Gravstenar

Av säkerhetsskäl är det viktigt att gravstenar är säkert monterade och fasta.

Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat. Kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen och bekostar en återmontering av gravstenen om det blir nödvändigt. 

Återlämnade och kulturhistoriskt värdefulla gravstenar har kyrkogårdsförvaltningen fullt ansvar för.

En gravsten som bedöms som farlig måste temporärt åtgärdas av kyrkogårdsförvaltningen, till exempel genom att läggas ned. Gravrättsinnehavaren har sedan ett halvår på sig att åtgärda stenen. Gravstenar som inte blivit åtgärdade inom ett halvår flyttas till förrådsförvaring. Läs mer

En gravplats måste inte ha en gravsten. Gravrätten kan därför behållas även om gravstenen avlägsnats. Plantering eller annan utsmyckning behöver inte tas bort.