Foto: Carl-Henrik Karlsson

Fuxerna kyrka

Redan på 1200-talet fanns en kyrka på den upphöjda plats där Fuxerna kyrka nu är belägen.

Fuxerna kyrka nämns första gången år 1372, men redan 1340 omtalas prästgården. Då nämns det att heliga Birgitta under en resa mellan Halland och Vadstena övernattade i Fuxerna prästgård. (Fuxerna sockenhistorik, Arne Nilsson, s. 52.)

Den medeltida kyrkan var ett mindre trähus, som snart fick ge plats för en större träbyggnad då befolkningen ökade.

Redan på 1600-talet hade förslag framförts om att uppföra en kyrka av sten. Det var makarna Carl och Helena Ollonberg som var de främsta förespråkarna för nybyggnationen av Fuxerna kyrka. Många vackra och värdefulla ting skänktes av dem till kyrkan. 

Den nuvarande kyrkan invigdes midsommardagen 24 juni 1769 av kyrkoherde Hans Gaedda. I sitt invigningstal påminde Hans Gaedda församlingen om att kyrkobyggnaden inte får bli viktigare än Gud - ty den störste läraren i historien var Jesus, och han hade ingen kyrka. Och så fortsatte han: "Det är ett gammalt bruk att giva kyrkor namn, oskyldigt i sig självt, då det sker utan tankar att förskaffa dem någon helighet. Vi kunna alltså behålla denna sed. Vi kalla också vår nya kyrka för Sophia. Ett sinnrikt namn som i vårt språk betyder vishet. Ett för alla svenska undersåtar ett dyrt namn, som bäres av två nu levande kungliga personer: vår nådigaste kronprinsessa och hennes mormoder Sophia Dorotea." (Fuxerna sockenhistorik, Arne Nilsson, s. 56.)

1860 uppfördes kyrkans torn och de nuvarande klockorna anskaffades 1885.

Under 1900-talet har renoveringar genomförts 1934, 1975-76 och senast 1998-99.

 

Interiör

Dopfunten är kyrkans äldsta inventarium. Den kan dateras till början av 1200-talet, kanske ännu tidigare. Den bör ha stått i den kyrka som då byggdes på denna plats. Eftersom dopet är ett livsnödvändigt sakrament har dopfunten fått en framträdande plats i koret. Förr stod ofta dopfuntarna vid kyrkans port för att markera att dopet är det sakrament som ger inträde i Kristi kyrka.

Storleken på dopfunten i Fuxerna kyrka visar att det under medeltiden fram till 1500-talet var vanligt med nedsänkning i vatten. I dopet dör och begravs vår gamla människa med Kristus för att sedan uppstå med Honom till ett nytt liv. Dopfunten har ett enkelt ornament upptill.

Vid dopfunten står numera den avgjutning av Thorvaldsens Kristusbild, som tidigare utgjorde altarprydnad. På fundamentet står Jesusorden: Låt barnen komma till mig. (Mark 10:14) Dessa ord läses vid varje barndop.

Predikstolen blev färdig samma år som kyrkan invigdes och var en gåva av hovsekreteraren Johan Beckman på Tösslanda. Den är utförd av trä i barockstil. Efter reformationen fick predikan en mera framträdande plats i gudstjänsten, varför den medeltida pulpeten eller ambon så småningom ersattes av en predikstol. Numera har ambon återkommit till de flesta kyrkor och används vid textläsning och ofta vid predikan.

Att de gamla predikstolarna ofta satt högt kan ses som ett uttryck för att predikan skall förmedla Guds ord, det som står över alla mänskliga åsikter och tankar. Predikstolen i Fuxerna kyrka är försedd med ljudtak och från detta svävar en vit duva, skuren i trä. På predikstolen står ett så kallat timglas, som påminner om tidens flykt. Där ligger också en kyrkbibel, som säger oss att det är Bibelns budskap som ska ljuda från predikstolen.

Altaret är kyrkobyggnadens centrum och församlingens blickpunkt under hela gudstjänsten. Altaret vill uttrycka Guds närvaro hos oss. Altaret är framförallt nattvardsbordet, där den Uppståndne Kristus i sin kropp och sitt blod ger oss frukterna av sin försoning på korset. Det nuvarande altaret invigdes och togs i bruk vid renoveringen 1999. Altaret prydes av fem s.k. konsekrationskors som betecknar Jesu sårmärken.

Altaruppsatsens vackra ikonmålning, gjord av den kände ikonkonstnären Erland Forsberg, ger oss en mäktig påminnelse om att det är Kristi död på korset, som är grunden för vår kristna tro. (Altartavlans övriga ikonmålningar, som visar olika motiv ur Jesu liv, beskrivs här.) Altaruppsatsen är från mitten av 1800-talet och bakgrundsmålningen föreställer den heliga staden Jerusalem.

Orglarna är tillverkade av bygdens egen son, orgelbyggmästaren och kyrkvärden Bo Grönvall. Den stora orgeln har 25 stämmor och togs i bruk 1978 då domkyrkoorganisten Henrik Jansson invigningsspelade. Kororgeln kom till några år senare.

De målade fönstren i kyrkans kor är gjorda av Albert Eldh och föreställer kända bibliska motiv.

Ljusbäraren är skänkt av kyrkvärden Sonja Schölin och träfiguren är en gåva av S:t Petri katolska församling och föreställer jungfru Maria med Jesusbarnet.

Ikonen i vapenhuset är målad i Jerusalem enligt etiopisk tradition, föreställande Kristus och de fyra evangelisterna. 

Kyrkan har båda en gammal och ny uppsättning av nattvardssilver. Den gamla uppsättningen är från 1700-talet och skänkt av paret Ollenberg. Den nya är skänkt av Kyrkliga arbetskretsen under 1990-talet och används vid de flesta mässor.

Apostlabilderna på läktarbarriären är förmodligen från en tidigare kyrka. De framtogs vid renoveringen 1934. Observera att aposteln Johannes saknas.

Sakramentshuset bakom nattvardsikonen kom till vid renoveringen 1999. Där förvaras de konsekrerade (invigda) nattvardsoblaterna som blivit över från söndagens nattvardsfirande för att brukas vid nästkommande mässa eller vid sjukkommunion, en vacker tradition som funnits sedan fornkyrkan.

I Fuxerna kyrka finns inventarier från olika tidsepoker i Kyrkans historia: medeltid, 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal. I kyrkan finns olika stilarter: medeltida, nyklassicism, barock, bysantinsk ikonkonst, 1900-talet m.m. Detta visar dels Kyrkans tidlöshet, dels hennes universalism och katolicitet. Kyrkans byggnadsstil vill peka mot evigheten och Guds himmel.

Fuxerna kyrka är ett Herrens hus. Den är byggd och invigd för att varje besökare ska få möta Kristus i gudstjänst och andakt. Här i stillhet får du stanna upp och lyssna till Guds röst, ty Herren är i sitt heliga tempel.

Läs om gravhällarna i vapenhuset. Se även hur det gick för grävlingen som dödades med en kollekthåv ...

Fler bilder på kyrkan hittar du på kyrkokartan.se där du även kan lägga in egna bilder och säga vad du tycker om kyrkan.