Behandling av personuppgifter i begravningsverksamheten

Information om behandling av personuppgifter i begravningsverksamheten

Lilla Edets pastorat ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter inom begravningsverksamheten. Pastoratet erbjuder även i vissa fall tjänster i samband med begravningsverksamheten och ansvarar även då för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarigt pastorat
Pastorat:        Lilla Edet       
Adress:           Fuxernavägen 8, 46333 Lilla Edet
Telefon:          0520-494700
E-post:           lillaedets.pastorat@svenskakyrkan.se

Pastoratet har ett dataskyddsombud som övervakar att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt. 

Kontakta vårt dataskyddsombud Sofia Thalin genom e-post: sofia.thalin@xeeda.se.

Behandling av personuppgifter i begravningsverksamheten

Personuppgifter som behandlas
I vissa fall gör du en framställan till oss i frågor som rör begravningsverksamheten och som pastoratet måste ta ställning till. Pastoratet har enligt förvaltningslagen en skyldighet att ta reda på vem du är och kontaktuppgifter till dig. Om du inte anger dina personuppgifter kan pastoratet inte pröva din framställan.

Pastoratet har också en skyldighet att utreda ärendet och registrera de handlingar som har betydelse i ärendet. De personuppgifter som du har uppgivit till oss kan komma att framgå av beslutet. I vissa fall förekommer så kallade känsliga personuppgifter.

Handlingar som förekommer i begravningsverksamheten är allmänna handlingar och dina personuppgifter kan komma att behandlas och lämnas ut till allmänheten med stöd av offentlighetsprincipen.

Ändamål och laglig grund för behandlingen
Ändamålet med behandlingen är att fullgöra pastoratets förpliktelser enligt lag och utföra uppgifter inom ramen för pastoratets skyldighet att bedriva begravningsverksamhet.

De lagliga grunderna för behandlingen sker med stöd av begravningslagen, förvalt-ningslagen, tryckfrihetsförordningen och offentlighet- och sekretesslagen. Pastoratet behandlar personuppgifter med stöd av en rättslig förpliktelse, med stöd av ett allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Känsliga personuppgifter behandlas för att ärendet ska kunna handläggas. Den rättsliga grunden för behandlingen av känsliga personuppgifter är viktigt allmänt intresse.

Behandling av personuppgifter vid begravningsgudstjänst och gravskötselavtal

Personuppgifter som behandlas
I vissa fall begär du att en begravningsgudstjänst ska hållas. Det kan också vara så att du vill ingå ett gravskötselavtal med pastoratet. I sådana fall behandlar pastoratet kontaktuppgifter och betalningsinformation som rör dig. Om du inte anger dina personuppgifter kan pastoratet inte pröva din begäran eller ingå ett avtal.

Handlingar som förekommer inom Svenska kyrkan är offentliga enligt handlings-offentligheten för Svenska kyrkans handlingar. Dina personuppgifter kan komma att behandlas och lämnas ut till allmänheten med stöd av handlingsoffentligheten för Svenska kyrkans handlingar.

Ändamål och laglig grund för behandlingen
Den lagliga grunden för behandling är att pastoratet behandlar personuppgifter med stöd av ett avtal med dig.

Behandlingen som sker med anledning av handlingsoffentligheten för Svenska kyrkans egna handlingar sker för att fullgöra en rättslig förpliktelse som pastoratet har alternativt med stöd av ett allmänt intresse.

Mottagare av personuppgifter
Pastoratet kan komma att dela dina personuppgifter med andra. Pastoratet kan komma att dela dina personuppgifter med följande:

  1. Allmänheten. Eftersom pastoratet har en skyldighet att lämna ut handlingar kan mottagare från allmänheten bli mottagare av information om personuppgifter om de inte är skyddade av sekretess.
  2. It-företag hanterar nödvändig drift och support för att pastoratet ska kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. IT-företaget är personuppgiftsbiträde och får endast behandla personuppgifter efter instruktion från oss.]
  3. Andra pastorat eller församlingar. Ibland går flera församlingar inom Svenska kyrkan samman. I sådana fall kan personuppgifter komma att mottas av en annan församling inom Svenska kyrkan som blir mottagare av personuppgifter.
  4. Myndigheter och begravningsombud. Myndigheter och utsett begravningsombud kan komma att få del av personuppgifter om dig om det krävs enligt lag. Ett begravningsombud övervakar pastoratets verksamhet för att granska hur pastoratet tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.
  5. Motpart. Om pastoratet anser att en motpart ska få yttra sig i ett ärende efter framställan från dig, får motparten del av dina personuppgifter.
  6. Rådgivare. Pastoratet tar i vissa frågor hjälp av rådgivare för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Personuppgifter ges endast ut om det är nödvändigt för att fullgöra uppdraget. Rådgivare i frågor som rör begravningsverksamheten är bl.a. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation men pastoratet kan också komma att använda sig av andra ombud.
  7. Revisor och bank. Den revisor som anlitats av pastoratet kan komma att få del av personuppgifter om dig. Om du tillhandahåller betalning kan även vår bank få del av dina personuppgifter.   
  8. Då pastoratet använder sig av en arkivmyndighet för att fullgöra sin skyldighet att arkivera handlingar, blir myndigheten mottagare av personuppgifter.
  9. Mottagare vid beslut om begravningsgudstjänst. Beslut om hållande av begravningsgudstjänst fattas av kyrkoherden. Beslutet får överklagas hos stiftets domkapitel, som då blir mottagare av personuppgifter. Domkapitlet är ett inomkyrkligt organ som har tillsyn och kan besluta i frågor som rör pastoratets beslut om begravningsgudstjänster.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Pastoratet behandlar dina personuppgifter under tiden som pastoratet har ett behov av uppgifterna för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Det finns i vissa fall särskilda bestämmelser för hur länge handlingar enligt begravningslagen ska behållas. Det finns också bestämmelser för hur länge handlingar ska behållas enligt kyrkostyrelsens beslut som gäller Svenska kyrkans egna handlingar. Pastoratet behåller de allmänna handlingarna där dina personuppgifter förekommer så länge det behövs för att organisationen ska uppfylla dessa skyldigheter. Om det inte finns några särskilda bestämmelser bevaras handlingarna.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om huruvida dina personuppgifter behandlas och om så sker få tillgång till dessa tillsammans med viss ytterligare information.

Du har även rätt att få dina personuppgifter rättade om felaktiga personuppgifter om dig behandlas. I vissa fall kan du även begära att komplettera personuppgifter som du anser är ofullständiga.

Du har även i vissa fall rätt till radering av personuppgifter. När dina personuppgifter behövs för att pastoratet ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller personuppgifterna framgår av en handling som omfattas av offentlighet har pastoratet ingen möjlighet att radera uppgifterna.

Om pastoratet behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har i vissa fall, till exempel om du har begärt att personuppgifterna ska rättas, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar

När pastoratet behandlar personuppgifter inom ramen för myndighetsutövning har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om pastoratet inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna kommer pastoratet upphöra med behandlingen.

Undantag till kostnadsfri information och åtgärder
Pastoratet kan komma att ta ut en avgift eller vägra tillmötesgå en begäran från dig att få tillgång och information om vilka personuppgifter som behandlas eller om en åtgärd ska vidtas om begäran eller åtgärden är uppenbart ogrundad eller orimlig, särskilt på grund av dess repetitiva karaktär.

Varifrån dina personuppgifter hämtas
I vissa fall får pastoratet information om dig från en annan person, t.ex. gravrättsinnehavaren eller en person som begär medling.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan pastoratet också komma att samla in personuppgifter från offentliga personregister. Dessa kontaktuppgifter samlas in för att vara säkra på att pastoratet har rätt uppgifter till dig när pastoratet ska kontakta dig i frågor som rör gravrätten.

Klagomål
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot lag har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.  

Detta gör du genom att kontakta Datainspektionen.