Gravhäll

Gravhällar

I vapenhuset i Fuxerna kyrka finns två gravhällar / gravstenar.

Carl Ollonberg

”Denna grav haver översten för västg.-dals reg. till fots Carl Ollonberg låtit av sten upprätta år 1747 att där vila sina och efterkommande ben. Sors mea mortalis, non est morale. Dess fader, hauptmannan välb. herre Ollonberg med dess fru ligga begrvna i Råda kyrka vid Lidköping. Dess i livet varande barn äro trenne, näml. Ture, Elisabet och Anders Ollonberg. Gud låt oss alla leva så, att ingen av oss saknas må, när vi för domen skola stå och sen i evig glädje gå.” 

Stenen som är av grå kalksten är originell med två inskriftsplattor på ömse sidor om fält med vapensköldar.

Carl Ollonberg (1677-1745) var liksom hans far Tore Ollonberg en av de främsta förespråkarna för en nybyggnation av Fuxerna kyrka. År 1720 gav han en förgylld kalk med patén till Fuxerna kyrka, men fick liksom sin far inte se den nya kyrkan, då den inte stod färdig förrän år 1769.

År 1703 gifte sig Carl Ollonberg med Helena Spole, död 1757. År 1718 blev han överste för skånska infanteriregementet, samt 1735 för Västgötadals regemente. År 1720 blev han friherre. Carl Ollonberg dog 1745 och begravdes på Fuxerna kyrkogård i en familjegrav som han året innan låtit bygga av sten. Efter att graven förfallit fick stoftet vila i gamla bårhuset, innan det fick sin sista vila i vigd jord på kyrkogården strax söder om kyrkans kor.

Efter sin mans död skänkte friherrinnan och baronessan Helena Ollonberg ett altarkläde och en altartavla (i bruk till 1860) med följande inskription: ”År 1748 tre år sedan min saliga allra käraste man översten för Västra-Dals regemente Högvälborne herr baron Carl Ollonberg med döden avgått och efter dess åstundan haver jag Helena Ollonberg en i sorgen efterlämnad högt bedrövad änka låtit uppsätta denna altartavla, Gud till ära, Foxerna kyrka till prydnad.” 

 

Claes Tengman

”Vid denna sten väntar en salig uppståndelse den fordom äreborne och väbetrodde Tengman, välförordnad inspektor vid Lilla Edet, som var född hit till världen år 1661 och saligen i Herranom avsomnad 1705. Så ock dess kära hustru, den fordom äreborna och dygderika matrona Britta Gillberg, som föddes år 1667 den 16 mars.” 

På gravstenen syns Kristus med förutom INRI följande inskrift: ”Kristus är mitt liv”, ”Och döden är min vinning”. På ömse sidor om denna finns två uthuggna gestalter med ett ankar och ett kors. I de fyra hörnen är evangelistsymboler med namninskrifter. Runt stenen står det: ”Profet Jes. 26 kap. V.19” (Dina döda skall få liv igen, deras kroppar skall uppstå. Vakna och jubla, ni som vilar i mullen! Ty din dagg är en ljusets dagg, du låter den falla över skuggornas land.) 

Gravstenen som är av grå kalksten har tillhört en familjegrav över inspektor Claes Tengman, som föddes 1661 och avled 1705.

 

Gravhäll
Fuxerna kyrka