Gravstensmontering och kontroll

Att en gravsten behövts läggas ner, kan bero på att dubbarna som håller fast stenen vid sockeln har rostat sönder.

Varför ligger gravstenen ner?
Gravstenar kan läggas ned av kyrkogårdsförvaltningen om de bedöms utgöra en risk för besökare eller anställda. Kyrkogårdsförvaltningen har ansvar för att genomföra regelbundna kontroller och meddelar gravrättsinnehavaren om gravstenen utgör en risk. Det är då gravrättsinnehavarens ansvar att åtgärda gravstenen. Om man inte kommer i kontakt med gravrättsinnehavaren kan stenen bli liggande under en längre tid.

Vad säger begravningslagen?  
Att det är gravrättsinnehavaren som äger och ansvarar för gravanordningar på gravplatsen.

Hur ofta ska gravstenar besiktigas på en kyrkogård? 
Enligt Arbetsmiljöverkets inspektör ska de kontrolleras vart femte år.

Varför ska gravrättsinnehavaren stå för kostnad av ommontering?Gravrättsinnehavaren har ansvar för att gravstenen är korrekt monterad.

Vilket ansvar har gravstensfirman?
Det åligger gravstensfirman som monterar stenen att se till att den är säkert monterad. I ansökan till kyrkogårdsförvaltningen om att få sätta upp stenen, kan ett tillägg göras där det anges att gravstenen ska monteras enligt Centrala Gravrättskommitténs regler, för att säkerställa att gravstensfirman monterar på ett säkert sätt.

Vem vänder man sig till om man är missnöjd med monteringen eller kyrkogårdsförvaltningens beslut?
Om stenen nyligen har monterats bör man ta kontakt med stenfirman och reklamera monteringen. Oftast finns en garantitid på cirka två år, men om stenen är felaktigt monterad kan man reklamera även efter att garantitiden gått ut. Är man missnöjd med kyrkogårdsförvaltningens beslut och inte anser att gravstenen utgör någon fara kan man överklaga beslutet till länsstyrelsen.

Vad händer om gravstenen inte monteras om, trots att behov föreligger?
Gravplatsen kan bedömas som vanvårdad om stenen står med stöttor över en längre tid eller om gravstenen ligger ned på ett ovårdat sätt. Då kan gravplatsen tas tillbaka av huvudmannen och innehavaren blir av med gravplatsen.