken hänger en blomstergirland. Spegelfälten pryds av reliefframställningar.

Det sexkantiga ljudtaket är uppbyggt som en krona av voluter med kartuschformade sidostycken samt nedhängande blomgirlander. Krönfiguren utgörs av en basunblåsande ängel med en fana, som bär inskriften: "Ära vare Gud i höjden". I trappbarriärens bägge speglar har apostlarna Paulus och Petrus placerats. I predikstolens dekor dominerar rokokostilen, medan däremot korgens utformning delvis är högbarock. Enligt ett bevarat kontrakt är predikstolen utförd 1758 av Johan Beckman efter beställning av församlingen samma år.

Medeltida dopfunt, kalkformad av sandsten med centralt uttömningshål. Runt cuppans övre kant finns en ca 15 cm bred, mycket elegant unggotisk palmettbård. Cylindrisk, nedtill något utsvängd fot, på mitten försedd med kraftig vulst. Dopfunten är det äldsta föremålet i kyrkan, troligen från 1200-talet.

I funten är placerat ett fat av mässing med pressad och driven dekor samt brättet ornerat med punsad stämpel-dekor. I skålens botten avbildas
Marie bebådelse. På brättet inskriptionen "A:o 1652 d 25 febr hafwer Mette S Michael Görgens förärt thetta Bäcken till Hiertums Kyrckas Doop". Fatet är sannolikt ett tyskt arbete från 1500-talet.

Till funten finns ett mässingslock med knopp. Runt ytterkanten följande text "Låt barnen komma till mig, Marc 10.14". På locket finns fyra franska liljor. Det är skänkt av fru Hulda Mellgren, Sollum, 1912.

Den gamla altartavlan. En äldre, skulpterad och målad altarprydnad är nu uppsatt på norra väggen. Mittpartiets målningar, återger Kristi uppståndelse, Nattvarden och Kristi himmelsfärd. Dessa omges av bågställningar åtskilda av framförställda antikiserande kolonnetter. Den var kyrkans altartavla i det gamla korets tid. Texten är på danska språket.

Brudbänk med helt ryggstöd och på bakstammen målad blomsterdekor. Gavlar och bakstam olivgröna med röda listverk. Dekor i rosa, mörkrött, blått och svartgrönt. Mellan speglarna står årtalet 1695, målat i rött. Brudbänken är troligen tillverkad detta år. Målningen torde dock härröra från slutet av 1700-talet.

Orgelläktaren i väster har en tresidig, målad och skulpterad barriär, indelad i sexton fält med bågställningar med räfflade pilastrar. I fyllningarna målade landskap med kyrkor och andra byggnader. Mellan fälten målade girlander i mörkrött. Gulvitt ramverk. Läktaren iordningställdes i sitt nuvarande skick 1961-1962, då målningarna framtogs under 5-6 övermålningar.

Orgeln är byggd 1964 av orgelbyggaren John Grönvall, Lilla Edet. Den har 15 stämmor, två manualer och pedal. Fasaden är utförd efter ritning av arkitekten G Rudner.

Kristallkronor. Den större är skänkt av friherre Jacob Bennet, Ström, år 1833. Den mindre är skänkt av Carl Bennet, Ström, år 1839. Den som finns på läktaren är skänkt av Olof Andersson, Tomten, år 1830.
 
Nattvardskärl. Den nyare kalken inköptes år 1986 för medel ur Millessonska donationen. Den äldre kalken från 1825 är av silver, har klockformad cuppa och är 30,5 cm hög. Samma år anskaffades patenen. Vinkannan och oblatasken, båda i äkta silver, är från 1974 och tillverkade av Waldemar Jonssons i Skara. Kannan inköptes för återstoden av en anonym donation och asken för medel ur Signe och Edvin Gustavssons
testamente.
 
Ljusstakar och kandelabrar. De två ljusstakar som finns på predikstolen är av försilvrad driven mässingsplåt, skänkta av Rutger Maclean på 1720-talet. Ett par 9-armade kandelabrar av mässing är skänkta 1918 av godsägaren och fru B Svensson, Ström, samt fröknarna Maria och Elisabeth Augustinsson. Det finns även ett par låga ljusstakar av silver tillverkade 1957, skänkta 1962 av föreståndarinnan Jenny Andersson och fru Stina Wallerius-Gunne. Två grenljusstakar av konstsmide 1933, J Skog. Påsk- och dopljusstake i smide, skänkt av Roland och Irene Johansson, 1985, fönsterljusstakar i smide från 1987, ljusbärare i smide från 1994, allt tillverkat av Uno Ivarsson, Hasteröd.

Brudkrona av förgyllt silver med fem ståndare och infattade stenar. Från ståndarna nedhängande hjärtan, runt kronringen pärlor. Inskriptionen på ringens insida: "Skänkt av SLKF (Svenska landsbygdens kvinnoförbund), till Hjärtums kyrka 1960". Enligt stämp-larna tillverkad av C G Hallbergs Guldsmeds AB i Trollhättan 1960. Kronringens diameter 6,7 cm, höjd 8,5 cm. Brudkronan förvaras i Hjärtums kyrkoarkiv.

Votivskepp upphängt i ett fönster på kyrkans norra sida. Föreställer ett tvåmastat handelsfartyg, en s k toppsegel-skonert. Typen förekommer mest under 1800-talets andra hälft. Modellens rigg är tydligt överdimensionerad, vilket är ganska vanligt på hängande skepp. Tillverkat av skepparen Andreas i Torp och skänkt av skepparen Torkel Mårtensson, troligen på 1860-talet.

Vapensköldar med de friherreliga ätterna Macleans och Coyets th.

Krucifix. I kyrkan finns två enkla krucifix. Det ena, av naturfärgat trä, höjd 46 cm, står uppställt i sakristian. Det andra, av gips med svart kors och vit Kristusfigur, höjd 54 cm, är upphängt på norra väggen, skänkt av fröken Maria Augustinsson, Halmstad 1929.

En fattigstock av ek är placerad i vapenhuset, den har järnbeslag och två stora hänglås.
 

 

Mer information om Hjärtums och Västerlandas kyrkor och kyrkogårdar finns i följande böcker:

Hjärtums och Västerlanda kyrkor, Maj-Brit Wadell, Almqvist & Wiksell, Stockholm 1968.

Hjärtum-Västerlanda Inlands Torpe, häradshistorik, L.M. Svenungsson, Uddevalla 1960.

Avtartavla
Äldre altartavla
Brudbänk
Orgelläktare
kors och vapensköldar
Fattigstock