Gravrätt

En gravrätt är rätten till en grav, som kan ges till en eller flera fysiska personer - gravrättsinnehavare.

Gravrätt innebär att en person har rätt till och ansvar för en grav. Dödsboet utser själva vem som skall vara gravrättsinnehavare om det är en ny grav eller om ingen gravrättsinnehavare längre finnes till graven om det är en tidigare grav. Gravrättsinnehavaren får ett gravbrev som bevis. Upplåtelsen är på 25 år från senaste gravsättningen. Upplåtelsen kan förlängas.

 

Gravrättsinnehavare ansvarar för

  • vem som får gravsättas på platsen
  • hur gravplatsen ska smyckas
  • att gravplatsen är välvårdad

Gravrättsinnehavare sökes

Är gravstenen nedlagd?

Grön skylt

Om det är en grön skylt på graven vill vi gärna komma i kontakt med dig. Enligt begravningslagen skall alla gravar ha en gravrättsinnehavare. Det är kostnadsfritt att anmäla sig som innehavare. Anmäler sig ingen som gravrättsinnehavare kan gravplatsen komma att betraktas som återlämnad, vilket kan medföra att gravanordningen tas bort. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen om du vill veta mer eller anmäla gravrättsinnehav. 

Mer om gravrätt

Enligt begravningslagens föreskrifter för vi gravbok med uppgifter om
gravrättsinnehavaren. Endast den som genom släktskap eller på annat sätt har nära anknytning till den avlidne får utses till gravrättsinnehavare. En eller flera kan inneha gravrätten. Om flera innehar gravrätten är det lämpligt att ge fullmakt åt en att företräda övriga i frågor som rör gravplatsen.

Om graven missköts eller vanvårdas kan huvudmannen (Svenska kyrkan i Lilla Edet) ta tillbaka gravrätten.

Om den hos oss registrerade gravrättsinnehavaren avlider skall dödsboet enligt begravningslagen inom sex månader från dödsfallet anmäla uppgift om ny gravrättsinnehavare.

 

En gravrättsinnehavare har rätt att 

  • bestämma vilka som skall gravsättas inom gravplatsen 
  • bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet 
  • bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt 
  • återlämna gravplatsen till kyrkogårdsförvaltningen.


En gravrättsinnehavare skall

  • hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick
  • iaktta kyrkogårdsförvaltningens föreskrifter när det gäller gravanordningarnas utseende samt utsmyckning och ordnande i övrigt 
  • anmäla ny gravrättsinnehavare vid behov och att anmäla adressändring.

Gravrätt och gravrättsinnehavare

Gravrätt
Rätten till gravplats kallas gravrätt. En gravrätt uppkommer till följd av agravsättning skett eller att en formell upplåtelse gjorts. Som ett bevis för gravrättsupplåtelsen utfärdas ett gravbrev.

Gravrättsinnehavare
I samband med att en gravplats upplåts skall dödsboet anmäla vem som i gravregistret skall antecknas som innehavare av rätten.

Som gravrättsinnehavare ansvarar man för:
vem som får gravsättas på platsen
- hur gravplatsen ska smyckas
- att gravplatsen är väl vårdad

Förnyelse av upplåtelse
Enligt begravningslagen (1990:1144) 7 kap 9 §
När upplåtelsetiden för gravrätten går ut, har gravrättsinnehavaren rätt till ny upplåtelse, om
-- gravplatsen är väl vårdad
-- upplåtelsen inte medför något synnerligt men för begravningsplatsens ändamålsenliga ordnande och skötsel, och
-- gravrättsinnehavaren dessförinnan har anmält att han vill få upplåtelsen förnyad.

Om gravrättsinnehavaren avlider
Dödsboet skall inom sex månader från dödsfallet anmäla till Kyrkogårdsförvaltningen vem som skall antecknas som ny innehavare av rätten till gravplatsen.

Gravrätt och gravrättsinnehavare

Gravrätt
Rätten till gravplats kallas gravrätt. En gravrätt uppkommer till följd av att en gravsättning skett eller att en formell upplåtelse gjorts. Som ett bevis för gravrättsupplåtelsen utfärdas ett gravbrev.

Gravrättsinnehavare
I samband med att en gravplats upplåts skall dödsboet anmäla vem som i gravregistret skall antecknas som innehavare av rätten.

Som gravrättsinnehavare ansvarar man för:
vem som får gravsättas på platsen
- hur gravplatsen ska smyckas
- att gravplatsen är väl vårdad

Förnyelse av upplåtelse
Enligt begravningslagen (1990:1144) 7 kap 9 §
När upplåtelsetiden för gravrätten går ut, har gravrättsinnehavaren rätt till ny upplåtelse, om
-- gravplatsen är väl vårdad
-- upplåtelsen inte medför något synnerligt men för begravningsplatsens ändamålsenliga ordnande och skötsel, och
-- gravrättsinnehavaren dessförinnan har anmält att han vill få upplåtelsen förnyad.

Om gravrättsinnehavaren avlider
Dödsboet skall inom sex månader från dödsfallet anmäla till Kyrkogårdsförvaltningen vem som skall antecknas som ny innehavare av rätten till gravplatsen.

Gravrätt och gravrättsinnehavare

Gravrätt
Rätten till gravplats kallas gravrätt. En gravrätt uppkommer till följd av att en gravsättning skett eller att en formell upplåtelse gjorts. Som ett bevis för gravrättsupplåtelsen utfärdas ett gravbrev.

Gravrättsinnehavare
I samband med att en gravplats upplåts skall dödsboet anmäla vem som i gravregistret skall antecknas som innehavare av rätten.

Som gravrättsinnehavare ansvarar man för:
- vem som får gravsättas på platsen
- hur gravplatsen ska smyckas
- att gravplatsen är väl vårdad

Förnyelse av upplåtelse
Enligt begravningslagen (1990:1144) 7 kap 9 §
När upplåtelsetiden för gravrätten går ut, har gravrättsinnehavaren rätt till ny upplåtelse, om
-- gravplatsen är väl vårdad
-- upplåtelsen inte medför något synnerligt men för begravningsplatsens ändamålsenliga ordnande och skötsel, och
-- gravrättsinnehavaren dessförinnan har anmält att han vill få upplåtelsen förnyad.

Om gravrättsinnehavaren avlider
Dödsboet skall inom sex månader från dödsfallet anmäla till Kyrkogårdsförvaltningen vem som skall antecknas som ny innehavare av rätten till gravplatsen.